Νόμος 2308/95 - Άρθρο 15

Άρθρο 15


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από τις πιστώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 17 του νόμου 1647/1986 (ΦΕΚ 141/Α/1986), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 52 του νόμου [Ν] 1832/1989 (ΦΕΚ 54/Α/1989), επιτρέπεται να καλύπτονται και οι δαπάνες για τις εκτός έδρας μετακινήσεις και οδοιπορικά έξοδα για μεταβάσεις, στα Κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσωπικού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Έργων, προς υποστήριξη θεμάτων και αιτημάτων των υπηρεσιών αυτών στα αρμόδια κοινοτικά όργανα.

 

Από τις ίδιες πιστώσεις μπορεί επίσης να καλύπτονται, ειδικά για το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και τη Γενική Γραμματεία Δημόσιων Έργων, και οι δαπάνες για εκτός έδρας κίνηση και οδοιπορικά έξοδα και του λοιπού μη τεχνικού προσωπικού, καθώς επίσης και οι αμοιβές για υπερωριακή, νυκτερινή και εξαιρέσιμων ημερών εργασία του τεχνικού και λοιπού προσωπικού.

 

2. α) Στη δεύτερη σειρά της παραγράφου 7 του άρθρου 6 του νόμου 1416/1984, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 2 του νόμου 2229/1994 (ΦΕΚ 138/Α/1994), μετά τις λέξεις εκπονούμενης μελέτης προστίθενται οι λέξεις μετά την έγκρισή της.

 

β. Στο τέλος της ανωτέρω παραγράφου 7 προστίθενται τα κάτωθι:

 

{Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν εφαρμόζονται προκειμένου για μελέτες πολεοδόμησης τοπογραφικές, κτηματογραφικές, πράξεις εφαρμογής,γενικών πολεοδομικών σχεδίων, ζωνών οικιστικού ελέγχου, ρυθμιστικές και χωροταξικές και γενικά μελέτες οι οποίες δεν συνδέονται άμεσα με την εκτέλεση δημόσιων έργων.}

 

3. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου μόνου του νομοθετικού διατάγματος 2726/1953 (ΦΕΚ 325/Α/1953) προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:

 

{Σε περίπτωση άρνησης, δυστροπίας ή καθυστέρησης κατάθεσης των αμοιβών μελετών ή επιβλέψεων από τον εργοδότη μπορεί και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας να επιδιώξει δικαστικώς την είσπραξη της οφειλόμενης αμοιβής, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου μέλους του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας ή της εταιρείας εκπονήσεως τεχνικών μελετών ή των εκάστοτε συνιστώμενων γραφείων ή συμπραττόντων γραφείων εκπονήσεως τεχνικών μελετών, στην οποία θα προσδιορίζεται και το σύνολο της δικαιούμενης αμοιβής.}

 

4. α) Η περίπτωση α' της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του από 27-11-1926 προεδρικού διατάγματος περί κωδικοποιήσεων των περί συστάσεως Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας κειμένων διατάξεων, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του νόμου 1486/1984, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α) εκλέγει από τα μέλη της για όλη τη θητεία της με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο, τον Α' αντιπρόεδρο, το Β' αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα και τον αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα της αντιπροσωπείας, που αποτελούν το Προεδρείο της και}

 

β) Κατά την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου α) η αντιπροσωπεία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας συγκαλείται σε ειδική συνεδρίαση μέσα σε 2 μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εκλέγει για τη συμπλήρωση του προεδρείου της τον Β' αντιπρόεδρο και τον αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα με τη διαδικασία της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του ιδίου από 27-11-1926 προεδρικού διατάγματος, όπως ισχύει.

 

γ) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 8 του ιδίου προεδρικού διατάγματος, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η Διοικούσα Επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας βρίσκεται σε απαρτία όταν τα παρόντα μέλη αυτής, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων αντιπρόεδρος, είναι περισσότερα από τα απόντα}.

 

δ) Το προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του ιδίου προεδρικού διατάγματος, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι Διοικούσες Επιτροπές βρίσκονται σε απαρτία αν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερο από τα απόντα.}

 

5. α) Στο τέλος της παραγράφου 17 του άρθρου 5 του νόμου 2229/1994 (ΦΕΚ 138/Α/1994) προστίθεται φράση που έχει ως εξής:

 

{και της κράτησης που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 34 του άρθρου 27 του νόμου 2166/1993 (ΦΕΚ 137/Α/1993).}

 

β) Η αληθινή έννοια των διατάξεων της παραγράφου 35 του άρθρου 27 του νόμου 2166/1993 είναι ότι σε αυτές δεν περιλαμβάνεται το αντίστοιχης ειδικότητας προσωπικό των εξαιρέσεων που προβλέπονται στις διατάξεις των περιπτώσεων γ', δ', ε', η', ι)α', ι)β', ι)γ' και ι)δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του νόμου 2190/1994, καθώς και το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη παροδικών αναγκών.

 

γ) Κατ' εξαίρεση του υπόλοιπου προσωπικού της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών οι μηχανικοί που υπάγονται στο πολιτικό προσωπικό της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών περιλαμβάνονται στη ρύθμιση του άρθρου 27 παράγραφοι 34-37 του νόμου 2166/1993 (ΦΕΚ 137/Α/1993). Η διάταξη αυτή ισχύει από 01-07-1995.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 25 του άρθρου 18 του νόμου 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.