Νομοθετικό διάταγμα 8/73 - Άρθρο 38

Άρθρο 38: Θέση του κτιρίου στο οικόπεδο - ελάχιστες διαστάσεις των υποχρεωτικώς αφιεμένων πλαγίων και οπισθίων ακαλύπτων τμημάτων του οικοπέδου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το κτίριον κατά την κυρία όψιν αυτού τοποθετείται εις απόσταση από της ρυμοτομικής γραμμής τουλάχιστον ίση προς το πλάτος του προκηπίου.

 

2. Όταν εις το ρυμοτομικό σχέδιον ή τον ειδικό κανονισμόν δεν καθορίζεται προκήπιο ως γραμμή δομήσεως θεωρείται η απέχουσα 4,00 m από της ρυμοτομικής γραμμής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 36 του άρθρου 1 του νομοθετικού διατάγματος 205/1974 (ΦΕΚ 363/Α/1974).

 

3. Η ελαχίστη απόστασις του κτιρίου από των πλαγίων και οπισθίων ορίων του οικοπέδου ισούται προς 0,3 x Η ένθα Η το κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 35 αντιστοιχούν εις τον συντελεστή δομήσεως του οικοπέδου μέγιστον ύψος του κτιρίου μετρούμενο από της νομίμου αφετηρίας. Η ως άνω απόστασις εφαρμοζόμενη από της στάθμης του εδάφους δεν δύναται να είναι μικροτέρα της υπό των ειδικών διατάξεων καθοριζομένης ως ελαχίστης και πάντως ουχί μικροτέρα των 2,50 m.

 

4. Ειδικές διατάξεις καθορίζουσες εις οιανδήποτε περιοχήν του πανταχόθεν ελευθέρου συστήματος ως ελάχιστη απόσταση του κτιρίου από των πλαγίων και οπισθίου ορίου του οικοπέδου μικροτέρα των 2,50 m παύουν ισχύουσες από της ισχύος του παρόντος.

 

5. Ειδικές διατάξεις καθορίζουσες εις οιανδήποτε περιοχήν του πανταχόθεν ελευθέρου συστήματος ως ελάχιστη απόσταση του κτιρίου από των πλαγίων και οπισθίου ορίου του οικοπέδου μεγαλύτερη των 2,50 m εξακολουθούν ισχύουσες, εφ' όσον εξ αυτών προκύπτουν αποστάσεις μεγαλύτερα του 0,3 x Η.

 

6. Εις περίπτωσιν τεθλασμένου ή καμπύλου πλαγίου ή οπισθίου ορίου του οικοπέδου δύναται η αντίστοιχος όψις του κτιρίου να αφίσταται εις άλλη θέσιν ολιγότερο και εις άλλη περισσότερον του ως άνω ορίου του οικοπέδου, εις τρόπον ώστε το μεταξύ της όψεως και του ορίου τούτου ακάλυπτο τμήμα του οικοπέδου να έχει επιφάνεια ίση προς 0,3 x Η x Μ, ένθα Μ το μήκος της κατασκευαζόμενης πλαγίας ή οπίσθιας όψεως του κτιρίου. Εν πάση περιπτώσει εις ουδεμίαν θέσιν η απόστασις του κτιρίου από του ορίου του οικοπέδου δύναται να είναι μικροτέρα των 2,50 m.

 

7. Εις περίπτωσιν εξαντλήσεως του συντελεστού δομήσεως του οικοπέδου δια κτιρίου ύψους μικρότερου του εις τον οικείον συντελεστή αντιστοιχούντος κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 35 ύψους υπό της αρχαιολογικής υπηρεσίας ή της υπηρεσίας πολιτικής ή στρατιωτικής αεροπορίας, ως ύψος κτιρίου δια τον υπολογισμό της κατά την παράγραφο 3 αποστάσεως λαμβάνεται το πραγματοποιούμενο μέγιστον ύψος του κτιρίου.

 

8. Εις περίπτωσιν εξαντλήσεως του συντελεστού δομήσεως δια κτιριακών όγκων εν αποστάσει, διαφόρου ύψους, δια τον υπολογισμό της κατά την παράγραφο 3 αποστάσεως έκαστου κτιριακού όγκου λαμβάνεται υπ' όψιν το πραγματοποιούμενο μέγιστον ύψος εκάστου όγκου εις το οποίον δεν περιλαμβάνεται το ύψος των κατά το άρθρο 87 του παρόντος βοηθητικών κτισμάτων.

 

9. Ειδικώς εις περίπτωσιν κτιρίου, ύψους το πολύ 8,50 m μη συμπεριλαμβανομένης της τυχόν στέγης, προοριζομένου είτε δια κατοικία εξοχικού χαρακτήρος, είτε προς εξυπηρέτησιν κοινών αναγκών, που αποδεικνύεται ο προορισμός αυτού εκ της υποβαλλομένης μελέτης, αποκλειόμενης αισθητικώς και κτιριολογικά της καθ' ύψος επεκτάσεως αυτού προς εξάντληση τυχόν υπολειπομένου συντελεστού δομήσεως και άνευ κατασκευής των κατά το άρθρον 87 του παρόντος κτισμάτων, η απόστασις του κτιρίου από των πλαγίων και οπισθίων ορίων του οικοπέδου υπολογίζεται δια το πραγματοποιούμενο ύψος βάσει των διατάξεων των παραγράφων 3,4 και 5.

 

10. Κατά την εφαρμογήν των διατάξεων των παραγράφων 3, 4, 5 και 6 δύναται όπως το μήκος της κυρίας όψεως του κτιρίου και καθ' όλον το δυνάμενο να κατασκευασθεί ύψος αυτού μη είναι μικρότερο των 8 m επιτρεπομένης της ελαττώσεως του πλάτους των πλαγίων ακαλύπτων τμημάτων του οικοπέδου προς εξασφάλιση του ως άνω μήκους των 8 m. Η τοιαύτη παρέκκλισις από των διατάξεων των ως άνω 3, 4, 5 και 6 παραγράφων ισχύει μόνον μέχρι βάθους το πολύ 12 m από της γραμμής δομήσεως άνευ υπερβάσεως του κατά την περιοχήν ισχύοντος ποσοστού καλύψεως και συντελεστού δομήσεως, επιτρεπομένης της ελαττώσεως του πλάτους του οπισθίου ακαλύπτου τμήματος του οικοπέδου προς εξασφάλιση του ως άνω βάθους των 12 m. Πέραν του ως άνω βάθους των 12 m το κτίριο κατασκευάζεται άνευ ουδεμιάς παρεκκλίσεως.

 

11. Εάν κατ' εφαρμογήν της παραγράφου 10 το απομένον συνολικόν πλάτος των πλαγίων ακαλύπτων τμημάτων του οικοπέδου είναι μικρότερο του 1 m επιτρέπεται η επαφή του κτιρίου προς αμφότερα τα πλάγια όρια του οικοπέδου. Εάν το αυτό συνολικόν πλάτος είναι μέχρι και 3 m επιτρέπεται η επαφή του κτιρίου μόνον προς το εν οιονδήποτε εκ των πλαγίων ορίων του οικοπέδου. Εάν το αυτό ως άνω συνολικόν πλάτος είναι μεγαλύτερο των 3 μέτρων τότε το κτίριον οφείλει να ισαπέχει των πλαγίων ορίων του οικοπέδου.

 

12. Η κατ' εφαρμογήν της παραγράφου 10 απομένουσα απόστασις μεταξύ της οπίσθιας όψεως του κτιρίου και του οπισθίου ορίου του οικοπέδου, δέον να είναι τουλάχιστον 1,00 m, μειούμενης αναλόγως της σχετικής διαστάσεως των 12,00 m του κτιρίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 12 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 37 του άρθρου 1 του νομοθετικού διατάγματος 205/1974 (ΦΕΚ 363/Α/1974).

 

13. Ομοίως προκειμένου περί γωνιαίου οικοπέδου κατά την εφαρμογήν των διατάξεων των παραγράφων 3, 4, 5 και 6 δύναται όπως το μήκος της κυρίας όψεως του κτιρίου κατά το μικρότερο πρόσωπον του οικοπέδου μη είναι μικρότερο των 8 m και καθ' όλον το ύψος αυτού. Η παρέκκλισις αυτή ισχύει μόνον επί μήκους 12 m κατά την ετέρα κυρία όψιν άνευ υπερβάσεως του συντελεστού δομήσεως του οικοπέδου. Πέραν του μήκους των 12 m το κτίριον κατασκευάζεται άνευ ουδεμιάς παρεκκλίσεως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 13 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 38 του άρθρου 1 του νομοθετικού διατάγματος 205/1974 (ΦΕΚ 363/Α/1974).

 

14. Εάν κατ' εφαρμογήν της παραγράφου 13 η απομένουσα απόστασις μεταξύ μιας πλαγίας όψεως του κτιρίου από του αντιστοίχου ορίου του οικοπέδου είναι μικροτέρα του 1 m επιτρέπεται η επαφή του κτιρίου προς το όριον τούτο άνευ υπερβάσεως του συντελεστού δομήσεως του οικοπέδου. Εάν η ως άνω απόστασις είναι μεγαλύτερο του 1 m το κτίριον οφείλει να απέχει του ορίου τούτου κατά την απόσταση ταύτη.

 

15. Προκειμένου περί μεσαίου οικοπέδου έχοντος μικρόν βάθος επιτρέπεται όπως το κτίριον κατά την έννοια του βάθους μη έχει διάσταση μικροτέρα των 8 m επιτρεπομένης της ελαττώσεως της αποστάσεως της οπίσθιας όψεως του κτιρίου από του οπισθίου ορίου του οικοπέδου άνευ υπερβάσεως του συντελεστού δομήσεως. Εάν η ως άνω απόστασις μετά τα 8 m είναι μικρότερα του 1 m επιτρέπεται η επαφή του κτιρίου προς το οπίσθιο όριον. Εάν η ως άνω απόστασις είναι ίση ή μεγαλύτερο του 1 m το κτίριον οφείλει να απέχει του ορίου τούτου κατά την απόσταση ταύτη. Η κατά την παρούσα παράγραφο παρέκκλισις ισχύει μόνον κατά την έννοια του βάθους και επί μήκους προσόψεως του κτιρίου το πολύ μέχρι 12 m. Πέραν του μήκους τούτου το κτίριον κατασκευάζεται άνευ ουδεμιάς παρεκκλίσεως. Εν πάση περιπτώσει κατά την έννοια του προσώπου ουδεμία παρέκκλισις επιτρέπεται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 15 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 39 του άρθρου 1 του νομοθετικού διατάγματος 205/1974 (ΦΕΚ 363/Α/1974).

 

16. Όταν επί ενός των προσώπων διαμπερούς οικοπέδου δύναται να κατασκευασθεί κτίριον είτε κατά τις διατάξεις των παραγράφων 10 έως 15.

 

17. Όταν επί οιουδήποτε οικοπέδου μεταβαλλομένων διαστάσεων και εν γένει ακανόνιστου σχήματος είναι δυνατή η εις οιανδήποτε θέσιν του οικοπέδου ανέγερσις κτιρίου κατά τις διατάξεις των παραγράφων 3, 4, 5 και 6 εντός του οποίου εγγράφεται το σχήμα 8 x 12, η δόμησις επί του υπολοίπου οικοδομήσιμου τμήματος του οικοπέδου γίνεται άνευ ουδεμιάς παρεκκλίσεως. Εάν όμως επί του ως άνω κτιρίου δεν εγγράφεται το σχήμα 8 x 12, επιτρέπεται η επί του υπολοίπου τμήματος του οικοπέδου δόμησις κατά τις διατάξεις των παραγράφων 10 έως 15 προς συμπλήρωση του σχήματος 8 x 12 άνευ υπερβάσεως του συντελεστού δομήσεως.

Περαιτέρω η δόμησις επί του υπολοίπου τμήματος του οικοπέδου γίνεται άνευ ουδεμιάς παρεκκλίσεως.

 

18. Εις τις περιπτώσεις των παραγράφων 10, 13, 15, 16 και 17 του παρόντος άρθρου, κάτοψις του πέραν των 12 m κατασκευαζόμενου τμήματος του κτιρίου άνευ ουδεμιάς παρεκκλίσεως από των διατάξεων των παραγράφων 3, 4, 5 και 6, δύναται να μετασχηματίζεται εις ίσης επιφανείας κάτοψη τμήματος κτιρίου τοποθετουμένου κατ' επέκτασιν του τμήματος των διαστάσεων 8 x 12, εν συνεχεία των 12 m και με ετέρα διάσταση μέχρις 8 m ή μέχρι του κατ' εφαρμογήν των διατάξεων των παραγράφων 10, 13, 15, 16 και 17 κατασκευαζόμενου πλάτους του κτιρίου.

 

Κατά την εφαρμογήν των διατάξεων της παρούσης παραγράφου επιτρέπεται η κατασκευή του όλου κτιρίου με ύψος έλατον του εις τον συντελεστή δομήσεως της περιοχής αντιστοιχούντος μεγίστου ύψους του κτιρίου. Εν τη περιπτώσει ταύτη ως ύψος Η του όλου κτιρίου δια την εφαρμογήν των διατάξεων της παραγράφου 3 λαμβάνεται το πραγματοποιούμενο τοιούτον, απαγορευόμενης οιασδήποτε μεταγενέστερης προσθήκης καθ' ύψος πέραν του ως άνω πραγματοποιηθέντος ύψους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 18 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 40 του άρθρου 1 του νομοθετικού διατάγματος 205/1974 (ΦΕΚ 363/Α/1974).

 

19. Όταν το απομένον ως οικοδομήσιμο τμήμα οικοπέδου τινός μετά την αφαίρεση των προκηπίων ή και των κατ' εφαρμογήν των διατάξεων του Κεφαλαίου Γ' του παρόντος υποχρεωτικώς ακαλύπτων πλαγίων και οπισθίων τμημάτων αυτού έχει διαστάσεις κατά την έννοια του προσώπου ή και του βάθους μικροτέρας των 5 m ή εμβαδόν μικρότερο των 60 m2, το οικόπεδον δεν τυγχάνει οικοδομήσιμο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.