Νομοθετικό διάταγμα 361/69 - Άρθρο 8

Άρθρο 8


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι έχοντες εν λειτουργία κατά την δημοσίευση του παρόντος εργαστήρια αισθητικής, υποχρεούνται όπως εντός εξ μηνών από της δημοσιεύσεως του παρόντος υποβάλλουν αίτηση δια την χορήγηση της στο άρθρο 3 του παρόντος αδείας.

 

2. Εν περιπτώσει μη υποβολής της εν παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου αιτήσεως, μετά πλήρων δικαιολογητικών ή μη χορηγήσεως των σχετικών αδειών ελλείψει νομίμων προϋποθέσεων εντός τριμήνου από της λήξεως της προθεσμίας, διατάσσεται δια πράξεως του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών ή του οικείου Νομάρχου η διακοπή λειτουργίας αυτών.

 

3. Δύνανται να ασκήσουν το επάγγελμα του αισθητικού κατόπιν αδείας του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών:

 

α. Οι μη κατέχοντες πτυχίον αισθητικού αναγνωρισμένης σχολής, εφ' όσον αυτοί είναι απόφοιτοι σχολής ή εργαστηρίου ελευθέρων σπουδών αισθητικών προ της 01-01-1970, άσκησαν δε και ασκούν έκτοτε άνευ διακοπής το επάγγελμα του αισθητικού ή του μακιγιέρ του γεγονότος τούτου βεβαιούμενου υπό της οικείας αστυνομικής αρχής και μη απαιτουμένων δια τούτους των προσόντων του άρθρου 3 του παρόντος.

 

β. Οι αποφοιτήσαντες εκ μη αναγνωρισμένων Σχολών της ημεδαπής και οι καθ' οιονδήποτε τρόπον ασκούντες το επάγγελμα του αισθητικού ή του μακιγιέρ υπό τις στο προηγούμενο εδάφιο α' προβλεπόμενες προϋποθέσεις δι' αμφοτέρας τις περιπτώσεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η περίπτωση α της παραγράφου 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο μόνο του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 497/1970 (ΦΕΚ 79/Α/1970).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.