Νομοθετικό διάταγμα 797/71 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Προεκτίμηση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κηρυχθείσης της αναγκαστικής απαλλοτριώσεως, συγκροτείται κατόπιν αιτήσεως παντός ενδιαφερομένου τριμελής επιτροπή, ήτις προβαίνει εις προεκτίμηση του απαλλοτριούμενου. Η επιτροπή αποτελείται εκ του οικονομικού εφόρου της περιφέρειας του απαλλοτριούμενου, του διευθυντού τεχνικών υπηρεσιών της αυτής περιφέρειας ή, εν τη περιφέρεια τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης, του νομομηχανικού και ενός εμπειρογνώμονος, διοριζόμενου υπό του προέδρου του κατά το άρθρο 18 παράγραφος 1 του παρόντος αρμοδίου δια τον προσδιορισμό της αποζημιώσεως δικαστηρίου. Τα μέλη της επιτροπής ταύτης, εν ελλείψει, απουσία ή κώλυμα αναπληρώνονται υπό των νομίμων αναπληρωτών των και, εν μη υπάρξει τοιούτων, υπό αντιπροσώπων των, οριζομένων υπό του οικείου νομάρχου ή του προέδρου του αρμοδίου δια τον προσδιορισμό της αποζημιώσεως δικαστηρίου, κατά τα ως άνω αντιστοίχως.

 

2. Η αίτησις προς συγκρότηση της επιτροπής υποβάλλεται προς τον εκ των μελών αυτής οικονομικό έφορο. Εντός πέντε ημερών από της λήψεως της αιτήσεως ταύτης, ο οικονομικός έφορος αιτείται, όπως ο πρόεδρος του κατά το άρθρο 18 παράγραφος 1 του παρόντος αρμοδίου δικαστηρίου διορίσει τον εκ των μελών της επιτροπής εμπειρογνώμονα. Τον εμπειρογνώμονα τούτον διορίζει ο πρόεδρος του δικαστηρίου, κατά τις διατάξεις των άρθρων 387 και 388 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, εντός πέντε ημερών, ο οποίος αποστέλλει αντίγραφον της οικείας πράξεως διορισμού εις τον οικονομικό έφορο.

 

3. Της επιτροπής μετέχει επιπροσθέτως:

 

α) προκειμένου περί αναγκαστικής απαλλοτριώσεως αγροτικού κτήματος, ο αρμόδιος διευθυντής γεωργίας,

β) προκειμένου περί αναγκαστικής απαλλοτριώσεως δασικής εκτάσεως, ο αρμόδιος δασάρχης, και

γ) προκειμένου περί αναγκαστικής απαλλοτριώσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων, ο αρμόδιος προϊστάμενος του μηχανολογικού τμήματος των περιφερειακών Επιθεωρήσεων του Υπουργείου Δημοσίων Έργων.

 

4. H επιτροπή, καλουμένων των μελών αυτής υπό του οικονομικού εφόρου, καταρτίζει, εντός είκοσι ημερών από της περιελεύσεως εις τον οικονομικό έφορο της πράξεως του αρμοδίου προέδρου του δικαστηρίου περί διορισμού εμπειρογνώμονος, κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, έκθεση περί της αξίας του απαλλοτριούμενου, κατόπιν επιτόπιας αυτοψίας και ελέγχου των τυχόν υποβληθέντων αυτή καθοδηγητικών στοιχείων, συμφώνως δε προς τα οριζόμενα υπό του άρθρου 13 του παρόντος. Εν τη εκθέσει ταύτη, περιγράφεται λεπτομερώς η κατάστασις και οι ιδιαίτερες συνθήκες του απαλλοτριούμενου ακινήτου, εκτιμάται δε αιτιολογημένως και αναλυτικώς η αξία τούτου. Εάν μεταξύ των μελών της επιτροπής προκύψει διαφωνία, ως προς την αξίαν του απαλλοτριούμενου, καταχωρίζονται εν τη εκθέσει όλες οι γνώμες αυτών. Η έκθεσις υποβάλλεται ακολούθως, κατά τα άρθρα 16 και επόμενα του παρόντος, εις το αρμόδιο δικαστήριον, ως στοιχείον προδικασίας της δίκης περί προσωρινού ή οριστικού προσδιορισμού της αποζημιώσεως, αποτελούσα απλή γνωμοδότηση, που δεν δεσμεύει το δικαστήριον.

 

5. Ο υπόχρεος προς καταβολή της αποζημιώσεως οφείλει να θέτει εις την διάθεση των μελών της επιτροπής τα μέσα της επιτόπιας μεταβάσεως αυτών εις το απαλλοτριούμενο. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλλουν εις την επιτροπή σχετικά στοιχεία και η επιτροπή να ζητεί παρ' αυτών χρησίμους πληροφορίας.

 

6. Δι' αποφάσεως του νομάρχου, καθορίζεται η αμοιβή των μελών της επιτροπής, αναλόγως προς την γενομένη εργασίαν, ως και οι τυχόν έτερες δαπάνες, που απαιτούνται για τη διεξαγωγή του έργου της επιτροπής, εντός των δι' αποφάσεων του Υπουργού των Οικονομικών καθοριζομένων ορίων και προϋποθέσεων. Η αμοιβή και οι δαπάνες αυτές βαρύνουν τον υπόχρεων προς καταβολή της αποζημιώσεως.

 

7. Η κατά την παράγραφο 6 αμοιβή, προκειμένου περί της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης, καθορίζεται υπό του Υπουργού των Οικονομικών.

 

8. Μετά την πάροδο της προθεσμίας των είκοσι ημερών, που προβλέπεται στο άρθρο αυτό, για τη διενέργεια της προεκτίμησης του απαλλοτριούμενου ακινήτου, δύναται να γίνεται η προεκτίμηση αυτή από μηχανικό του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, που θα ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 95 του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990).

 

9. Εάν στην περιοχή που βρίσκεται το απαλλοτριούμενο ακίνητο εφαρμόζεται το κατά τις ισχύουσες διατάξεις σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, η κατά την παράγραφο 1 προεκτίμηση παραλείπεται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 95 του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.