Νομοθετικό διάταγμα 8/73 - Άρθρο 86

Άρθρο 86: Εγκαταστάσεις εντός των υποχρεωτικώς πλαγίων και οπισθίων ακαλύπτων εκτάσεων του οικοπέδου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εντός των υποχρεωτικώς αφιεμένων πλαγίων και οπισθίων ακαλύπτων εκτάσεως του οικοπέδου επιτρέπεται η ανέγερσις βοηθητικών κτιρίων, καπνοδόχων και διαχωριστικών της εκτάσεως τοίχων, πλην των περιπτώσεων εφαρμογής του συνεχούς συστήματος και του συστήματος ελευθέρας δομήσεως εντός υφισταμένων οικισμών (Κεφάλαιο Δ περίπτωση Β').

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 59 του άρθρου 1 του νομοθετικού διατάγματος 205/1974 (ΦΕΚ 205/Α/1974).

 

2. Τα βοηθητικά κτίρια δέον όπως μη καλύπτουν έκταση μεγαλύτερη του 0,25 της υποχρεωτικώς ακαλύπτου επιφανείας του οικοπέδου μη συνυπολογιζομένης της επιφανείας του τυχόν υπάρχοντος προκηπίου(πρασιάς) και πάντως όχι πλέον των 60 m2.

 

3. Το ύψος των βοηθητικών κτιρίων και εσωτερικών διαχωριστικών τοίχων κατά το υψηλότερο σημείον αυτών από της πέριξ μέσης φυσικής ή τεχνητής στάθμης του εδάφους του εις ο κατασκευάζονται οικοπέδου, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 2,50 m.

 

4. Το δώμα των ως άνω βοηθητικών κτιρίων δεν επιτρέπεται να είναι βατό ουδέ να χρησιμοποιείται δι' οιονδήποτε σκοπόν.

 

5. Προκειμένου περί αγροτικών οικισμών επιτρέπεται επαύξησις της επιφανείας των βοηθητικών κτιρίων επί αντίστοιχη μείωση της επιφανείας του δυναμένου να ανεγερθεί επί του οικοπέδου κυρίου κτιρίου ως και επαύξησις του ύψους αυτών δια λειτουργικούς λόγους, κατόπιν εγκρίσεως της Αρχής.

 

6. Τα βοηθητικά κτίρια δύνανται να εφάπτονται των ορίων του οικοπέδου δέον δε όπως αφίστανται τουλάχιστον 1 m από των οιωνδήποτε υφισταμένων στα οικόπεδα κυρίων κτιρίων.

 

7. Εις περίπτωσιν υπάρξεως προκηπίου (πρασιάς) τα βοηθητικά κτίρια κατασκευάζονται εκτός του πλάτους αυτού, εν περιπτώσει δε μη υπάρξεως προκηπίου από βάθους τουλάχιστον 6 μέτρων από της ρυμοτομικής γραμμής. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η επί του προκηπίου εγκατάστασις θυρωρείων, φυλακίων και αναλόγων χώρων, ύψους μέχρι 2,50 m και επιφανείας μέχρις 20 m2, δι' ειδικά κτίρια χρήζοντα τοιούτων βοηθητικών κτισμάτων ως παραδείγματος χάριν Νοσοκομεία, εργοστάσια, σχολικά συγκροτήματα και ανάλογα τοιαύτα.

 

Επίσης επιτρέπονται επί των υποχρεωτικών προκηπίων διακοσμητικές κατασκευές ήτοι κληματαριές, εναέριες εγκαταστάσεις φωτισμού, βαθμίδες και τοιχίσκοι προς μόρφωση κλιμακωτής διατάξεως του προκηπίου, διακοσμητικές δεξαμενές εντός του εδάφους ή πινακίδες και αγάλματα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 60 του άρθρου 1 του νομοθετικού διατάγματος 205/1974 (ΦΕΚ 363/Α/1974).

 

8. Επιτρέπεται η κατασκευή καπνοδόχων εντός των υποχρεωτικώς ακαλύπτων εκτάσεων των οικοπέδων εξαιρέσει των προκηπίων εφ' όσον η συνολικώς καλυπτόμενη επιφάνεια τούτων δεν υπερβαίνει τα 0,25 του m2.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.