Νομοθετικό διάταγμα 8/73 - Άρθρο 85

Άρθρο 85: Εσωτερικά κτίρια


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επιτρέπεται υπό τις προϋποθέσεις των παραγράφων 2 έως και 6 όπως επί του αυτού οικοπέδου ανεγείρονται επί πλέον των παρά την οδό κτιρίων και εσωτερικά κτίρια ων η χρήσις δεν αντίκειται προς τις κείμενες δια την περιοχήν διατάξεις.

 

2. Πάντα τα επί του οικοπέδου ανεγειρόμενα κτίρια (παρόδια και εσωτερικά), ανεγείρονται εντός του οικοδομήσιμου τμήματος κτιρίων του ποσοστού καλύψεως και του συντελεστού δομήσεως του οικοπέδου.

 

3. Ως ανώτατον ύψος των εσωτερικών κτιρίων μετρούμενο από της μέσης φυσικής η διαμορφωμένης τεχνητής μέσης στάθμης του παρ' αυτά εδάφους, ορίζεται το επιτρεπόμενο ύψος των παρά την οδό κτιρίων.

 

4. Ως σύστημα δομήσεως των εσωτερικών κτιρίων ορίζεται το πανταχόθεν ελεύθερον σύστημα. Εις περιοχές του συνεχούς συστήματος δομήσεως επιτρέπεται η δόμησις των εσωτερικών κτιρίων και κατά το σύστημα τούτο.

 

5. Η ελαχίστη απόστασις εσωτερικού κτιρίου από του παρόδιου ως και από ετέρου εσωτερικού του αυτού οικοπέδου, ισούται προς 0,6 x Η ένθα Η το τελικό ύψος του χαμηλότερου των θεωρουμένων κτιρίων μη λαμβανομένων υπ' όψιν των τυχόν εν εσοχή κατασκευαζόμενων ορόφων προς το μέρος καθ' ο το εν των θεωρουμένων κτιρίων αντικρίζει το έτερον. Η απόστασις αυτή δεν δύναται να είναι μικροτέρα των 5 m.

 

6. Η προσπέλασις πεζών και τροχοφόρων από της οδού προς τα εσωτερικά κτίρια και το οπίσθιο υποχρεωτικώς ακάλυπτο τμήμα του οικοπέδου, εφ' όσον τούτο απέχει πλέον των 30 m από της ρυμοτομικής γραμμής δέον όπως εξασφαλίζεται δια διόδου ακαλύπτου πλάτους τουλάχιστον 4 μέτρων ή και κεκαλυμμένης του αυτού πλάτους ελευθέρου ύψους τουλάχιστον 3,50 m. Η δίοδος αυτή δύναται να αφεθεί εις οιανδήποτε θέσιν του οικοπέδου, εν περιπτώσει δε οικοπέδων μεγάλης όψεως δέον να αφίεται μία τοιαύτη δίοδος ανά 50 m όψεως.

 

7. Η ανέγερσις εσωτερικών κτιρίων εις οικισμούς ή τμήματα αυτών δύναται να απαγορεύεται δια προεδρικών διαταγμάτων εκδιδομένων με πρόταση του Υπουργού Δημοσίων Έργων.

 

8. Το βασιλικό διάταγμα της [ΒΔ] 02-09-1963 περί απαγορεύσεως ανεγέρσεως εσωτερικών οικοδομών εις τινές περιοχές του λεκανοπεδίου Αθηνών παραμένει εν ισχύ.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.