Νομοθετικό διάταγμα 797/71 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Προδικασία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Αντίγραφον της αποφάσεως κηρύξεως της αναγκαστικής απαλλοτριώσεως, μετά του σχετικού κτηματολογικού πίνακα ή του κατά περίπτωσιν απλού διαγράμματος οριζοντιογραφίας και των χρήσιμων προς ανεύρεση των οικείων μερίδων του απαλλοτριούμενου και του ιδιοκτήτου αυτού στοιχείων, υποβάλλονται, με μέριμνα παντός ενδιαφερομένου, προς τον αρμόδιο φύλακα μεταγραφών και υποθηκών. Ο φύλαξ μεταγραφών και υποθηκών υποχρεούται, όπως, εντός δεκαημέρου από της λήψεως υπ' αυτού των εγγράφων τούτων, καταχωρίσει την δέουσα σημείωση εις τις εν λόγω μερίδας. Επίσης ούτος υποχρεούται, όπως εντός της αυτής προθεσμίας χορηγήσει ατελώς προς τον ενδιαφερόμενον πιστοποιητικά ιδιοκτησίας, βαρών και κατασχέσεων επί του απαλλοτριούμενου, ως και πιστοποιητικόν περί των τυχόν υπαρχουσών εγγραφών επί του ακινήτου τούτου εις το κατά νόμο [Ν] 4697/1930 βιβλίον διεκδικήσεων, ίνα επί τη βάσει των πιστοποιητικών τούτων γίνει η κατά τα άρθρα 18 και 19 του παρόντος, κλήτευσις των ενδιαφερομένων εις την δίκην περί προσωρινού ή οριστικού προσδιορισμού της αποζημιώσεως.

 

2. Η προσαγωγή των υπό του φύλακα μεταγραφών και υποθηκών χορηγουμένων κατά την παράγραφο 1 πιστοποιητικών μετά σχετικού σχεδιαγράμματος, του κτηματολογικού πίνακα και της εκθέσεως της κατά το άρθρο 15 του παρόντος επιτροπής, ως και η επί τη βάσει αυτών κλήτευσις των ενδιαφερομένων, με μέριμνα του επισπεύδοντος, αποτελούν στοιχεία προδικασίας της δίκης περί προσωρινού ή οριστικού προσδιορισμού της αποζημιώσεως και άνευ αυτών η σχετική αίτησις απορρίπτεται ως απαράδεκτος.

 

3. Δεν απαιτείται η κατά την παράγραφο 2 προσαγωγή των αυτόθι αναφερομένων πιστοποιητικών, άτινα χορηγεί ο φύλαξ μεταγραφών και υποθηκών, οσάκις ούτος, καίτοι τω υπεβλήθησαν τα δέοντα δικαιολογητικά, αδυνατεί να βρει τις οικείες μερίδες. Εν τοιαύτη περιπτώσει, χορηγεί ούτος περί της αδυναμίας ταύτης βεβαίωση, ην ο επισπεύδων τον προσδιορισμό της αποζημιώσεως προσάγει εις το αρμόδιο δικαστήριον, ως απαραίτητον στοιχείον της προδικασίας.

 

4. Δεν απαιτείται η προσαγωγή της κατά την παράγραφο 2 απαιτουμένης εκθέσεως της επιτροπής, οσάκις καίτοι υπεβλήθη αρμοδίως προς 35ημέρου αίτησις, ίνα η επιτροπή επιληφθεί του έργου της, τα μέλη αυτής δεν συνέταξαν δι' οιονδήποτε λόγον την έκθεση ταύτη. Εν τοιαύτη περιπτώσει, χορηγεί ο εκ των μελών της επιτροπής οικονομικός έφορος βεβαίωση περί του γεγονότος τούτου, ην ο επισπεύδων τον προσδιορισμό της αποζημιώσεως προσάγει εις το αρμόδιο δικαστήριον, ως απαραίτητον στοιχείον της προδικασίας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.