Νομοθετικό διάταγμα 8/73 - Άρθρο 125

Άρθρο 125: Έκτασις εφαρμογής του παρόντος Κανονισμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν δια πάντα ανεξαρτήτως οικισμό ή τμήμα αυτού έχοντα εγκεκριμένο σχέδιον.

 

2. Δια τις εκτός των εγκεκριμένων σχεδίων των οικισμών περιοχές ως και δια τους οικισμούς του στερημένους εγκεκριμένου σχεδίου, εκ των διατάξεων του παρόντος εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 3, των άρθρων 15 και 32, της παραγράφου 6 του άρθρου 73, του άρθρου 79, της παραγράφου 4 του άρθρου 80, των άρθρων 81 και 82, του εδαφίου β της παραγράφου 1 του άρθρου 84, των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 84, της παραγράφου 2 του άρθρου 86, των άρθρων 87, 89, 90, 91, 92, 93, 99, 102, των άρθρων του Μέρους ΙΙΙ, του Μέρους ΙV και του Μέρους V.

 

3. Δια προεδρικών διαταγμάτων εκδιδομένων με πρόταση του Υπουργού Δημοσίων Έργων μετά γνώμη του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων δύναται να τίθενται εν ισχύ εις τις περιοχές περί ων η προηγουμένη παράγραφος 2 και έτερες διατάξεις του παρόντος.

 

4. Ο παρών Κανονισμός εξαιρέσει του άρθρου 90 αναφέρεται μόνον εις τις διαστάσεις κατά την οριζόντια ως και κατά την καθ' ύψος έννοια των κτιρίων μηδενός περιορισμού τιθεμένου ως προς το είδος του υλικού εξ ου κατασκευάζεται το κτίριον ως και το σύστημα κατασκευής αυτού.

 

5. Οι διατάξεις των άρθρων 17 και 18 του παρόντος δεν έχουν εφαρμογήν:

 

α) εις οικισμούς ή τμήματα αυτών ένθα εγένετο παραχώρησις υπό του Κράτους οικοπέδων μετά ή άνευ κτιρίων προς αποκατάστασιν προσφύγων βάσει διαγραμμάτων που καθορίζουν την εντός των οικοπέδων θέσιν των οικοδομών ως ταύτα τυχόν μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και

β) εις οικισμούς ή τμήματα αυτών ένθα εφαρμόζεται η δόμησις των οικοδομικών μονάδων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.