Νόμος 2412/96 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι διατάξεις των επόμενων παραγράφων, όπως ήδη ισχύουν,οι οποίες προβλέπουν αρμοδιότητες του Υπουργικού Συμβουλίου. καταργούνται ή τροποποιούνται, με ταυτόχρονη μεταφορά των αρμοδιοτήτων αυτών στα αντίστοιχα κυβερνητικά όργανα, ως εξής:

 

1. Στη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 8 του νόμου 2130/1993 οι λέξεις του Υπουργικού Συμβουλίου αντικαθίστανται με τις λέξεις Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

 

2. Στη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 9 του νόμου [Ν] 4055/1960 οι λέξεις του Υπουργικού Συμβουλίου αντικαθίστανται με τις λέξεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Εθνικής Άμυνας, που παρέχεται με κοινή τους απόφαση.

 

3. Η δεύτερη παράγραφος του άρθρου 13 του νόμου [Ν] 4377/1929 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η αναγκαστική απαλλοτρίωση διατάσσεται κάθε φορά με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με κοινή πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Ανάπτυξης.}

 

4. Οι υπό των άρθρων 13 και 14 του νόμου [Ν] 4377/1929 προβλεπόμενες αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου αντικαθίστανται από κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Ανάπτυξης.

 

5. Οι προβλεπόμενες στο άρθρο 5 του νόμου [Ν] 1331/1949 αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου αντικαθίστανται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

 

6. Οι προβλεπόμενες από τα άρθρα 11 παράγραφος 2 και 17 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 2536/1953 πράξεις του Υπουργικού Συμβουλίου αντικαθίστανται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Γεωργίας και Εθνικής Άμυνας.

 

7. Στο άρθρο 1 του νόμου [Ν] 654/1977 οι λέξεις Υπουργικού Συμβουλίου αντικαθίστανται με τις λέξεις Υπουργού Πολιτισμού.

 

8. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 10 του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 743/1977 καταργείται.

 

9. Στο άρθρο 147 του νομοθετικού διατάγματος 187/1973 οι λέξεις στηριζομένη εις απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου αντικαθίστανται με τις λέξεις μετά από κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας και Εμπορικής Ναυτιλίας.

 

10. Οι προβλεπόμενε από το άρθρο 1 του νόμου [Ν] 40/1975 αποφάσεις περί λήψεως μέτρων προς εξοικονόμηση ενέργειας, εξαιρέσεων από την εφαρμογή τους και ρυθμίσεως των αναγκαίων λεπτομερειών εφαρμογής τους εκδίδονται από τους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Ανάπτυξης και τον κατά περίπτωση αρμόδιο υπουργό.

 

11. Η προβλεπόμενη από την παράγραφο 2 του άρθρου 20 του νόμου [Ν] 1730/1987 απόφαση ή πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου αντικαθίσταται με απόφαση ή πρόταση του Πρωθυπουργού.

 

12. Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 1 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 932/1971 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Το ύψος και η μορφή της εισφοράς καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Εξωτερικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.}

 

13. Στην πρώτη παράγραφο του άρθρου τρίτου του νόμου [Ν] 1831/1989 οι λέξεις Με πράξεις του Υπουργικού Συμβουλίου που εκδίδονται ύστερα από πρόταση αντικαθίστανται με τις λέξεις Με κοινή απόφαση.

 

14. Στην παράγραφο 3 των άρθρων 17 και 125 παράγραφος 3 του νόμου [Ν] 419/1976 οι λέξεις τη με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών και κατόπιν εγκρίσεως του Υπουργικού Συμβουλίου ή με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, μετ' έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου αντικαθίστανται με τις λέξεις με κοινή πρόταση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εξωτερικών.

 

15. Οι προβλεπόμενες από τα άρθρα 20, 105 παράγραφος 2 και 112 παράγραφος 1 εδάφιο β' του νόμου [Ν] 419/1976 αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου αντικαθίστανται με κοινές αποφάσεις του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εξωτερικών.

 

16. Στη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 132 του νόμου [Ν] 419/1976 οι λέξεις εγκρίσει του Υπουργικού Συμβουλίου, αντικαθίστανται με τις λέξεις μετά από κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών.

 

17. Στο εδάφιο γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 145 του νόμου [Ν] 419/1976, οι λέξεις με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου μετά από πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών και Οικονομικών αντικαθίστανται με τις λέξεις με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών.

 

18. Στο εδάφιο α' της παραγράφου 4 του άρθρου 146 του νόμου [Ν] 419/1976 οι λέξεις προηγουμένη εγκρίσει του Υπουργικού Συμβουλίου απαλείφονται.

 

19. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 19 του νόμου 2026/1992 οι λέξεις Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου αντικαθίστανται με τις λέξεις Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών.

 

20. Στο άρθρο 2 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 614/1970 οι λέξεις διαπράξεως του Υπουργικού Συμβουλίου αντικαθίστανται με τις λέξεις με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών.

 

21. Στο άρθρο 4 του νόμου 1360/1983 οι λέξεις Με πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας αντικαθίστανται με τις λέξεις Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.

 

22. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 23 του νόμου [Ν] 1165/1918 οι λέξεις με πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου εκδιδομένου αντικαθίστανται με τις λέξεις που εκδίδεται με πρόταση του ίδιου Υπουργού.

 

23. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 39 του νόμου [Ν] 1165/1918 οι λέξεις με πρόταση του Υπουργού Οικονομικών δύνανται δια πράξεων του Υπουργικού Συμβουλίου αντικαθίστανται με τις λέξεις είναι δυνατόν με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

 

24. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 36 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1539/1938 οι λέξεις με πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου αντικαθίστανται με τις λέξεις με πρόταση του Υπουργού Οικονομικών.

 

25. Τα διατάγματα περί επιβολής πρόσθετου φόρου κατανάλωσης, που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 2 του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 14-02-1939, εκδίδονται εφεξής μετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

 

26. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 89 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 2039/1939 οι λέξεις του Υπουργικού Συμβουλίου αντικαθίστανται με τις λέξεις του Υπουργού Οικονομικών.

 

27. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 2936/1954 οι λέξεις κατόπιν αποφάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου, ορίζοντος το τίμημα αντικαθίστανται με τις λέξεις μετά από κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που ορίζει το τίμημα.

 

28. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 69/1970 οι λέξεις Δι' αποφάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου αντικαθίστανται με τις λέξεις Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού.

 

29. Τα προβλεπόμενα στο άρθρο 78 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 86/1969 διατάγματα εκδίδονται εφεξής με πρόταση των Υπουργών Γεωργίας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.

 

30. Στο άρθρο 2 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 193/1974 οι λέξεις δια πράξεων του Υπουργικού Συμβουλίου αντικαθίστανται με τις λέξεις με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Πολιτισμού.

 

31. Οι προβλεπόμενες στο πρώτο εδάφιο των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 4442/1929, αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου αντικαθίστανται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας και Εμπορικής Ναυτιλίας.

 

32. Στο εδάφιο γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 4442/1929 οι λέξεις αποφάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου αντικαθίστανται με τις λέξεις κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας και Ανάπτυξης.

 

33. Στο εδάφιο γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 4442/1929 οι λέξεις αποφάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου αντικαθίστανται με τις λέξεις κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας.

 

34. Η εξουσιοδότηση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 3276/1944 καταργείται. Τα θέματα που αναφέρονται στη διάταξη αυτή ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Εμπορικής Ναυτιλίας.

 

35. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 176 του νομοθετικού διατάγματος 187/1973 οι λέξεις αποφάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου αντικαθίστανται με τις λέξεις κοινής απόφασης των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας, Ανάπτυξης και Οικονομικών.

 

36. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 449/1970 οι λέξεις και μετ' απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου απαλείφονται.

 

37. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 1630/1951 οι λέξεις κατόπιν αποφάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου απαλείφονται.

 

38. Στην παράγραφο 3 του άρθρου μόνου του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 106/1982 οι λέξεις και ύστερα από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου απαλείφονται.

 

39. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 14 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 93/1989 οι λέξεις και ύστερα από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου απαλείφονται.

 

40. Στην παράγραφο 7 του άρθρου 7 του προεδρικού διατάγματος 25-11-1929 οι λέξεις μετά σύμφωνον απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου απαλείφονται.

 

41. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νομοθετικού διατάγματος 917/1971 οι λέξεις δι' αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου, εκδιδομένων με εισήγηση του Υπουργού Δημοσίων Έργων αντικαθίστανται με τις λέξεις με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.

 

42. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου πέμπτου του νόμου 1190/1981 οι λέξεις δια πράξεως του Υπουργικού Συμβουλίου αντικαθίστανται με τις λέξεις με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

43. Στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου πέμπτου του νόμου 1190/1981 οι λέξεις Με την αυτή Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου αντικαθίστανται με τις λέξεις Με την ίδια κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και οι λέξεις με απόφαση του Υπουργού Δημόσιων Έργων αντικαθίστανται με τις λέξεις με όμοια απόφαση.

 

44. Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 5 του νόμου 1418/1984 οι λέξεις Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου αντικαθίστανται με τις λέξεις κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.

 

45. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του νόμου 1515/1985 οι λέξεις από το Υπουργικό Συμβούλιο ύστερα από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων αντικαθίστανται από τις λέξεις με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Στο δεύτερο εδάφιο της ίδιας παραγράφου οι λέξεις ύστερα από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου αντικαθίστανται με τις λέξεις με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.

 

46. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του νόμου 1561/1985 οι λέξεις από το Υπουργικό Συμβούλιο, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων αντικαθίστανται με τις λέξεις με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Στο δεύτερο εδάφιο της ίδιας παραγράφου οι λέξεις ύστερα από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου αντικαθίστανται με τις λέξεις με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.

 

47. Στις παραγράφους 5 του άρθρου 2 και 3 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 1468/1950 οι λέξεις Υπουργικού Συμβουλίου αντικαθίστανται με τις λέξεις Υπουργού Ανάπτυξης.

 

48. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 115 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 210/1973 οι λέξεις Το Υπουργικό Συμβούλιο δι' αποφάσεώς του αντικαθίστανται με τις λέξεις Οι Υπουργοί Εθνικής Οικονομίας, Ανάπτυξης και Οικονομικών, με κοινή απόφασή τους και οι λέξεις κατόπιν προτάσεως του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας απαλείφονται.

 

49. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του νόμου [Ν] 1586/1986 οι λέξεις με πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου αντικαθίστανται με τις λέξεις με κοινή απόφαση των Υπουργών Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών.

 

50. Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 1104/1980 οι λέξεις απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου αντικαθίστανται με τις λέξεις κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού.

 

51. Η προβλεπόμενη από την παράγραφο 1 του άρθρου 1 της πράξης υπουργικού συμβουλίου 236/1994 έγκριση των προσλήψεων απαιτείται μόνον εφόσον δεν επιτευχθεί ομοφωνία της Επιτροπής του άρθρου 2 της ίδιας πράξης υπουργικού συμβουλίου. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής εφόσον παρίσταται ανάγκη δύναται να καλεί τον κατά περίπτωση αρμόδιο υπουργό προκειμένου να συμμετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου στη συνεδρίαση της Επιτροπής. Σε περίπτωση ομοφωνίας, εκδίδεται κοινή απόφαση των μετά ψήφου μελών της Επιτροπής.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.