Νομοθετικό διάταγμα 194/69 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι στις παραγράφους 4 και 6 του άρθρου 1 του αναγκαστικού νόμου 395/1968 περί του ύψους των οικοδομών και του συστήματος της ελευθέρας δομήσεως μνημονευόμενες παράγραφοι 1 και 2 διορθώνονται, αφ' ης ο νόμος ούτος ίσχυσε, εις παραγράφους 1 και 3.

 

2. Οι στην παράγραφο 3 του άρθρου 3 του αυτού αναγκαστικού νόμου 395/1968 μνημονευόμενες παράγραφοι 1, 3 και 4 του άρθρου 1 του αναγκαστικού νόμου 395/1968 διορθώνονται, αφ' ης ο νόμος ούτος ίσχυσε εις παραγράφους 1, 3, 4 και 5 του άρθρου 1 του αναγκαστικού νόμου 395/1968.

 

3. Η εν τη παραγράφω 6 του άρθρου 1 του αυτού ως άνω αναγκαστικού νόμου 395/1968 προβλεπομένη αποκλειστική προθεσμία προς έκδοση βασιλικών διαταγμάτων περί των λοιπών περιοχών της Χώρας ορίζεται εις εν και ήμισυ έτος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για παράταση βλέπε το νομοθετικό διάταγμα [Ν] 758/1970.

 

4. Η παράγραφος 5 του άρθρου 3 του αυτού ως άνω αναγκαστικού νόμου 395/1968 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Δια βασιλικών διαταγμάτων εκδιδομένων με πρόταση του Υπουργού Δημοσίων Έργων καθορίζονται οι δια την εφαρμογήν του συστήματος της ελευθέρας δομήσεως όροι που αφορούν στην θέση των υψηλών κτιρίων στην πόλη και στο οικόπεδο, εις το ύψος αυτών και τις αποστάσεις μεταξύ αυτών, εις τον τρόπον εκδόσεως των αδειών και εις πάντα εν γένει έτερον επιβαλλόμενο εις το σύστημα ελευθέρας δομήσεως όρον ή λεπτομέρεια εφαρμογής αυτού.}

 

5. Η παράγραφος 6 του ως άνω άρθρου 3 του αναγκαστικού νόμου 395/1968 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{6. Εις ας περιπτώσεις κατά την ανέγερση κτιρίων κατ' ελευθέρα δόμηση απαιτείται η διεύρυνσις των προ αυτών κοινοχρήστων χώρων δια πολεοδομικούς και κυκλοφοριακούς λόγους, εις τον κύριον του ακινήτου παρέχεται η δυνατότης επιλογής μεταξύ της κατά νόμον αποζημιώσεως του και του υπολογισμού κατά τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του παρόντος συντελεστού δομήσεως εφ' ολοκλήρου του οικοπέδου αυτού ως τούτο είχε προ της δια τους ως άνω σκοπούς γενομένης ρυμοτομίας. Τα της εφαρμογής της διατάξεως της παρούσης παραγράφου ρυθμίζονται εις εκάστην περίπτωσιν δι' αποφάσεων του Υπουργού Δημοσίων Έργων μετά γνώμη του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων.}

 

6. Άδειες οικοδομήσεως εις το λεκανοπέδιον Αττικής και εις την περιοχήν Θεσσαλονίκης, εκδοθείσες μετά την έναρξη ισχύος του αναγκαστικού νόμου 395/1968 και προ της εκδόσεως των υπό της παραγράφου 6 του άρθρου 1 αυτού προβλεπομένων βασιλικών διαταγμάτων προς καθορισμό των εξαιρουμένων της αυξήσεως των υψών περιοχών, θεωρούνται ως νομίμως εκδοθείσες δια τα προ της εξαιρέσεως της περιοχής προκύπτοντα, κατά τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 5 του άρθρου 1 του αναγκαστικού νόμου 395/1968 ύψη και συντελεστή δομήσεως. Το αυτό ισχύει και δι αδείας οικοδομήσεως εις τις λοιπές περιοχές της Χώρας, εκδοθείσας ή εκδοθησόμενες προ της εκδόσεως των δι' αυτές προβλεπομένων υπό της αυτής διατάξεως, ως τροποποιείται δια της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου βασιλικών διαταγμάτων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.