Νομοθετικό διάταγμα 8/73 - Άρθρο 36

Άρθρο 36: Τρόπος υπολογισμού και μετρήσεως του μεγίστου ύψους των προσόψεων των κτιρίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δια τον υπολογισμό του μεγίστου ύψους της προσόψεως του κτιρίου εφ' όσον μεν υφίσταται εγκεκριμένο ρυμοτομικό διάγραμμα το πλάτος της οδού μετρείται μεταξύ των γραμμών δομήσεως, προσμετρούμενου δηλαδή και του βάθους του τυχόν προς αμφοτέρας τις πλευράς ή την ετέρα μόνον τοιαύτη προβλεπομένου προκηπίου (πρασιάς) εις ην δε περίπτωσιν δεν υφίσταται τοιούτον διάγραμμα το πλάτος μετρείται μεταξύ των υφισταμένων εν τοις πράγμασι γραμμών δομήσεως.

 

2. Εις ην περίπτωσιν οδός μορφώθηκε μετά την έγκριση αυτής υπό κτιρίων επ' αμφοτέρων των γραμμών δομήσεως αυτής με πλάτος διάφορον του υπό του εγκεκριμένου ρυμοτομικού διαγράμματος προβλεπομένου πλάτους ως πλάτος της οδού λαμβάνεται το εν τοις πράγμασι ακριβές υπάρχον πλάτος.

 

3. Εις περίπτωσιν καθ' ην η πρόσοψις ήθελε τοποθετηθεί εσώτερο της γραμμής δομήσεως, προς καθορισμό του μεγίστου ύψους αυτής προσμετρείται εις το πλάτος της οδού και το πλάτος της μεταξύ της γραμμής δομήσεως και της προσόψεως αφεθείσης ζώνης.

 

Η αύξησις αυτή του ύψους ισχύει μόνον δια το θεωρούμενο κτίριον και ουχί δια τα έναντι αυτού, επί της ετέρας πλευράς της οδού κείμενα.

 

4. Εις περίπτωσιν οδού μη εχούσης σταθερό πλάτος, έκαστον τμήμα ταύτης μεταξύ δύο διαδοχικών παρόδων που διασταυρώνουν ή συναντούν την οδό κατ' αμφοτέρας τις γραμμές δομήσεως εξετάζεται ιδιαιτέρως και λαμβάνεται υπ' όψιν το μέσον πλάτος αυτού.

 

5. Εάν εις το κατά τα ανωτέρω τμήμα οδού παρουσιάζεται τοπική διεύρυνσις επί μήκους μικρότερου του ενός τρίτου του εν λόγω τμήματος το εκ ταύτης επί πλέον πλάτος δεν λαμβάνεται υπ' όψιν προς υπολογισμό του μέσου πλάτους του τμήματος τούτου.

 

6. Εις περίπτωσιν υπάρξεως οιωνδήποτε αποτμήσεων κατά τις συναντήσεις των οδών, αυτές δεν λαμβάνονται υπ' όψιν προς υπολογισμό του μέσου πλάτους των οδών.

 

7. Δια τον υπολογισμό του μεγίστου ύψους της προσόψεως κτιρίου ανεγειρομένου επί οικοπέδου έχοντος πρόσωπον, επί πλατείας λαμβάνεται υπ' όψιν ως πλάτος αυτής το μικρότερο μήκος εκ των εις τα μέσα των πλευρών της πλατείας αγομένων καθέτων μέχρι συναντήσεώς των με οιονδήποτε έναντι πλευρά.

 

Ως πλευρές της πλατείας νοούνται οι περί ταύτη γραμμές δομήσεως.

 

8. Οι κατά τις απολήξεις αδιεξόδων οδών σχηματιζόμενοι τυχόν ευρύτεροι κοινόχρηστοι χώροι εντός των οικοδομικών τετραγώνων δεν λαμβάνονται υπ' όψιν προς υπολογισμό του ύψους των προσόψεων των επ' αυτών κτιρίων όπερ υπολογίζεται μόνον βάσει του μέσου πλάτους της αδιεξόδου οδού.

 

9. Κτίριον ανεγειρόμενο επί γωνιαίου ή δις γωνιαίου κ.λ.π. οικοπέδου κατά τα πρόσωπα του οποίου εφαρμόζονται εξ οιουδήποτε λόγου διάφορα ύψη προσόψεως, κατασκευάζεται ισοϋψές ή κλιμακωτό κατά τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 37 του παρόντος άνευ υπερβάσεως του συντελεστού δομήσεως του οικοπέδου.

 

10. Οι διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου 9 έχουν εφαρμογήν και επί κτιρίου μη γωνιαίου, έχοντος πρόσωπον εν μέρει επί πλατείας και εν μέρει επί οδού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.