Προεδρικό διάταγμα 10/12

ΠΔ 10/2012: Τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος 54/2011 Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας της Κοιλάδας του ποταμού Έβρου και των παραποτάμων του (ΦΕΚ 135/Α/2011)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 10/2012: Τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος 54/2011 Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας της Κοιλάδας του ποταμού Έβρου και των παραποτάμων του (ΦΕΚ 135/Α/2011), (ΦΕΚ 13/Α/2012), 02-02-2012.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του νόμου 679/1977, Περί αυξήσεως θέσεων προσωπικού του Υπουργείου Δημοσίων Έργων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 245/Α/1977) όπως τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου αυτής τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του νόμου 1418/1984 (ΦΕΚ 23/Α/1984).

 

2. Τις διατάξεις των παραγράφων ΙΙ περίπτωση ΣΤ' υποπερίπτωση 3 και ΙΙΙ του άρθρου 186 του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφος 2 του προεδρικού διατάγματος 189/2009 Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων (ΦΕΚ 221/Α/2009).

 

6. Την υπ' αριθμόν 2876/07-10-2009 απόφαση του Πρωθυπουργού Αλλαγή Τίτλου Υπουργείων (ΦΕΚ 2234/Β/2009).

 

7. Το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 110/2011 Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (ΦΕΚ 243/Α/2011).

 

8. Την υπ' αριθμόν 8172/06-12-2011 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων Ιωάννη Μαγκριώτη (ΦΕΚ 2795/Β/2011).

 

9. Την υπ' αριθμόν 6/2012 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.

 

Αθήνα, 30-01-2012

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.