Ανασγκαστικός νόμος 395/68 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Ελευθέρα δόμηση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κατά την οργανωμένη δόμηση προς εκτέλεσιν προγραμμάτων στεγάσεως εις χώρους ειδικώς προς τούτο πολεοδομικά μορφούμενους ή και κατά την μεμονωμένη δόμηση επί σκοπώ όπως το κτίριον αποκτήσει γύρωθεν και εις όλους τους υπέρ το έδαφος ορόφους φωτισμό, αερισμό και ηλιασμό ως και καλή αισθητική εμφάνιση μετά ταυτοχρόνου δημιουργίας περί αυτό ευρέων κοινοχρήστων χώρων κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του βασιλικού διατάγματος 09-08-1955 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού του Κράτους ή και χώρων πρασίνου, επιτρέπεται η εφαρμογή του συστήματος της ελευθέρας δομήσεως.

 

2. Η εφαρμογή του συστήματος της ελευθέρας δομήσεως γίνεται εφ' ολοκλήρων οικοδομικών τετραγώνων εκτάσεως ουχί μικροτέρας των 1500 m2 ή τμημάτων οικοδομικών τετραγώνων εκτάσεως ουχί μικροτέρας των 2500 m2 εφ' όσον ταύτα έχουν πρόσωπον επί δύο τουλάχιστον οδών και 3000 m2 εφ' όσον ταύτα έχουν πρόσωπον επί μιας οδού ή και εκτός των πόλεων επί εκτάσεων ουχί μικρότερων των 6000 m2.

 

3. Δια την ως άνω ελευθέρα δόμηση ο κατά τις παραγράφους 1, 3, 4 και 5 του άρθρου 1 του παρόντος συντελεστής δομήσεως προσαυξάνεται δι' αυξήσεως του αριθμού των ορόφων μέχρι ποσοστού 30% όταν είναι μέχρι και 2.00, μέχρι ποσοστού 25% όταν ούτος είναι μέχρι και 3.00 και μέχρι ποσοστού 20% όταν ούτος είναι ανώτερος του 3.00. Εν τη περιπτώσει ταύτη η κάλυψις του οικοπέδου δεν επιτρέπεται να υπερβεί το 50% της εις την θέσιν ταύτη προκύπτουσας βάση του ισχύοντος ποσοστού καλύψεως, δυναμένη να μη υπολείπεται του 25% της επιφανείας του οικοπέδου. Εις ας περιοχές το κατά τις κείμενες διατάξεις ποσοστόν καλύψεως είναι κατώτερο του 25% τούτο κατά την εφαρμογήν του συστήματος της ελευθέρας δομήσεως παραμένει αμετάβλητο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε από την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του νομοθετικού διατάγματος 194/1969 (ΦΕΚ 103/Α/1969).

 

4. Κατά την ελεύθερη δόμηση τα κτίρια τοποθετούνται υποχρεωτικώς εσώτερο των οικοδομικών γραμμών και σε απόσταση από των ορίων του οικοπέδου, του απομένοντος γύρωθεν ελευθέρου χώρου διαμορφουμένου εις πράσινο.

 

5. Δια βασιλικών διαταγμάτων εκδιδομένων με πρόταση του Υπουργού Δημοσίων Έργων καθορίζονται οι δια την εφαρμογήν του συστήματος της ελευθέρας δομήσεως όροι που αφορούν στην θέση των υψηλών κτιρίων στην πόλη και στο οικόπεδο, εις το ύψος αυτών και τις αποστάσεις μεταξύ αυτών, εις τον τρόπον εκδόσεως των αδειών και εις πάντα εν γένει έτερον επιβαλλόμενο εις το σύστημα ελευθέρας δομήσεως όρον ή λεπτομέρεια εφαρμογής αυτού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 4 του άρθρου 3 του νομοθετικού διατάγματος 194/1969 (ΦΕΚ 103/Α/1969).

 

6. Εις ας περιπτώσεις κατά την ανέγερση κτιρίων κατ' ελευθέρα δόμηση απαιτείται η διεύρυνσις των προ αυτών κοινοχρήστων χώρων δια πολεοδομικούς και κυκλοφοριακούς λόγους, εις τον κύριον του ακινήτου παρέχεται η δυνατότης επιλογής μεταξύ της κατά νόμον αποζημιώσεως του και του υπολογισμού κατά τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του παρόντος συντελεστού δομήσεως εφ' ολοκλήρου του οικοπέδου αυτού ως τούτο είχε προ της δια τους ως άνω σκοπούς γενομένης ρυμοτομίας. Τα της εφαρμογής της διατάξεως της παρούσης παραγράφου ρυθμίζονται εις εκάστην περίπτωσιν δι' αποφάσεων του Υπουργού Δημοσίων Έργων μετά γνώμη του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 5 του άρθρου 3 του νομοθετικού διατάγματος 194/1969 (ΦΕΚ 103/Α/1969).

 

7. Η σύμβαση περί συνενώσεως οικοπέδων επί το σκοπό ανεγέρσεως οικοδομής κατά το σύστημα της ελεύθερης δόμησης επί του εκ ταύτης προκύπτοντος ενιαίου οικοπέδου, απαλλάσσεται του φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων του νόμου [Ν] 1587/1950, όπως αυτός ισχύει. Εάν όμως η αξία του αποκτώμενου εκ της συνενώσεως ποσοστού συνιδιοκτησίας επί του ενιαίου οικοπέδου είναι μεγαλύτερη της αξίας του προσφερόμενου προς συνένωση οικοπέδου ή ποσοστού αυτό, δια την επιπλέον αυτή διαφορά της αξίας οφείλεται φόρος μεταβιβάσεως. Η απαλλαγή παρέχεται υπό του αρμόδιου Οικονομικού Εφόρου επί τη δηλώσει των μελλόντων να συμβληθούν συνιδιοκτητών, περί ανεγέρσεως οικοδομής επί του κοινού οικοπέδου κατά το σύστημα της ελεύθερης δόμησης. Εάν εντός δυο ετών από την κατάρτιση του συμβολαίου δεν ήθελε υποβληθεί εις την πολεοδομική υπηρεσία, προς χορήγηση άδειας, σχέδιο ανέγερσης οικοδομής κατά το σύστημα της ελεύθερης δόμησης επί του ενοποιηθέντος οικοπέδου, οι εκ της συνένωσης των οικοπέδων συγκύριοι υποχρεούνται, όπως εντός τριών μηνών από της παρόδου της διετίας υποβάλλουν νέα δήλωση στον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο και καταβάλλουν τον φόρο μεταβιβάσεως που αναλογεί. Το αυτό ισχύει και εις την περίπτωση καθ' ην ήθελε υποβληθεί στην πολεοδομική υπηρεσία, προς χορήγηση αδείας, σχέδιο ανέγερσης οικοδομής, ουχί κατά το σύστημα της ελευθέρας δόμησης, οπότε η δήλωση υποβάλλεται εντός τριών μηνών από της εγκρίσεως του σχεδίου. Εις περίπτωση ακυρώσεως της σύμβασης περί συνένωσης οικοπέδων, εντός δυο ετών από την κατάρτισή της, δεν οφείλεται φόρος μεταβιβάσεως ακινήτων δια την ακύρωση. Οι συνέπειες μη υποβολής δήλωσης και πάσες οι περί επιβολής του φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων διατάξεις του νόμου [Ν] 1587/1950, εφαρμόζονται και εν προκειμένω.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι παράγραφοι 1 - 6 καταργήθηκαν με την παράγραφο 5 του άρθρου 52 του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 και η παράγραφος 7 καταργήθηκε με το άρθρο 3 του νομοθετικού διατάγματος 987/1971 (ΦΕΚ 193/Α/1971).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.