Νομοθετικό διάταγμα 8/73 - Άρθρο 99

Άρθρο 99: Αποχωρητήρια - Βόθροι - Υπόνομοι


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εις πάσαν κατοικία και εν γένει εις έκαστον ιδιαίτερο διαμέρισμα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον εν αποχωρητήριον.

 

2. Ομοίως εις πάντα χώρο εργασίας (γραφείον, εργαστήριον, κατάστημα και παρόμοιους χώρους) επιβάλλεται να υπάρχει ο ανάλογος αριθμός αποχωρητηρίων.

 

3. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 αφορούν και εις υφιστάμενα κτίρια.

 

4. Εφ' όσον προ των κτιρίων διέρχεται υπόνομος εν λειτουργία απαγορεύεται απολύτως η κατασκευή οιουδήποτε βόθρου στεγανού η απορροφητικού τα δε λύματα των κτιρίων δέον όπως διοχετεύονται απ' ευθείας και άνευ της μεσολαβήσεως οιουδήποτε βόθρου ει μη μόνον μηχανικού σίφωνα προς την υπόνομο. Η δαπάνη της συνδέσεως βαρύνει τους ιδιοκτήτες. Η εργασία της συνδέσεως εκτελείται υπό του εντεταλμένου φορέως κατασκευής και συντηρήσεως των υπονόμων της περιοχής.

 

5. Όπου δεν τυγχάνει δυνατή η κατά την παράγραφο 4 αποχέτευσις των λυμάτων εις υπόνομο επιβάλλεται η κατασκευή στεγανών βόθρων προς συγκέντρωση των λυμάτων.

 

Οι στεγανοί βόθροι πρέπει να ανταποκρίνονται εις τους ακολούθους γενικούς κανόνας:

 

α) Τα τοιχώματα αυτών να είναι αδιαπέρατα υπό των υγρών.

β) Να κατασκευάζονται στόμια καθαρισμού και επισκέψεως ερμητικά κλειόμενα.

γ) Να εξασφαλίζεται ο εξαερισμός του βόθρου.

δ) Να απέχει των τοίχων ή θεμελίων παντός εν τη περιοχή κτιρίου ως και των ορίων των οικοπέδων απόσταση που να επιτρέπει την διαπίστωσιν της στεγανότητας αυτού και πάντως ουχί μικροτέρα του 1 m.

 

6. Κατ' εξαίρεση η αρχή δύναται να επιτρέψει την κατασκευήν απορροφητικών βόθρων εντός των οποίων θα διοχετεύονται τα λύματα μέσω των κατά την προηγούμενη παράγραφο 5 στεγανών βόθρων εφ' όσον εις την υπ' όψιν περιοχήν δεν υφίστανται υπόνομοι και εφ' όσον οι απορροφητικοί αυτοί βόθροι κατασκευάζονται εις ικανήν απόσταση από των θεμελίων ή τοίχων παντός εν τη περιοχή κτιρίου οι συνθήκες δε υδρεύσεως δύνανται να επιτρέψουν τούτο. Η ελαχίστη απόστασις απορροφητικού βόθρου από των θεμελίων ή τοίχων παντός κτιρίου είναι το ήμισυ του βάθους αυτού πάντως ουχί μικροτέρα των 5 m δια μαλακά γαιώδη εδάφη, των 3 m δια ημιβραχώδη ή κροκαλοπαγή εδάφη και 1,50 m δια συμπαγή βράχον. Απορροφητικός βόθρος εντός του προκηπίου απαγορεύεται.

 

7. Με την πραγματοποίηση της συνδέσεως του συστήματος αποχετεύσεως κτιρίου τινός μετά του δικτύου αποχετεύσεως, δέον όπως αχρηστεύονται με μέριμνα και δαπάναις των ιδιοκτητών, τυχόν υφιστάμενοι βόθροι απορροφητικοί ή στεγανοί ή και το εσωτερικόν δίκτυον αποχετεύσεων που δεν είναι αναγκαίο.

 

Η ως άνω αχρήστευσις δέον να πραγματοποιείται δια πλήρους εκκενώσεως των βόθρων, και δια πληρώσεως αυτών δια καθαρών γαιών, λιθορριπής, σκυροδέματος κ.λ.π.

 

8. Εις περίπτωσιν υπάρξεως οιασδήποτε βλαπτικής ενεργείας απορροφητικού ή στεγανού βόθρου συνισταμένης είτε εις διύγρανση των τοίχων, είτε εις δυσμενή επίδραση επί των θεμελίων παρακειμένου κτιρίου, είτε εις δημιουργίαν ανθυγιεινών συνθηκών εν τη περιοχή αυτού, διατάσσεται υπό της Αρχής η άμεσος αποκατάστασις της βλάβης ή και αχρήστευσις του βόθρου.

 

9. Η διαπίστωσις της κατά την παράγραφο 8 οιασδήποτε βλαπτικής ενεργείας γίνεται υπό δύο ιδιωτών διπλωματούχων μηχανικών ή αρχιτεκτόνων, ή τούτων μη υφισταμένων εν τη περιοχή υπό δύο πτυχιούχων υπομηχανικών, συντασσόμενης προς τούτο εκθέσεως υποβαλλομένης εις την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία και που κοινοποιείται προς τον κύριον του ακινήτου ένθα αυτός που προξενεί την βλαπτική ενέργεια απορροφητικός ή στεγανός βόθρος.

 

10. Η Αρχή εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως της εκθέσεως τάσσει δι' εγγράφου της που κοινοποιείται δια του οικείου αστυνομικού τμήματος, προθεσμία εις τον υπόχρεων κύριον, μη υπερβαίνουσα τις δέκα (10) ημέρας δια την έναρξη των εργασιών αποκαταστάσεως ή αχρηστεύσεως των ως άνω βόθρων και κατασκευής νέων στεγανών, τακτή δε προθεσμία δια την περάτωση των εργασιών.

 

11. Ο προς ον η κοινοποίησις κύριος δύναται να υποβάλει εντός ανατρεπτικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από της προς αυτόν κοινοποιήσεως ένσταση προς την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία είτε απ' ευθείας είτε μέσω του πλησιέστερου αστυνομικού τμήματος. Η υποβολή της ενστάσεως αναστέλλει την εκτέλεσιν του κατά την παράγραφο 10 εγγράφου της Αρχής.

 

12. Επί της ενστάσεως αποφαίνεται οριστικώς και αμετακλήτως ο Προϊστάμενος της αρμοδίας Πολεοδομικής Αρχής, δι' αιτιολογημένης αυτού εκθέσεως κατόπιν εξετάσεως οιωνδήποτε κατά την κρίσιν του αναγκαίων στοιχείων ως και διενέργειας αυτοψίας. Δια της ως άνω αποφάσεως τάσσεται νέα προθεσμία προς εκτέλεσιν των υπό ταύτης κρινόμενων ως εκτελεστέων εργασιών, ήτις δεν δύναται να είναι μείζων της εν τη παραγράφω 10 προθεσμίας, άρχεται δε από της κοινοποιήσεως της επί της ενστάσεως αποφάσεως.

 

13. Η κατά την παράγραφο 12 απόφασις του Προϊσταμένου κοινοποιείται προς όλους τους ενδιαφερομένους δια του οικείου Αστυνομικού Τμήματος.

 

14. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου έχουν εφαρμογήν και επί υφισταμένων κτιρίων. Επιφυλασσομένων των διατάξεων της παραγράφου 8 η Αρχή τάσσει κατά περίπτωσιν εύλογον προθεσμία προς συμμόρφωση των υπόχρεων.

 

15. Όπου στο παρόν άρθρο προβλέπονται κοινοποιήσεις προς τον κύριον του ακινήτου οι τοιαύτες κοινοποιήσεις δύνανται να γίνουν εν απουσία τούτου είτε προς τον ψιλό κύριον είτε προς τον επικαρπωτή του ακινήτου είτε προς τον οιονδήποτε νομέα τούτου.

 

Άπαντες οι ανωτέρω τυγχάνουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνοι δια τις υπό του παρόντος άρθρου υποχρεώσεις που απορρέουν.

 

16. Ο παραβαίνων οιανδήποτε διάταξη του παρόντος άρθρου ή και αυτός που δεν συμμορφώνεται προς τις δυνάμεις του παρόντος άρθρου εκδιδόμενες αποφάσεις της αρμοδίας Πολεοδομικής Υπηρεσίας εντός των υπ' αυτής τασσομένων προθεσμιών τιμωρείται κατά το άρθρο 458 του Ποινικού Κώδικα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.