Νομοθετικό διάταγμα 917/71 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Απαγορεύεται η επί των κατά την διάταξη του εδαφίου α' του άρθρου 2 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων, πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών κοινοχρήστων χώρων εγκατάστασις θεάτρων κινηματογράφων, κέντρων διασκεδάσεως και εν γένει δημοσίων θεαμάτων.

 

2. Κατ' εξαίρεση, με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και δημοσιευομένη εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται να καθορίζονται ορισμένες θέσεις εντός των κατά την προηγούμενη παράγραφο κοινοχρήστων χώρων και υπό τους όρους του άρθρου 970 του Αστικού Κώδικα, εις τις οποίας θα επιτρέπεται η εφ' ορισμένον ή αόριστο χρόνον εγκατάστασις των στην προηγούμενη παράγραφο θεαμάτων, τηρουμένων κατά τα λοιπά των κειμένων περί τούτων διατάξεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 41 του άρθρου 1 του νόμου 2412/1996 (ΦΕΚ 123/Α/1996).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.