Νομοθετικό διάταγμα 8/73 - Άρθρο 84

Άρθρο 84: Λειτουργικές προεξοχές - εξώστες ανοικτοί και κλειστοί - Προστεγάσματα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ανοικτοί εξώστες, άνωθεν κοινοχρήστων εκτάσεων ήτοι οδών και πλατειών, επιτρέπονται υπό τους κάτωθι όρους:

 

α) Η κατωτέρα επιφάνεια οιουδήποτε στοιχείου του εξώστη πρέπει να ευρίσκεται εις ύψος από του κάτωθι αυτού πεζοδρομίου τουλάχιστον 3,00 m, να απέχει δε απόσταση τουλάχιστον 0,50 m εσώτερο του άκρου του κρασπέδου του πεζοδρομίου όταν το ως άνω ύψος είναι μικρότερο των 5 m.

β) Η μεγίστη προεξοχή των εξωστών ασχέτως της θέσεως του στηθαίου ή κιγκλιδώματος δεν δύναται να είναι μεγαλύτερο του ενός δεκάτου (1/10) του πλάτους της οδού κατά την θέσιν του κτιρίου εις ουδεμίαν δε περίπτωσιν πλέον του 1,30 m.

γ) Όταν επί της οδού κατασκευάζονται εξωτερικές στοές δεν επιτρέπεται η κατασκευή εξώστη εις ύψος μικρότερο των 5 μέτρων από του κάτωθι αυτού πεζοδρομίου.

δ) Ως πλάτος οδού λαμβάνεται το υπό του ρυμοτομικού σχεδίου προβλεπόμενο, προσμετρούμενων των τυχόν προβλεπομένων προκηπίων, εν περιπτώσει δε πλήρως μορφωμένης οδού το εν τοις πράγμασι υπάρχον πλάτος.

ε) Οι ανοικτοί εξώστες πρέπει να αφίστανται τουλάχιστον 1 m από των πλαγίων ορίων του οικοπέδου.

στ) Όταν το κτίριον αποτελείται από ορόφους σε πρόσοψη και ορόφους εν εσοχή, ο ανώτατος εξώστης από της κυρίας όψεως, κατασκευάζεται κατά προέκταση του δαπέδου της πρώτης εσοχής.

ζ) Κατ' επέκτασιν της πλάκας του δώματος του κτιρίου δεν κατασκευάζεται εξώστης. Εις περίπτωσιν κτιρίου εις ο δεν εγένετο εξάντλησις των ορόφων κατά την πρόσοψη επιτρέπεται η κατασκευή εξώστη κατ' επέκτασιν της πλάκας του δώματος (δαπέδου του μελλοντικού ορόφου), του κιγκλιδώματος ή στηθαίου τοποθετουμένου εις την θέσιν της γραμμής δομήσεως.

η) Τα εκ των εξωστών όμβρια ύδατα, όταν ταύτα εγκιβωτίζονται δια συμπαγών στηθαίων, δέον όπως απάγονται δι' αγωγού και αποχετεύονται υπό το πεζοδρόμιον εις το ρείθρον αυτού, απαγορευόμενης της δια σωληνίσκων ελευθέρας ροής από του ύψους του εξώστη εις την οδό. Επιτρέπεται η κατασκευή κατακορύφου εξοχής κάτωθεν του άκρου των εξωστών (κρέμαση) τηρουμένων των κανόνων αισθητικής της όψεως του κτιρίου.

θ) Εις περίπτωσιν υπάρξεως προκηπίου επιτρέπεται η κατασκευή ανοικτών εξωστών και εις ύψος μικρότερο των 3,00 m από της προ αυτών στάθμης του πεζοδρομίου με προεξοχή ουχί μεγαλύτερη της υπό του εδαφίου β οριζόμενης σε αυτό δε μη υπερβαίνουσα το 1/4 του πλάτους του προκηπίου. Εφ' όσον εις ουδέν σημείον υπέρκεινται του 1,00 m από του πεζοδρομίου οι εν λόγω ανοικτοί εξώστες (βεράντες) δύνανται να εξικνούνται μέχρι του 1/4 του πλάτους του προκηπίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 52 και 53 του άρθρου 1 του νομοθετικού διατάγματος 205/1974 (ΦΕΚ 363/Α/1974).

 

2. Ανοικτοί εξώστες επί των κατά τα άρθρα 17, 18 παράγραφοι 2 και 4, 34, 38 και 39 παράγραφος 9, υποχρεωτικώς αφιεμένων ακαλύπτων τμημάτων του οικοπέδου, επιτρέπονται με προεξοχή ίση προς το 1/5 της αποστάσεως της όψεως του κτιρίου από του ορίου του οικοπέδου κατά την θέσιν του εξώστη.

 

Εν πάση περιπτώσει ο εξώστης, δεν δύναται να έχει προεξοχή μεγαλύτερη του 1 m, ασχέτως της θέσεως του στηθαίου ή κιγκλιδώματος ουδέ ν' απέχει ολιγότερο του ενός μέτρου από των ορίων του οικοπέδου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 54 του άρθρου 1 του νομοθετικού διατάγματος 205/1974 (ΦΕΚ 363/Α/1974).

 

3. Εις περίπτωσιν καθ' ην οι όψεις του κτιρίου τοποθετούνται εν όλω ή εν μέρει εσώτερο της γραμμής δομήσεως ή οιαδήποτε ετέρας πλαγίας ή οπίσθιας υποχρεωτικής γραμμής, η προεξοχή του εξώστη δύναται να προσαυξηθεί κατά την διαφορά της υποχωρήσεως της όψεως εις ην ούτος ευρίσκεται. Προεξοχή εξώστη από του τμήματος της όψεως εις ο κατασκευάζεται υπέρ τα 1,80 m προσμετρείται εις την καλυπτόμενη επιφάνεια του οικοπέδου ουχί όμως και εις τον συντελεστή δομήσεως αυτού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 55 του άρθρου 1 του νομοθετικού διατάγματος 205/1974 (ΦΕΚ 363/Α/1974).

 

4. Ανοικτοί επί των προαιρετικών αφιεμένων ακαλύπτων επιφανειών του οικοπέδου επιτρέπονται υπό τους κάτωθι όρους:

 

α) Εφ' όσον οι προαιρετικώς αφιέμενες ακάλυπτοι επιφάνειες του οικοπέδου κέκτηνται μόνον τις ελάχιστες διαστάσεις της ελευθέρας θέας ουδεμία απολύτως προεξοχή εντός αυτών επιτρέπεται εξαιρέσει σωλήνων υδρεύσεως, αποχετεύσεως και καπνοδόχων συνολικής προεξούσης επιφανείας 0,15 m2.

 

β) Εφ' όσον οι προαιρετικώς αφιέμενες ακάλυπτοι επιφάνειες κέκτηνται διαστάσεις μεγαλύτερης των ως άνω ελαχίστων δύναται να κατασκευάζονται ανοικτοί εξώστες χωρίς αυτοί να εισέρχονται εντός των ελαχίστων διαστάσεων της ελευθέρας θέας του ακαλύπτου χώρου ουδέ να απέχουν ολιγότερο του 1 m από των ορίων του οικοπέδου, τηρουμένων αναλόγως των διατάξεων της παραγράφου 3.

 

5. Εις περίπτωσιν ανεγέρσεως επί του οικοπέδου και εσωτερικών κτιρίων δια τον υπολογισμό των προεξοχών των ανοικτών εξωστών λαμβάνονται ως πλάτη οδού οι αποστάσεις μεταξύ των κτιρίων.

 

6. Εξώστες ανοικτοί εντός αιθουσών:

 

Εξώστες ανοικτοί εντός υψηλών αιθουσών συγκεντρώσεως του κοινού δι' αναψυχή ή εργασίαν (π.χ. κέντρα συγκεντρώσεως του κοινού, καταστήματα πωλήσεως, κτίρια τραπεζών και παρόμοιοι χώροι) επιτρέπονται εφ' όσον δεν καλύπτουν πλέον του ημίσεως της εκτάσεως της αιθούσης και εφ' όσον η κατασκευή και η διάταξις αυτών ανταποκρίνεται εις την χρήσιν των μόνον ως παραρτημάτων των εν λόγω αιθουσών και ουχί εις άλλη αυτοτελή χρήσιν. Η προσπέλασις προς τον ανοικτό εξώστην επιτρέπεται μόνον δια κλίμακας κειμένης απαραιτήτως εντός του χώρου του καταστήματος ή της αιθούσης εις τον οποίον ευρίσκεται ο ανοικτός εξώστης. Οι ανωτέρω εξώστες δεν λογίζονται ως όροφοι και δεν περιλαμβάνονται εις τον συντελεστή δομήσεως του οικοπέδου.

 

7. Προστεγάσματα:

 

α) Τα προστεγάσματα κατασκευάζονται μόνον άνωθεν κοινόχρηστων εκτάσεων, ήτοι οδών και πλατειών ως και άνωθεν προκηπίων και μόνον κατά το ισόγειο των κτιρίων.

β) Δια την κατασκευήν των προστεγασμάτων εν γένει έχουν εφαρμογήν οι διατάξεις των εδαφίων α' και γ' της παραγράφου 1.

γ) Το προστέγασμα επιτρέπεται να χρησιμοποιείται σε αυτό και ως ανοικτός εξώστης των κιγκλιδωμάτων τοποθετουμένων εις τα όρια του κατά την θέσιν ταύτη επιτρεπομένου εξώστη.

δ) Η προεξοχή προστεγασμάτων άνωθεν προκηπίων δεν δύναται να υπερβεί τα 3 m.

ε) Κινητά προστεγάσματα έμπροσθεν καταστημάτων επιτρέπονται από ύψους μεγαλυτέρου των 2,50 m από του πεζοδρομίου και άνευ κατακόρυφων στηριγμάτων επ' αυτού, εσώτερο δε κατά 0,50 m του κρασπέδου αυτού. Κινητά προστεγάσματα επί πεζοδρομίων μεγάλου πλάτους ή πλατειών μετά κατακόρυφων στύλων δύνανται να τοποθετηθούν κατόπιν αδείας της αρμοδίας Πολεοδομικής Υπηρεσίας, εφ' όσον δεν παρακωλύεται η κυκλοφορία. Επίσης επιτρέπονται κινητά προστεγάσματα άνωθεν ανοικτών εξωστών ή εσοχών κτιρίων. Εις περίπτωσιν κινητών προστεγασμάτων αντικειμένων προς τις παρούσας διατάξεις, η αρμοδία Αρχή τάσσει εύλογον προθεσμία δια την αφαίρεση αυτών.

στ) Τοπικά προστεγάσματα άνωθεν των θυρών εισόδων των κτιρίων κατά τις πλαγίας ή και οπίσθιας όψεις αυτών επιτρέπονται εφαρμοζομένων ως προς τις διαστάσεις και την θέσιν αυτών των διατάξεων των παραγράφων 1, 2, 3 και 4.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 56 του άρθρου 1 του νομοθετικού διατάγματος 205/1974 (ΦΕΚ 363/Α/1974).

 

8. Κλειστοί εξώστες.

 

Α) Κλειστοί εξώστες επιτρέπονται επί των κυρίων όψεων των κτιρίων υπό τους ακολούθους όρους:

 

α) Το ελάχιστον ύψος από του πεζοδρομίου ορίζεται εις 3,00 m ασχέτως της υπάρξεως ή ου προκηπίου.

β) Η μεγίστη προεξοχή από της γραμμής δομήσεως ορίζεται εις 0,40 m ανεξαρτήτως του πλάτους της οδού.

γ) Όταν το προβλεπόμενο πλάτος της οδού ή το εν τοις πράγμασι υφιστάμενο κατά την θέσιν του κτιρίου είναι μικρότερο των 8,00 μέτρων δεν επιτρέπεται κατασκευή κλειστών εξωστών.

δ) Το άθροισμα των επιφανειών των ορθών προβολών των κλειστών εξωστών των κατασκευαζόμενων επί της επιφανείας της κυρίας όψεως ή επί εκάστης όψεως των εν εσοχή ορόφων δεν δύναται να υπερβαίνει το 1/4 της αντιστοίχου επιφανείας.

ε) Η σε κάτοψη επιφάνεια των κλειστών εξωστών προσμετρείται εις τον συντελεστή δομήσεως του οικοπέδου.

στ) Ως πλάτος οδού λαμβάνεται το υπό του ρυμοτομικού σχεδίου προβλεπόμενο, προσμετρούμενων των τυχόν προβλεπομένων προκηπίων εν περιπτώσει δε πλήρως διαμορφούμενης οδού το εν τοις πράγμασι υπάρχον πλάτος.

ζ) Όταν επί της οδού κατασκευάζονται εξωτερικές στοές δεν επιτρέπεται η κατασκευή κλειστού εξώστη εις ύψος μικρότερο των 5 μέτρων από του κάτωθι αυτού πεζοδρομίου.

 

Β) Κλειστοί εξώστες επιτρέπονται επίσης και επί των λοιπών όψεων των παρόδιων κτιρίων και εφ' όλων των όψεων των εσωτερικών κτιρίων υπό τις ακολούθους όρους:

 

α) Το ελάχιστον ύψος από της κάτωθεν αυτών φυσικής ή τεχνητής στάθμης του εδάφους ορίζεται εις 3,00 m.

β) Η σε κάτοψη επιφάνεια των κλειστών εξωστών προσμετρείται εις τον συντελεστή δομήσεως του οικοπέδου.

γ) Η μεγίστη προεξοχή από της εφ' ης ο κλειστός εξώστης όψεως του κτιρίου ορίζεται εις 0,40 m

δ) Το άθροισμα των επιφανειών των ορθών προβολών των κλειστών εξωστών των κατασκευαζόμενων επί της επιφανείας εκάστης όψεως κτιρίου δεν δύναται να υπερβαίνει το 1/4 της εν λόγω επιφανείας.

ε) Κλειστοί εξώστες που προβλέπονται προς πλάγια ή οπίσθια όρια του οικοπέδου κατασκευάζονται μόνον, εφ' όσον η υπό των οικείων άρθρων οιουδήποτε συστήματος δομήσεως καθοριζομένη ελαχίστη απόστασις των αντιστοίχων όψεων του κτιρίου ή κτιρίων από των ως άνω ορίων του οικοπέδου είναι τουλάχιστον 4 m.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 57 του άρθρου 1 του νομοθετικού διατάγματος 205/1974 (ΦΕΚ 363/Α/1974).

 

9. Υπόγειοι προεξοχές:

 

α) Υπό τις κοινοχρήστους εκτάσεις της πόλεως (οδοί, πλατείες) ως και υπό την επιφάνεια τυχόν υφισταμένου προκηπίου επιτρέπεται διαπλάτυνσις των θεμελίων μέχρι 0,30 m από του κατακορύφου επιπέδου της γραμμής δομήσεως. Οι διαπλατύνσεις αυτές δύνανται να διήκουν καθ' όλον το μήκος της όψεως. Φωταγωγοί υπογείων έξωθεν της ρυμοτομικής γραμμής απαγορεύονται απολύτως.

 

β) Υπό την επιφάνεια του τυχόν υφιστάμενου προκηπίου ουδεμία κατασκευή ή εγκατάστασις επιτρέπεται, εξαιρέσει θεμελίων προεξοχής μεγαλύτερης των 0,50 m από της γραμμής δομήσεως εφ' όσον ταύτα τοποθετούνται εις βάθος μεγαλύτερο των 2,50 m από της στάθμης του πεζοδρομίου, βόθρων υπό τους όρους των οικείων διατάξεων του παρόντος και εγκαταστάσεων κοινής εξυπηρετήσεως, καθοριζομένων δια προεδρικών διαταγμάτων εκδιδομένων με πρόταση του Υπουργού Δημοσίων Έργων.

 

γ) Εις περιοχές του συνεχούς ή και μικτού συστήματος δομήσεως εφ' όσον το υπόγειον χρησιμοποιείται αποκλειστικώς και μόνον δια στάθμευση αυτοκινήτων επιτρέπεται η προεξοχή (επέκτασις) του υπογείου υπό το υποχρεωτικώς ακάλυπτο τμήμα του οικοπέδου, εξαιρέσει του τυχόν υπάρχοντος προκηπίου, της πλάκας επικαλύψεως αυτού, δυναμένης να φθάσει μέχρις 1 m κάτωθι της στέψεως του εις την θέσιν ταύτη επιτρεπομένου κατά τις διατάξεις του παρόντος συμπαγούς περιφράγματος. Κατασκευή βοηθητικών παραρτημάτων υπεράνω της πλάκας ταύτης απαγορεύεται.

 

δ) Εις περιοχές του πανταχόθεν ελευθέρου ή ασυνεχούς συστήματος δομήσεως εφ' όσον τα υπόγεια χρησιμοποιούνται αποκλειστικώς δια στάθμευση αυτοκινήτων επιτρέπεται προεξοχή (επέκτασις) των υπό το πρώτον υπόγειον υπογείων υπό την υποχρεωτική ακάλυπτο έκταση του οικοπέδου εξαιρέσει του προκηπίου, υπό τον όρον όπως η συνολική έκτασις τούτων μη υπερβαίνει τα 0,60 της όλης επιφανείας του οικοπέδου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 58 του άρθρου 1 του νομοθετικού διατάγματος 205/1974 (ΦΕΚ 363/Α/1974), με το προεδρικό διάταγμα 697/1979.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.