Νομοθετικό διάταγμα 8/73 - Άρθρο 100

Άρθρο 100: Δουλείες επί των ακινήτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Απαγορεύεται η καθ' οιονδήποτε τρόπον σύστασις δουλειών επί των ακινήτων, μη ρητώς προβλεπομένων υπό του παρόντος κανονισμού, εφ' όσον αυτές συνεπάγονται περιορισμό της ανεγέρσεως ή της επεκτάσεως των κτιρίων ή των εγκαταστάσεων αυτών, μέχρι των μεγίστων επιτρεπομένων ορίων υπό των εν ισχύ πολεοδομικών διατάξεων. Η μετά την ισχύ του παρόντος σύστασις των ως άνω δουλειών που απαγορεύονται, είναι αυτοδικαίως άκυρος. Της απαγορεύσεως εξαιρείται η δουλεία διόδου, εφ' όσον αυτή αποτελεί την μοναδική προς κοινόχρηστο χώρο δίοδο οικοπέδου ή κτιρίου ή αυτοτελούς δομικά ορόφου αυτού.

 

2. α) Οι μέχρι της ισχύος του παρόντος νομίμως συσταθείσες δουλείες καταργούνται, εφ' όσον οι βάσει νομίμου αδείας της αρχής οικοδομικές εργασίες που θα εκτελεστούν επί του δουλεύοντος ακινήτου ήθελον καταστήσει αδύνατον εν όλω ή εν μέρει την άσκηση της δουλείας. Της καταργήσεως εξαιρούνται η δουλεία κοινού σκελετού των ομόρων κτιρίων και η δουλεία διόδου, υπό την εις το τελευταίον εδάφιον τη προηγουμένης παραγράφου έννοια. Η κατάργησις επέρχεται μετά την προηγούμενη αποζημίωση του δικαιούχου, κατά τα κατωτέρω οριζόμενα.

 

β) Η καταβλητέα εις το δικαιούχο της καταργούμενης δουλείας αποζημίωσις καθορίζεται, προσωρινώς μεν υπό του Μονομελούς Πρωτοδικείου εις την περιφέρεια του οποίου κείται το δουλεύον ακίνητο, κατόπιν αιτήσεως του κεκτημένου νόμιμη άδεια της αρμοδίας αρχής δια την εκτέλεσιν οικοδομικών εργασιών ασυμβιβάστων προς την άσκηση της δουλείας, οριστικώς δε υπό του Εφετείου της αυτής τοποθεσίας, κατόπι αιτήσεως παντός έχοντος έννομο συμφέρον, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων των άρθρων 17, 18, 19 και 20 του νομοθετικού διατάγματος 797/1971 περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων πλην της παραγράφου 2 του άρθρου 17. Ωσαύτως δια την αναγνώριση του δικαιούχου της αποζημιώσεως, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 26 και 27 του αυτού ως άνω νομοθετικού διατάγματος.

 

γ) Δια της καταβολής ή της εις το Ταμείον Παρακαταθηκών και Δανείων καταθέσεις της καθορισθείσης προσωρινής ή οριστικής αποζημιώσεως, επέρχεται η κατάργησις της δουλείας και επιτρέπεται η εκτέλεσις των ασυμβιβάστων προς αυτήν και υπό της οικείας οικοδομικής αδείας προβλεπομένων εργασιών.

 

3. Κατά την χορήγηση των οικοδομικών αδειών εξετάζεται παρά της προς τούτο αρμοδίας τεχνικής υπηρεσίας μόνον το σύμφωνον αυτών προς τις εν ισχύ πολεοδομικές και οικοδομικές διατάξεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.