Προεδρικό διάταγμα 105/95

ΠΔ 105/1995: Ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήμανση ασφάλειας ή / και υγείας στην εργασία σε συμμόρφωση με την Οδηγία 1992/58/ΕΟΚ


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 105/1995: Ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήμανση ασφάλειας ή / και υγείας στην εργασία σε συμμόρφωση με την Οδηγία 1992/58/ΕΟΚ, (ΦΕΚ 67/Α/1995), 10-04-1995.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 (παράγραφοι 1, 3, 4 και 5) και 3 του νόμου 1338/1983 Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου (ΦΕΚ 34/Α/1983) που τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του νόμου 1440/1984 Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβα και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ (ΦΕΚ 70/Α/1984), με το άρθρο 7 του νόμου 1775/1988 Εταιρείες παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 101/Α/1988) και με το άρθρο 65 του νόμου 1892/1990 Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 101/Α/1990).

 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 1 (παράγραφος 3) και 36 του νόμου 1568/1985 Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (ΦΕΚ 177/Α).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 39 του νόμου [Ν] 1836/1989 Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελματικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 79/Α/1989).

 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 24, 25, 26 και 27 του νόμου 2224/1994 Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και οργάνωσης Υπουργείου Εργασίας και των εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 112/Α/1994).

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 134/Α/1985) όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 Ρύθμιση του θεσμού των επιμελητηρίων κ.τ.λ. (ΦΕΚ 154/Α/1992).

 

6. Την αριθμόν 80170/26-07-1994 κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας Γεώργιο Αδαμόπουλο (ΦΕΚ 585/Β/1994).

 

7. Την ΥΠ/122/14-07-1994 Απόφαση του Πρωθυπουργού Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας Χρήστο Ροκόφυλλο (ΦΕΚ 550/Β/1994).

 

8. Την αριθμόν 9/19-09-1994 γνώμη του Συμβουλίου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας.

 

9. Ότι με την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος δεν θα προκληθεί πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας ή του κρατικού προϋπολογισμού ή προϋπολογισμού Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, δεδομένου ότι οι δαπάνες εντάσσονται στα πλαίσια των ήδη εγκεκριμένων προϋπολογισμών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 39 του νόμου [Ν] 1836/1989, ο οποίος έχει επεκταθεί και στο Δημόσιο.

 

10. Την αριθμόν 20/1995 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εσωτερικών, Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου, του αναπληρωτή Υπουργού Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας και του Υφυπουργού Εργασίας, αποφασίζουμε:

 

Κεφάλαιο Α: Γενικές διατάξεις

 

Άρθρο 1: Αντικείμενο - Πεδίο Εφαρμογής

Άρθρο 2: Ορισμοί

 

Κεφάλαιο Β: Υποχρεώσεις των εργοδοτών

 

Άρθρο 3: Γενικοί κανόνες

Άρθρο 4: Σήμανση ασφάλειας ή / και υγείας που χρησιμοποιείται για πρώτη φορά

Άρθρο 5: Σήμανση ασφάλειας ή / και υγείας που ήδη χρησιμοποιείται.

Άρθρο 6: Ενημέρωση των εργαζομένων

Άρθρο 7: Εκπαίδευση των εργαζομένων

Άρθρο 8: Διαβούλευση και συμμετοχή των εργαζομένων

 

Κεφάλαιο Γ: Διάφορες διατάξεις

 

Άρθρο 9: Προσάρτηση παραρτημάτων

Παράρτημα I: Ελάχιστες γενικές προδιαγραφές σχετικά με τη σήμανση ασφαλείας ή / και υγείας στον τόπο εργασίας

Παράρτημα II: Ελάχιστες γενικές προδιαγραφές σχετικά με τις πινακίδες σήμανσης

Παράρτημα ΙΙΙ: Ελάχιστες προδιαγραφές σχετικά με την επισήμανση δοχείων και σωληνώσεων

Παράρτημα ΙV: Ελάχιστες προδιαγραφές σχετικά με την αναγνώριση και τον εντοπισμό του πυροσβεστικού εξοπλισμού

Παράρτημα V: Ελάχιστες προδιαγραφές σχετικά με τη σήμανση εμποδίων και επικίνδυνων σημείων και την οριζόντια σήμανση των οδών κυκλοφορίας

Παράρτημα VΙ: Ελάχιστες προδιαγραφές σχετικά με τα φωτεινά σήματα

Παράρτημα VΙΙ: Ελάχιστες προδιαγραφές σχετικά με τα ηχητικά σήματα

Παράρτημα VΙΙΙ: Ελάχιστες προδιαγραφές σχετικά με την προφορική ανακοίνωση

Παράρτημα ΙΧ: Ελάχιστες προδιαγραφές σχετικά με τα σήματα με χειρονομίες

Άρθρο 10: Έλεγχος εφαρμογής

Άρθρο 11: Κυρώσεις

Άρθρο 12: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 13: Έναρξη ισχύος

 

Στον Υφυπουργό Εργασίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 22-03-1995

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.