Προεδρικό διάταγμα 10/4/95

ΠΔ 10-04-1995: Καθορισμός ειδικών όρων δόμησης στη Ζώνη Προστασίας Αρκαδικού Μουσείου Τριπόλεως εντός του ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Τριπόλεως (νομού Αρκαδίας)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 10-04-1995: Καθορισμός ειδικών όρων δόμησης στη Ζώνη Προστασίας Αρκαδικού Μουσείου Τριπόλεως εντός του ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Τριπόλεως (νομού Αρκαδίας), (ΦΕΚ 293/Δ/1995), 10-05-1995.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 1 του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 (εδάφιο ι)δ) του άρθρου 23 του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992).

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 161/1984 Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων Πολιτισμού και Επιστημών και Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 54/Α/1984).

 

5. Το 213/11-05-1992 έγγραφο της Ε' Εφορείας Προϊστορικών Αρχαιοτήτων Σπάρτης.

 

6. Το ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1605/25452/28-05-1992 έγγραφο της Διεύθυνσης Λαϊκού Πολιτισμού, Τμήμα Νεωτέρων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού.

 

7. Το ΥΠΠΟ/2ηΕΝΜ/Φ05-β/1457/10-12-1992 έγγραφο της 2ης Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού.

 

8. Την 157/1993 γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Τριπόλεως.

 

9. Τις από 25-09-1992 και 03-11-1993 εισηγητικές αιτιολογικές εκθέσεις της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού - Τμήμα Παραδοσιακών Οικισμών.

 

10. Τις 691/1992 και 74/1993 γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

11. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτού του Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

12. Την 494/1994 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 10-04-1995

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.