Ανασγκαστικός νόμος 395/68 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο μέχρι της ισχύος του παρόντος μέγιστος συντελεστής της κατ' επιφάνεια εκμεταλλεύσεως των οικοπέδων, ο εμφαίνων τον λόγον του αθροίσματος των επιφανειών του ισογείου και των υπέρ το έδαφος ορόφων προς την όλην επιφάνεια των οικοπέδων, είτε ούτος προκύπτει αμέσως εξ ειδικών κατά τόπους διατάξεων, είτε συνάγεται εμμέσως βάσει της επιτρεπομένης καλύψεως των οικοπέδων και του επιτρεπομένου αριθμού των ορόφων κατά την πρόσοψη του κτιρίου ή και εν εσοχή και όστις εφ' εξής καλείται συντελεστής δομήσεως, προσαυξάνεται καθ' άπασαν την Χώρας, άνευ υπερβάσεως του επιτρεπομένου ποσοστού καλύψεως των οικοπέδων, ως κάτωθι:

 

α) δια περιοχές διωρόφων κτιρίων κατά ποσοστόν 40%,

β) δια περιοχές τριώροφων κτιρίων κατά ποσοστόν 30%,

γ) δια περιοχές τετραώροφων κτιρίων κατά ποσοστόν 25% και

δ) δια περιοχές πενταώροφων κτιρίων κατά ποσοστόν 20%.

 

2. Εις τον κατά τα ως άνω υπολογισμό του συντελεστού δομήσεως δεν συμπεριλαμβάνονται οι κατά τα εδάφια στ' και ζ' της παραγράφου 5 του άρθρου 29 του από 09-08-1955 βασιλικού διατάγματος περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού του Κράτους κατασκευές.

 

3. Δια την περιοχήν του Λεκανοπεδίου Αθηνών και τις καθ' άπασαν την Χώραν περιοχές δι' ας έχουν καθορισθεί συντελεστές δομήσεως και ύψος οικοδομών μέχρι 11 m, ή κατά τ' ανωτέρω προσαύξησις του συντελεστού δομήσεως καθορίζεται εις ποσοστόν 40%.

 

4. Ο κατά τις παραγράφους 1 και 3 του παρόντος άρθρου προσαυξημένος συντελεστής δομήσεως δεν δύναται να υπερβεί δια μεν τα γωνιακά οικόπεδα τον 5.00 δια δε τα μη γωνιακά τον 4.00.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του νομοθετικού διατάγματος 194/1969 (ΦΕΚ 103/Α/1969).

 

5. Δια περιοχές εξαώροφων κτιρίων και άνω, ο συντελεστής δομήσεως παραμένει εις τα προ της ισχύος του παρόντος Νόμου επίπεδα.

 

6. Των ως άνω κατά τις παραγράφους 1 και 3 προσαυξήσεων εξαιρούνται οι κατά τις κείμενες διατάξεις περιοχές αρχαιολογικών και ιστορικών μνημείων και χώρων. Επίσης εξαιρούνται οι περιοχές προς προστασία τοπίων, οι περιοχές δι' ας έχουν θεσπισθεί ειδικά ύψη ως και οι περιοχές προαστίων ή κηπουπόλεων, καθοριζόμενες δια βασιλικών διαταγμάτων εκδιδομένων προκειμένου μεν περί του λεκανοπεδίου Αττικής εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών μηνών από της ισχύος του παρόντος, προκειμένου δε περί της περιοχής Θεσσαλονίκης εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξ μηνών και προκειμένου περί των λοιπών περιοχών της Χώρας, εντός αποκλειστικής προθεσμίας (ενός έτους) από της ισχύος του παρόντος. Η έκδοσις των ως άνω βασιλικών διαταγμάτων ενεργείται εφ' άπαξ δι' εκάστην περίπτωσιν, με πρόταση του Υπουργού Δημοσίων Έργων ή προκειμένου περί των Νόμων Μακεδονίας και Θράκης, με πρόταση του Υπουργού Βορείου Ελλάδος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του νομοθετικού διατάγματος 194/1969 (ΦΕΚ 103/Α/1969).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.