Νομοθετικό διάταγμα 8/73 - Άρθρο 124

Άρθρο 124: Κατεδάφισις αυθαιρέτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εντός της κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 121 του παρόντος ταχθείσης προς κατεδάφιση προθεσμίας εφ' όσον δεν ασκήθηκε εμπρόθεσμος ένστασις ή μετά την έκδοση και κοινοποίηση απορριπτικής εν όλω ή εν μέρει αποφάσεως επί της τυχόν ασκηθείσης τοιαύτης, ο κύριος ή οι συγκύριοι των ακινήτων ή οι τυχόν επί αντιπαροχή κατασκευαστές αυτού υποχρεούνται να προβούν εις την κατεδάφιση των ως κατεδαφιστέων κριθέντων μερών αυτού, άλλως τιμωρούνται συμφώνως προς το άρθρο 458 του Ποινικού Κώδικα.

 

2. Μετά την άπρακτη παρέλευσιν των προς κατεδάφιση προθεσμιών, η αρμοδία Αρχή προβαίνει εις την κατεδάφιση της κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 119 κατασκευής. Η δαπάνη της τοιαύτης κατεδαφίσεως καταλογίζεται εις βάρος των κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 120 του παρόντος υπόχρεων δι' αποφάσεως της αρμοδίας πολεοδομικής αρχής και εισπράττεται ως δημόσιον έσοδον.

 

3. Δι' αποφάσεως των Υφυπουργών Περιφερειακών Διοικητών δύναται να εγκρίνεται η εξαίρεσις από της κατά την προηγούμενη παράγραφο κατεδαφίσεως αυθαιρέτων κατασκευών εάν πρόκειται περί μικρών παραβάσεων ων η καθαίρεσις θα κατέληγε εις υπέρμετρη βλάβη του κτιρίου ή θα έθετε σε κίνδυνο την φέρουσα κατασκευήν αυτού ή θα παράβλαπτε υπέρμετρα την αισθητική εμφάνιση του κτιρίου ή θα απαιτούσε υπέρμετρες δια την αποκατάστασιν της αισθητικής δαπάνες και των οποίων η διατήρησις εν πάση περιπτώσει δεν θα έθετε σε κίνδυνο την ασφάλειαν της κατασκευής ουδέ θα απέβαινε υπέρμετρα εις βάρος της πόλεως.

 

4. Η απόφασις περί εξαιρέσεως εκδίδεται μετά σύμφωνον γνώμη του περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, επί τη υπό του ενδιαφερομένου υποβολή δηλώσεως εις τον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο κατά την διαδικασίαν του αναγκαστικού νόμου 410/1968 και των εις εκτέλεσιν τούτου βασιλικών διαταγμάτων και αποφάσεων. Εφ' όσον εγκριθεί η εξαίρεσις, οι υποβάλλοντες την δήλωση κύριοι ή συγκύριοι των ακινήτων, εφ' ων οι διατηρούμενες κατασκευές υπόκεινται εις εισφορά ίση προς το διπλάσιο της αξίας των ούτω διατηρουμένων αυθαιρέτων κατασκευών. Δια την βεβαίωση και είσπραξη της εισφοράς ταύτης εφαρμόζονται κατά τα λοιπά αναλόγως οι διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 410/1968. Η εισφορά αυτή αποδίδεται εις το Ειδικό Ταμείον εφαρμογής ρυθμιστικών και πολεοδομικών σχεδίων, δεν συμψηφίζεται δε εις ταύτη το κατά τα άρθρα 119 και 120 του παρόντος πρόστιμον.

 

5. Κτίριον ή μέρος αυτού, κατασκευαζόμενο βάσει αδείας εκδοθείσης μέχρι της δημοσιεύσεως του παρόντος και ήτις άδεια εκδοθείσα μεν υπ' ευθύνη του μελετητή κατά το άρθρο 2 του νομοθετικού διατάγματος 194/1969, ελέγχθηκε κατόπιν υπό της αρμοδίας υπηρεσίας ως καλώς έχουσα, διαπιστωθέντος τούτου δι' εγγράφου της υπηρεσίας κοινοποιηθέντος εις τους ενδιαφερομένους, δύναται να χαρακτηρισθεί ως μη κατεδαφιστέο κατά τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 410/1968 έστω και εάν εκ των υστέρων εκρίθη ότι αντίκειται εις τις κείμενες διατάξεις επί των θεμάτων της παραγράφου 2 του άρθρου 119 του παρόντος.

 

Εις τις περιπτώσεις αυτές η εξάμηνος προθεσμία της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του αναγκαστικού νόμου 410/1968 άρχεται από της διαπιστώσεως της παραβάσεως πάντως δε ουχί προ της συμπληρώσεως εξαμήνου από της ισχύος του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.