Νομοθετικό διάταγμα 690/48 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι κοινόχρηστοι χώροι (πλατείες, οδοί, άλση, κήποι κ.λ.π.) οι καθοριζόμενοι υπό των μέχρι της ισχύος του παρόντος εγκριθέντων, επισπεύσει των ιδιοκτητών ή των αναλαβόντων την εκμετάλλευση των οικείων εκτάσεων, σχεδίων ρυμοτομίας συνοικισμών, θεωρούνται περιελθόντες εις την κοινή χρήση από της εγκρίσεως του καθορίσαντος τούτους σχεδίου του συνοικισμού, είτε επεβλήθη εις τους άνω επισπεύσαντας την έγκριση η υποχρέωσις της παραιτήσεως αυτών από της κυριότητος, νομής και κατοχής των χώρων τούτων, ασχέτως αν ξεπληρώθηκε αυτή ή όχι, είτε δεν επεβλήθη μεν τοιαύτη υποχρέωσις, η επιδιωχθείσα όμως παρά τούτων έγκρισις του σχεδίου είχε ως αναγκαίο, κατ' αμάχητο τεκμήριον, επακολούθημα την, κατ' ελευθέρα βούλησιν αυτών, παραίτησή των από της κυριότητος, νομής και κατοχής των υπό των ως άνω χώρων καταλαμβανόμενων γηπέδων, άνευ της οποίας δεν ήταν δυνατή η έγκρισις του σχεδίου και η διάθεσις των υπό τούτου ορισθέντων οικοδομήσιμων δι' οιονδήποτε σκοπόν χώρων.

 

Οι ως άνω κοινόχρηστοι χώροι περιέχονται εις την κοινή χρήσιν ελεύθεροι παντός βάρους, υποθήκης ή προσημειώσεως, των τυχόν επί τούτων εγγεγραμμένων βαρών κ.λ.π. περιοριζόμενων επί των λοιπών ακινήτων των επισπευσάντων την έγκριση του σχεδίου.

 

2. Η προηγουμένη παράγραφος ισχύει και δια τους συνεπεία μεταγενέστερης τροποποιήσεως σχεδίου καθορισθέντος κοινοχρήστους χώρους τους καταλαμβάνοντας γήπεδα ανήκοντα κατά τον χρόνον της τροποποιήσεως εις τους επισπεύσαντας την έγκριση του σχεδίου, εφ' όσον η τροποποίησις εγένετο τη αιτήσει αυτών ή άλλως εγένετο αποδεκτή καθ' οιονδήποτε χρόνον έστω και σιωπηρώς, μη εκδηλωθείσης εγγράφως μέχρι της ισχύος του παρόντος οιασδήποτε αντιθέσεως ή επιφυλάξεως τούτων. Εν τη περιπτώσει της παρούσης παραγράφου οι τυχόν εκ της τροποποιήσεως καταργούμενοι κοινόχρηστοι χώροι καθιστάμενοι οικοδομήσιμοι περιέχονται εις την κυριότητα, νομή και κατοχήν των επισπευσάντων την έγκριση του σχεδίου, καθ' ο ποσόν δεν υπερβαίνουν το εμβαδόν των κατά το προηγούμενο εδάφιο καθισταμένων δια της τροποποιήσεως κοινοχρήστων.

 

3. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 εφαρμόζονται και εις την περίπτωσιν χώρων οίτινες δεν καθορίσθηκαν μεν κοινόχρηστοι εκ του εγκριθέντος σχεδίου, τους οποίους όμως οι επισπεύσαντες την έγκριση αυτού εξεδήλωσαν είτε δι' επαγγελίας, είτε δια διαφημιστικών χαρτών και διαγραμμάτων ή αγγελιών προς τον σκοπόν της προσελεύσεως αγοραστών και εν γένει καθ' οιονδήποτε τρόπον την πρόθεση αυτών όπως θέσουν τούτους εις την χρήσιν του κοινού. Εν περιπτώσει οιασδήποτε αμφισβητήσεως της τοιαύτης ως άνω προθέσεως των επισπευσάντων την έγκριση αποφαίνεται, οριστικώς και τελεσιδίκως, το αρμόδιο Πρωτοδικείον επί τη αγωγή είτε των επισπευσάντων, είτε του Ελληνικού Δημοσίου, είτε του οικείου Δήμου ή Κοινότητος ή και παντός ιδιοκτήτου ακινήτου εν τη περιφέρεια του οικείου Δήμου ή Κοινότητος.

 

4. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 δεν ισχύουν εάν οι κοινόχρηστοι χώροι καταλαμβάνουν ακίνητα μη ανήκοντα εις τους επισπεύσαντας την έγκριση του σχεδίου, δια την αποζημίωση των οποίων ως προς το αναλογούν εις τους Δήμους και τις Κοινότητας μέρος, υπόχρεοι ορίζονται οι επισπεύσαντες την έγκριση του σχεδίου.

 

5. Τα εν τοις παραγράφους 1 και 2 οριζόμενα ισχύουν αναλόγως και δια τα οικόπεδα τα προοριζόμενα κατά τα αυτά ως άνω σχέδια δια την ανέγερση κοινής ωφελείας κτιρίων, εν οις και οι χώροι αθλητικών εν γένει εγκαταστάσεων, λουτρών και κέντρων αναψυχής, ων η κυριότης, νομή και κατοχή, εάν δεν μεταβιβάσθηκε μέχρι τούδε εις εκπλήρωση αναληφθείσης ή και απλώς επιβληθείσης υποχρεώσεως, θεωρείται μεταβιβαζόμενη εκ του παρόντος νόμου εις τα αρμόδια προς ανέγερση των κοινής ωφελείας κτιρίων νομικά πρόσωπα, της μεταγραφής αυτών ενεργούμενης με φροντίδα των προσώπων τούτων.

 

6. Απαγορεύεται πάσα μεταβίβασις της κυριότητος γηπέδων προοριζομένων δια τους στις παραγράφους 1, 2, 3, και 5 σκοπούς εις τους κατά το παρόν άρθρο συνοικισμούς. Η απαγόρευσις αυτή δεν ισχύει εις την περίπτωσιν της παραγράφου 4, οι διατάξεις της οποίας εφαρμόζονται ως προς την αποζημίωση των τυχόν μέχρι της ισχύος του παρόντος μεταβιβασθέντων γηπέδων των προοριζομένων δια τους ως άνω σκοπούς. Πάσα δικαιοπραξία εν ζωή ή αιτία θανάτου έχουσα ως αντικείμενον απαγορευόμενη ως άνω μεταβίβαση κυριότητος είναι αυτοδικαίως και εξ υπαρχής απολύτως άκυρος.

 

7. Επί των γηπέδων, περί ων η παράγραφος 3, μέχρι της εκδόσεως της κατ' αυτήν αποφάσεως του Πρωτοδικείου, απαγορεύεται απολύτως η εκτέλεσις οιασδήποτε φύσεως οικοδομικών εργασιών, εν οις και η περίφραξις αυτών, ως και η έγκρισις ή επέκτασις υφισταμένου παρ' αυτά σχεδίου ρυμοτομίας και η δι' οιονδήποτε σκοπόν αναγκαστική απαλλοτρίωσις αυτών εν όλω ή εν μέρει, εφαρμοζομένων μετά την απόφαση του Πρωτοδικείου και των ισχυουσών γενικών περί σχεδίων πόλεων διατάξεων.

 

8. Οι διατάξεις του άρθρου τούτου εφαρμόζονται και επί των μετά την ισχύ του παρόντος εγκριθησομένων συνοικισμών ή και επεκτάσεων συνοικισμών ή γενικώς σχεδίων πόλεων και κωμών τη επισπεύσει οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου ή και των ιδιοκτητών των εκτάσεων. Πάντως κατά την έγκριση, δι ην απαιτείται γνωμοδότησις ειδικής επταμελούς πολεοδομικής επιτροπής, συντιθέμενης κατά τα δια βασιλικού διατάγματος κανονισθησόμενα, επιτρέπεται η επιβολή οιωνδήποτε εν γένει όρων ή περιορισμών ή υποχρεώσεων, επί πλέον ή ανεξαρτήτως των υπό του άρθρου 7 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. και της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του νόμου 5269/1931 προβλεπομένων, μετά την εκπλήρωση των οποίων και παρά πάντων των βαρυνομένων, ευθυνόμενων αλληλέγγυα και εξ' ολοκλήρου, εφαρμόζεται η έγκρισις και η μη εκπλήρωσις των οποίων εντός των τασσομένων τυχόν δια της εγκρίσεως προθεσμιών καθιστά άνευ άλλης τινός πράξεως ή διατυπώσεως άκυρο την γενομένη έγκριση. Επίσης επιτρέπεται όμως προς εξασφάλιση της εκπληρώσεως των όρων, περιορισμών και υποχρεώσεων απαιτείται η εγγραφή υποθήκης, θεωρουμένης, ως επιβαλλομένης εκ του Νόμου, επί των οικοπέδων των επισπευδόντων την έγκριση κατά τα οριζόμενα εν εκάστη περιπτώσει δια του εγκριτικού Διατάγματος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την πολεοδομική επιτροπή της παραγράφου 8 εκδόθηκε το βασιλικό διάταγμα 12-08-1948 (ΦΕΚ 209/Α/1948).

 

9. Προκειμένου περί των εγκεκριμένων προ της ισχύος του παρόντος συνοικισμών, περί ων η παράγραφος 1, επιτρέπεται η αναθεώρησις των καθ' οιονδήποτε τρόπον επιβληθεισών υποχρεώσεων εις τους επισπεύσαντας την έγκριση αυτών ή τους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους αυτών ή και εις τους εκ ταύτης ωφεληθέντες και η αναπροσαρμογή τούτων βάσει των διατάξεων της προηγουμένης παραγράφου, δυναμένη να περιορισθεί εις πρόσθετη εισφορά εφ' άπαξ ή ετήσια, είτε εις είδος είτε εις χρήμα και κατά κατηγορίες αναλόγως της ιδιότητας του ιδιοκτήτη ως επισπεύσαντος την έγκριση ή ως αγοραστή και της υπάρξεως οικοδομής ή όχι. Τα της βεβαιώσεως, της εισπράξεως και της διαθέσεως της εισφοράς ταύτης ορισθήσονται δια βασιλικών διαταγμάτων.

 

10. Προκειμένου όμως περί υποχρεώσεων, επιβληθεισών δι' ειδικού διατάγματος ή συμβάσεως, αναγομένων εις εκτέλεση κοινωφελών συνοικισμού έργων, μήπω εκτελεσθέντων εν όλω ή εν μέρει, αυτές εξακολουθούν ισχύουσες ως προς τους αρχικούς υπόχρεους και τους γενικούς ή ειδικούς διαδόχους αυτών καλυπτόμενες δι' αναγκαστικής απαλλοτριώσεως οικοπέδων εκ των ανηκόντων εις τους ως άνω αρχικούς υπόχρεους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους αυτών και εις βάρος αυτών δια βασιλικού διατάγματος με πρόταση του Υπουργού των Δημοσίων Έργων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.