Προεδρικό διάταγμα 101/96

ΠΔ 101/1996: Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό διάταγμα 101/1996: Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, (ΦΕΚ 79/Α/1996), 10-05-1996.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 19 του νόμου 1418/1984 Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 23/Α/1984) και του νόμου 2229/1994 περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του νόμου 1418/1984 και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 138/Α/1984).

 

2. Τις διατάξεις του νόμου [Ν] 1645/1986 περί Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΦΕΚ 132/Α/1986).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 44 του νόμου [Ν] 2109/1992 Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδεύσεως, στρατολογίας κ.λ.π. (ΦΕΚ 205/Α/1992).

 

4. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 360/1992, περί Οργανισμού Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΦΕΚ 183/Α').

 

5. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 373/1995 περί συγχώνευσης των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμού των αρμοδιοτήτων του (ΦΕΚ 201/Α/1995).

 

6. Τις διατάξεις των άρθρων 24 παράγραφος 5 και 29Α του νόμου 1558/1985, όπως το τελευταίο προστέθηκε με τοάρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992).

 

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

 

8. Την 59/1996 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Αρμόδια Όργανα

Άρθρο 2: Διευθύνουσα Υπηρεσία - Προϊσταμένη Αρχή

Άρθρο 3: Τεχνικό Συμβούλιο

Άρθρο 4: Παρεκκλίσεις

Άρθρο 5: Αιτήσεις θεραπείας

Άρθρο 6: Εγκρίσεις Προτύπων Συμβατικών Τευχών

Άρθρο 7: Επιτροπές εισήγησης για ανάθεση

Άρθρο 8: Έργα Απόρρητα

Άρθρο 9: Παραβίαση εχεμύθειας

Άρθρο 10: Τελικές διατάξεις

Άρθρο 11: Έναρξη ισχύος

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 02-05-1996

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.