Προεδρικό διάταγμα 110/01 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Διεύθυνση Γενικών Υποθέσεων, Διεθνών και Ευρωπαϊκών θεμάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τη Διεύθυνση Γενικών Υποθέσεων, Διεθνών και Ευρωπαϊκών θεμάτων αποτελούν τα παρακάτω Τμήματα:

 

α) Τμήμα Α' Γενικών Υποθέσεων

 

β) Τμήμα Β' Διεθνών και Ευρωπαϊκών θεμάτων

 

2. Διεύθυνση Γενικών Υποθέσεων και Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες που κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της ως εξής:

 

α) Τμήμα Α' Γενικών Υποθέσεων

 

Το Τμήμα Γενικών Υποθέσεων έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 

α) Την ενεργοποίηση και εναρμόνιση της κυβερνητικής πολιτικής στην περιφέρεια του Υπουργείου και το συντονισμό των φορέων κρατικής δραστηριότητας για την άμεση και αποτελεσματική εφαρμογή της. Στην αρμοδιότητα αυτή εντάσσεται ειδικότερα η εποπτεία και ο συντονισμός του έργου των Περιφερειών και λοιπών περιφερειακών πολιτικών δημοσίων υπηρεσιών και των νομικών προσώπων του δημοσίου τομέα που δεν εποπτεύονται από τα Υπουργεία Εθνικής Άμυνας και Δικαιοσύνης.

 

β) Τη μελέτη και την εισήγηση στην Κυβέρνηση, τον Πρωθυπουργό και τα συλλογικά κυβερνητικά όργανα των αναγκαίων θεσμικών και άλλων μέτρων για την αντιμετώπιση και επίλυση των προβλημάτων που συνδέονται με το χώρο του Αιγαίου, με σκοπό την ασφάλεια της περιοχής και την ισόρροπη με τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας οικονομική, κοινωνική, πνευματική και πολιτιστική ανάπτυξή της.

 

γ) Τη συγκέντρωση, τη μελέτη και γενικά την επεξεργασία στοιχείων για την, παράλληλα προς τα άλλα καθ' ύλην αρμόδια Υπουργεία, κατάρτιση περιφερειακών προγραμμάτων, με σκοπό την ανάπτυξη και αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών πηγών, την ανάπτυξη της πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής, του τουρισμού, της έρευνας, της προστασίας, αξιοποίησης και προβολής της εθνικής κληρονομιάς και γενικά την προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής, πολιτιστικής και πνευματικής ανάπτυξης της περιφέρειάς του.

 

δ) Την εισήγηση της πολιτικής σε θέματα ανάπτυξης της περιφέρειας του Υπουργείου Αιγαίου και την εισήγηση συνολικού περιφερειακού προγράμματος του Αιγαίου για την ένταξή του στα διάφορα προγράμματα ανάπτυξης της χώρας ύστερα από ενημέρωση του Υπουργείου Αιγαίου από τα άλλα καθ' ύλην αρμόδια Υπουργεία για τα προγράμματά τους, που αφορούν την περιφέρεια του Αιγαίου.

 

ε) Την παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών στους αρμόδιους για την εκπόνηση τουριστικών προγραμμάτων που αφορούν την περιφέρεια του Αιγαίου φορείς και την παρακολούθηση και έλεγχο της εφαρμογής τους, στο πλαίσιο της τουριστικής πολιτικής που χαράσσει κάθε φορά το αρμόδιο Υπουργείο.

 

στ) Τη μελέτη, σχεδίαση και εισήγηση στην Κυβέρνηση, τον Πρωθυπουργό, τα άλλα αρμόδια συλλογικά κυβερνητικά όργανα ή στους καθ' ύλην αρμόδιους Υπουργούς, νέων μεθόδων οργάνωσης της δημόσιας διοίκησης προσαρμοσμένων στις ιδιαιτερότητες του Αιγαιοπελαγίτικου χώρου, με σκοπό την εξασφάλιση μεγαλύτερης ευελιξίας, ευρυθμίας και αποτελεσματικότητας στη λειτουργία τους και την ανάπτυξη σύγχρονου συστήματος πληροφορικής για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη δράση των υπηρεσιών του Υπουργείου και της περιφέρειας του Υπουργείου.

 

ζ) Τη συμμετοχή του Υπουργείου στην εκπόνηση μελετών και προγραμμάτων για τον πρωτογενή τομέα στα πλαίσια κατάρτισης των πενταετών και μακροπρόθεσμων προγραμμάτων οικονομικής ανάπτυξης της χώρας, ως και την παρακολούθηση εφαρμογής των προγραμμάτων στο γεωργικό τομέα (άρθρο 9 παράγραφος 2, α του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 433/1977, περί Οργανισμού Υπουργείου Γεωργίας (ΦΕΚ 133/Α/1977).

 

η) Την επεξεργασία και παρακολούθηση της εφαρμογής των ειδικών περιφερειακών προγραμμάτων για την γεωργική ανάπτυξη των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών (άρθρο 9 παράγραφος 2, β, α)α, γ)γ, του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 433/1977, ΦΕΚ 133/Α/1977) και την εκπόνηση ειδικών μελετών Κλάδων παραγωγής και επιμέρους προϊόντων (άρθρο 4 παράγραφοι 1, 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 998/1980, ΦΕΚ 252/Α/1980).

 

θ) Την εξειδίκευση των κινήτρων γεωργικής ανάπτυξης μέσα στα πλαίσια της κάθε φορά εφαρμοζόμενης αγροτικής πολιτικής (άρθρο 9 παράγραφος 2, δ, α)α του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 433/1977 (ΦΕΚ 133/Α/1977)).

 

ι) Τη συγκέντρωση στοιχείων για την συντελεσθείσα κατά εποχή παραγωγή των φυτικών και ζωικών προϊόντων, καθώς και των αλιευτικών προϊόντων και τις σημειούμενες κάθε φορά ζημιές (άρθρο 3 παράγραφος 3 α, περίπτωση 3 και 3 β περίπτωση 7 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 998/1980 (ΦΕΚ 252/Α/1980)).

 

ι)α) Την σε συνεργασία με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδας ή άλλους συναρμόδιους φορείς κατάστρωση ετήσιων και μακροχρόνιων προγραμμάτων διενέργειας απογραφών και δειγματοληπτικών ερευνών που αφορούν στον τομέα γεωργίας και τη μέριμνα για την ταξινόμηση, ανάλυση και επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων (άρθρο 3 παράγραφος 3, α περιπτώσεις 4 και 5 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 998/1980 περί τροποποίησης και συμπλήρωσης του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 433/1977).

 

ι)β) Τη συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων για τις τιμές που απολαμβάνουν οι παραγωγοί από πωλήσεις γεωργικών προϊόντων. Τον υπολογισμό της ακαθάριστης φυτικής και ζωικής παραγωγής κατά περιοχή. Την κατάρτιση ισοζυγίου γεωργικών προϊόντων βάσει στοιχείων εισαγωγών, εξαγωγών και κατανάλωσης, (άρθρο 3 παράγραφος 3 περιπτώσεις 1, 3, 4 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 998/1980).

 

ι)γ) Την κατάρτιση προγραμμάτων μηχανογραφικής επεξεργασίας. Τη μέριμνα για τη δημιουργία τράπεζας στοιχείων του γεωργικού τομέα (άρθρο 3 παράγραφος 3 δ περιπτώσεις 1 και 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 998/1980).

 

ι)δ) Τη μέριμνα για την προβολή μέσω του τύπου, του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης και ειδικών εκδόσεων των γεωργικών προϊόντων (άρθρο 3 παράγραφος 3)ε του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 998/1980).

 

ι)ε) Τη μέριμνα για τη συγκέντρωση πληροφοριών για θέματα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και τη διοχέτευσή τους στις ενδιαφερόμενες υπηρεσίες και άλλους φορείς (άρθρο 1 παράγραφος 3, α περίπτωση 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 998/1980).

 

ι)στ) Τη διάθεση πιστώσεων από το πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων για την εκτέλεση υδρολογικών (υδρογεωλογικών), γεωλογικών και γεωφυσικών μελετών και την εκτέλεση στα πλαίσια αυτών, των εργασιών για τις υδρευτικές ανάγκες (άρθρο 37 παράγραφος 2 α περίπτωση β)β, β περίπτωση α)α, γ)γ, γ περίπτωση α)α του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 437/1977).

 

ι)ζ) Την εκπόνηση προγραμμάτων, από κοινού με το Υπουργείο Γεωργίας στον προϋπολογισμό του οποίου εντάσσονται, για τον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, με σκοπό την προστασία, βελτίωση και ανάπτυξη αυτών στον Αιγαιοπελαγίτικο χώρο και την παρακολούθηση της εκτέλεσης κατ' άρθρον 1 παράγραφος 1 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 420/1970 Αλιευτικός Κώδιξ (ΦΕΚ 27/Α/1970) και άρθρο 8 παράγραφος 2 α περιπτώσεις α)α, β)β, γ)γ, ε)ε, στ)στ, ζ)ζ, θ)θ, ι)ι, β, περιπτώσεις β)β, η)η, γ, περιπτώσεις β)β, γ)γ, δ)δ, ζ)ζ, η)η, θ)θ, δ, περιπτώσεις γ)γ, ε)ε, στ)στ, ε περιπτώσεις στ)στ, η)η, θ)θ, ι)ι, ι)α)ι)α, του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 915/1981 (ΦΕΚ 232/Α/1981).

 

ι)η) Τον ορισμό ειδικότερων για την περιφέρεια μέτρων, για τους τρόπους, τα μέσα, τις εποχές και τις ζώνες αλιείας, με τα προεδρικά διατάγματα που προβλέπονται στο άρθρο 10 του νόμου [Ν] 420/1970 (ΦΕΚ 27/Α/1970) τα οποία εκδίδονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Αιγαίου και Γεωργίας.

 

ι)θ) Τον καθορισμό στην περιφέρειά του ειδικότερων μέτρων για τη ρύθμιση της μεταφοράς, συντήρησης, εμπορίας και μεταποίησης (βιομηχανοποίησης) των αλιευτικών προϊόντων (άρθρο 19 νομοθετικού διατάγματος [Ν] 420/1970), από κοινού με το Υπουργείο Γεωργίας.

 

κ) Τη μελέτη γενικά της μεταποιητικής δραστηριότητας για τον εντοπισμό των Κλάδων που προσφέρονται για ανάπτυξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τη χάραξη στα πλαίσια της γενικότερης πολιτικής που χαράζει το Υπουργείο Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, πολιτικής βιοτεχνικής ανάπτυξης της περιοχής του Αιγαίου και τη συνεργασία με τις βιοτεχνικές οργανώσεις για κάθε θέμα που αφορά στην πολιτική αυτή, καθώς και την πρόταση καθιέρωσης ειδικών κινήτρων και λήψης μέτρων προστασίας της βιοτεχνίας αυτής. Την παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών για την εκπόνηση από τον Ελληνικό Οργανισμό Μικρών - Μεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας προγραμμάτων δραστηριότητάς του, καθώς και τον έλεγχο και παρακολούθηση των προγραμμάτων αυτών (άρθρο 10 παράγραφος 2, α, β και γ του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 238/1979, (ΦΕΚ 66/Α/1979)).

 

κ)α) Την διενέργεια ερευνών και εκπόνηση μελετών για την αξιοποίηση γενικά των εγχώριων πρώτων υλών της περιοχής Αιγαίου (άρθρου 3Α προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 238/1979) και ειδικότερα του ορυκτού πλούτου (άρθρο 16 παράγραφοι 2 α και β προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 238/1979) των υδάτινων πόρων και ήπιων μορφών ενεργείας (άρθρο 26 παράγραφος 2)δ του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 238/1979).

 

κ)β) Την κατάρτιση στα πλαίσια της πολιτικής του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας ειδικότερων για την περιφέρειά του μελετών και προγραμμάτων για την βιομηχανική, βιοτεχνική, μεταλλευτική και ενεργειακή δραστηριότητα, προς επίτευξη ευνοϊκότερων συνθηκών ανάπτυξης των δραστηριοτήτων αυτών και τη μέριμνα για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων για την υλοποίηση των επιδιωκόμενων σκοπών (άρθρο 29 παράγραφος 2 προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 238/1979).

 

κ)γ) Τη σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 του νόμου [Ν] 1514/1985 (ΦΕΚ 13/Α/1985), έγκριση από κοινού με το Υπουργείο Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας της εκτέλεσης προγραμμάτων, έργων και μελετών, την προμήθεια οργάνων και γενικά εξοπλισμού, την εγκατάσταση και λειτουργία αυτών, καθώς και της μελέτης και εκτέλεσης δημοσίων έργων που γίνονται στα πλαίσια του προγράμματος ανάπτυξης, έρευνας και τεχνολογίας, με απευθείας ανάθεση, κατ' εξαίρεση από τις ισχύουσες διατάξεις για το δημόσιο λογιστικό, τις κρατικές προμήθειες, την ανάθεση μελετών, την εκτέλεση δημοσίων έργων και από κάθε άλλη γενική ή ειδική σχετική διάταξη, εφόσον το αντικείμενο δεν υπερβαίνει κάθε φορά το ποσό των 15.000.000 δραχμών.

 

κ)δ) Τις αρμοδιότητες τις σχετικές με συνέδρια θετικών, τεχνικών και ιατρικών επιστημών που αφορούν στο χώρο του Αιγαίου σε συνεργασία με το Υπουργείο Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας (άρθρο 1 προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 44/1983 Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων Πολιτισμού και Επιστημών και Έρευνας και Τεχνολογίας).

 

κ)ε) Τη μέριμνα για την οργάνωση εκθέσεων περιφερειακού χαρακτήρα γεωργικών και μεταποιητικών προϊόντων Αιγαίου (άρθρο 9 παράγραφος 2, α περιπτώσεις 2 και 7 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 607/1976 (ΦΕΚ 224/Α/1976)).

 

κ)στ) Την επίβλεψη οργάνωσης και λειτουργίας του Ειδικού Συντονιστικού Συμβουλίου του άρθρου 1 παράγραφος 4 του νόμου 2503/1997 και την υλοποίηση των αποφάσεών του.

 

Β' Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων

 

Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 

α) Την μέριμνα για ενημέρωση των Αιγαιοπελαγιτών του εξωτερικού.

 

β) Την ενημέρωση των καθ' ύλην αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου για θέματα της αρμοδιότητάς τους σχετικά με τις πολιτικές που αναπτύσσονται από τους Διεθνείς Οργανισμούς και άλλες χώρες.

 

γ) Την εισήγηση και πρόταση μέτρων προς τους Διεθνείς Οργανισμούς για την οικονομική, κοινωνική, πνευματική και πολιτιστική ανάπτυξη του χώρου ευθύνης του Υπουργείου.

 

δ) Την επεξεργασία και με άλλους φορείς Ειδικών Προγραμμάτων για το Αιγαίο, για ένταξη και χρηματοδότηση αυτών από τα διάφορα Ταμεία διεθνών Οργανισμών πλην της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

ε) Τον συντονισμό, με τη συνεργασία με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Αιγαίου, άλλων δημοσίων Υπηρεσιών, νομικών προσώπων, οργανισμών και ιδρυμάτων, για θέματα νησιωτικών πολιτικών που ενδιαφέρουν την

Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

στ) Τη γενική πληροφόρηση των υπηρεσιών του Υπουργείου και λοιπών φορέων και οργανισμών για θέματα νησιωτικών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

ζ) Την παρακολούθηση των ρυθμίσεων που αποφασίζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη διεκπεραίωση της αλληλογραφίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

η) Τον καθορισμό των εκπροσώπων των εν γένει υπηρεσιών, νομικών προσώπων και οργανισμών αρμοδιότητάς του, για συμμετοχή στα όργανα ή σε άλλες συναντήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

θ) Τη μέριμνα για τη διατύπωση προτάσεων προς τα αρμόδια Υπουργεία για την προσαρμογή του ελληνικού δικαίου προς το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

ι) Τη μέριμνα για κάθε άλλο θέμα που έχει σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν ανήκει στην αρμοδιότητα άλλου τμήματος της Διεύθυνσης.

 

ι)α) Την εποπτεία και αξιολόγηση όλων των εκτελούμενων δράσεων στο πλαίσιο των Προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

ι)β) Την τήρηση αναλυτικού και πλήρους αρχείου με όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την αποτύπωση και τεκμηρίωση της προόδου του συνόλου των δράσεων των Προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά τρόπο που να εξυπηρετεί αφενός τη συνεχή παρακολούθηση και έλεγχο αυτών και αφετέρου την, μετά την ολοκλήρωσή τους, δυνατότητα αξιολόγησής τους.

 

ι)γ) Την οργάνωση και εκτέλεση, σε συνεργασία με τους φορείς υλοποίησης των δράσεων των Προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των λοιπών αρμοδίων τμημάτων της Διεύθυνσης αυτής, επιτόπιων επισκέψεων παρακολούθησης και ελέγχου της προόδου εκτέλεσης των δράσεων και των οικονομικών δεδομένων.

 

ι)δ) Τη συνεργασία σε θέματα εποπτείας και αξιολόγησης των δράσεων των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων με τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Υπουργείων.

 

ι)ε) Την μέριμνα για την προετοιμασία, κατάρτιση, έγκριση και παρακολούθηση της εκτέλεσης από τις αρμόδιες Υπηρεσίες των προγραμμάτων για τα οποία προβλέπεται κάθε φορά οικονομική ή άλλη ενίσχυση από τα αρμόδια Ταμεία ή Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

ι)στ) Την επεξεργασία σε συνεργασία και με άλλους φορείς Ειδικών Προγραμμάτων για το Αιγαίο, για ένταξη και χρηματοδότηση αυτών από τα διάφορα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

ι)ζ) Την παρακολούθηση προγραμμάτων των διαφόρων Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την υποβολή σχετικών εισηγήσεων στον Υπουργό και στις αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου Αιγαίου για την αξιοποίησή τους.

 

ι)η) Την εφαρμογή - εκτέλεση, διαμόρφωση διορθωτικών παρεμβάσεων, την ολοκλήρωση σε συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, του συνόλου των εγκεκριμένων δράσεων που περιλαμβάνονται σε εγκεκριμένα Ειδικά Προγράμματα Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφορούν την υλοποίηση νησιωτικών πολιτικών στη Περιφέρεια του Υπουργείου Αιγαίου.

 

ι)θ) Την εισήγηση για την προώθηση, σε συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, των διαδικασιών σύνταξης, έγκρισης, εύρυθμης διοίκησης και εκτέλεσης των συμβάσεων ανάθεσης εκτέλεσης δράσεων στους φορείς υλοποίησης.

 

κ) Την εισήγηση για τη σύσταση επικουρικών ομάδων τεχνικής υποστήριξης, ανάθεσης συμβουλευτικού έργου ή έργου μελετών σε εμπειρογνώμονες ή συλλογικά όργανα ή φορείς ή υπηρεσίες για θέματα του Τμήματος, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

κ)α) Τη μέριμνα για τη δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων στον τομέα της εφαρμογής - εκτέλεσης και ολοκλήρωσης των δράσεων των Ειδικών Προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

κ)β) Τη μέριμνα για την τήρηση των απαραίτητων δεδομένων για τη διασφάλιση των διαδικασιών ελέγχου και αξιολόγησης του συνόλου των δράσεων του Τμήματος.

 

κ)γ) Την υποστήριξη του έργου και της λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης των Ειδικών Προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.