Νομοθετικό διάταγμα 8/73 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Χώροι περιλαμβανόμενοι και μη περιλαμβανόμενοι εις τον συντελεστή δομήσεως - Χώροι κυρίας χρήσεως


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εις το συνεχές οικοδομικό σύστημα, ως ισόγειο θεωρείται ο όροφος ούτινος τα δάπεδα ευρίσκονται εις την στάθμη της νομίμου αφετηρίας μετρήσεως του ύψους του κτιρίου και του αριθμού των ορόφων αυτού ή υπέρκειται ταύτης το πολύ μέχρι 2,00 m ή υπόκειται ταύτης μέχρις 0,60 m.

 

2. Επιφάνειες χώρων κυρίας χρήσεως μετά των βοηθητικών των χώρων δημιουργουμένων υπό το κατά την προηγούμενη παράγραφο 1 ισόγειο λόγω κλίσεως των οδών ή λόγω κλίσεως του οικοπέδου ή λόγω διαμορφώσεως της στάθμης αυτού, περιλαμβάνονται εις τον συντελεστή δομήσεως του οικοπέδου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 1 του νομοθετικού διατάγματος 205/1974 (ΦΕΚ 363/Α/1974).

 

3. Χώροι του ισογείου καθιστάμενοι, λόγω κλίσεως της οδού ή του οικοπέδου, χώροι μη κυρίας χρήσεως συμφώνως προς την κατωτέρω παράγραφο 5 και μη δυνάμενοι να συμψηφισθούν προς άλλους χώρους κυρίας χρήσεως δημιουργούμενους ως εκ της κλίσεως ταύτης δεν δύνανται να συμψηφισθούν ούτε δια μείζονος καλύψεως του οικοπέδου ούτε δι' αυξήσεως του ύψους του κτιρίου εις οιανδήποτε θέσιν αυτού.

 

4. Οσάκις λόγω υπερυψώσεως του δαπέδου του ισογείου δημιουργούνται κάτωθεν αυτού χώροι οποιασδήποτε κυρίας χρήσεως, αυτοί περιλαμβάνονται εις τον συντελεστή δομήσεως του οικοπέδου, εφ' όσον πληρούν τις οικείας προϋποθέσεις των διατάξεων των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 22 και της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 1 του νομοθετικού διατάγματος 205/1974 (ΦΕΚ 363/Α/1974).

 

5. Όροφος ή τμήμα τούτου, ου το δάπεδον υπόκειται περισσότερον των 0,60 m της στάθμης της παρ' αυτόν οδού ή της φυσικής ή τεχνητής στάθμης των υποχρεωτικών ή προαιρετικών ακαλύπτων τμημάτων του οικοπέδου δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται ως χώρος κυρίας χρήσεως.

 

6. Πάντα τα δι' οιονδήποτε λόγον αφιέμενα προαιρετικώς ακάλυπτα τμήματα του οικοπέδου εντός του σώματος του κτιρίου θεωρούνται ως κεκαλυμμένες επιφάνειες εκάστου των ορόφων του κτιρίου και περιλαμβάνονται εις τον συντελεστή δομήσεως αυτού.

 

7. Πάντες οι κατά τις διατάξεις των οικείων άρθρων κατασκευαζόμενοι επί του δώματος πάσης φύσεως χώροι δεν περιλαμβάνονται εις τον συντελεστή δομήσεως του οικοπέδου.

 

8. Εις τον συντελεστή δομήσεως οποιουδήποτε κτιρίου, δεν περιλαμβάνεται η επιφάνεια της τυχόν υπό του σχεδίου της πόλεως προβλεπομένης στοάς.

 

9. Εις περίπτωσιν καθ' ην ο συντελεστής δομήσεως εν τη θεωρούμενη περιοχή δεν ορίζεται αριθμητικώς, υπολογίζεται βάσει των επιφανειών των επιτρεπομένων να κατασκευασθούν, ορόφων, του οικοπέδου θεωρουμένου οριζοντίου εις την στάθμη αφετηρίας μετρήσεως του ύψους και του αριθμού ορόφων του κτιρίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.