Προεδρικό διάταγμα 110/01

ΠΔ 110/2001: Οργανισμός του Υπουργείου Αιγαίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 110/2001: Οργανισμός του Υπουργείου Αιγαίου, (ΦΕΚ 101/Α/2001), (ΦΕΚ 118/Α/2001), 22-05-2001.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α) Του άρθρου 20 του νόμου 2503/1997 Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 107/Α/1997).

 

β) Του άρθρου 77, 79, 84 και 169 του νόμου 2683/1999 Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσιών Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων ... και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 19/Α/1999).

 

γ) Του προεδρικού διατάγματος 1/1986 Αρμοδιότητες του Υπουργείου Αιγαίου (ΦΕΚ 1/Α/1986), όπως συμπληρώθηκε με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 294/1986 Επανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων Αιγαίου και Εμπορικής Ναυτιλίας (ΦΕΚ 130/Α/1986) και το προεδρικό διάταγμα 326/2000 Συμπλήρωση του προεδρικού διατάγματος 1/1986 περί του καθορισμού των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Αιγαίου (ΦΕΚ 267/Α/1986).

 

δ) Του εδαφίου β της παραγράφου 9 του άρθρου 25 του νόμου 2508/1997 Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 124/Α/1997).

 

ε) Του προεδρικού διατάγματος 327/1998 Σύσταση Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος και Συμβουλίου Μελετών στο Υπουργείο Αιγαίου (ΦΕΚ 221/Α/1998), όπως τροποποιήθηκε με το προεδρικό διάταγμα 47/2001 Τροποποίηση - Συμπλήρωση του προεδρικού διατάγματος 327/1998 (ΦΕΚ 33/Α/2001).

 

στ) Του άρθρου 47 του νόμου 1947/1991 (ΦΕΚ 70/Α/1991) όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 22 του νόμου [Ν] 2074/1992 (ΦΕΚ 128/Α/1992) και άρθρο 13 του νόμου 2837/2000 (ΦΕΚ 178/Α/2000).

 

ζ) Του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2)α του άρθρου 1 του νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/1997).

 

2. Την αριθμόν ΔΙΔΚ/Φ.112/111187/2000 (ΦΕΚ 630/Β/2000) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

 

3. Την αριθμό πρωτοκόλλου 1039386/441/Α0006/2000 (ΦΕΚ 571/Β/2000) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών σχετικά με την ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

 

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Αιγαίου, που ανέρχεται σε ετήσια βάση περίπου σε 109.000.000 δραχμές λόγω σύστασης θέσεων Γενικού Διευθυντή και επιπλέον Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων, η οποία θα καλυφθεί από τον ΚΑΕ 0200 του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Αιγαίου. Για το τρέχον έτος η προκαλούμενη δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των 186.000.000 δραχμών περίπου.

 

5. Την υπ' αριθμόν 201/2001 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Αιγαίου και των Υφυπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών, αποφασίζουμε:

 

Μέρος Α: Διάρθρωση Υπουργείου Αιγαίου

 

Κεφάλαιο Α: Αποστολή Υπουργείου - Βασική Διάρθρωση

 

Άρθρο 1: Αποστολή του Υπουργείου

Άρθρο 2: Διάρθρωση Υπηρεσιών

Άρθρο 3: Γραφείο Υπουργού και Γραφείο Γενικού Γραμματέα

 

Κεφάλαιο Β: Διάρθρωση και αρμοδιότητες οργανικών μονάδων

 

Άρθρο 4: Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης

Άρθρο 5: Διεύθυνση Περιβάλλοντος

Άρθρο 6: Τμήματα και Γραφεία Προστασίας Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς

Άρθρο 7: Διεύθυνση Πολιτισμού

Άρθρο 8: Διεύθυνση Μεταφορών

Άρθρο 9: Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού

Άρθρο 10: Διεύθυνση Προγραμμάτων, Μελετών και Έργων

Άρθρο 11: Διεύθυνση Γενικών Υποθέσεων, Διεθνών και Ευρωπαϊκών θεμάτων

Άρθρο 12: Διεύθυνση Παλλαϊκής Άμυνας- Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτων Αναγκών

Άρθρο 13: Αυτοτελή Τμήματα

Άρθρο 14: Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικού Συντονισμού και Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Άρθρο 15: Αυτοτελές Τμήμα Ποιότητας Υπηρεσιών και Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Άρθρο 16: Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων

 

Μέρος Β: Προσωπικό

 

Κεφάλαιο Α: Μόνιμο προσωπικό

 

Άρθρο 17: Διάκριση Θέσεων κατά Κλάδους

Άρθρο 18: ΠΕ1 Διοικητικού - Οικονομικού

Άρθρο 19: ΠΕ2 Οικονομολόγων - Κοινωνιολόγων

Άρθρο 20: ΠΕ3 Μηχανικών

Άρθρο 21: ΠΕ4 Γεωτεχνικών

Άρθρο 22: ΠΕ5 Πληροφορικής

Άρθρο 23: ΠΕ6 Αρχαιολόγων

Άρθρο 24: ΠΕ7 Μεταφραστών - Διερμηνέων

Άρθρο 25: ΠΕ8 Ειδικοτήτων

Άρθρο 26: ΠΕ9 Περιβάλλοντος.

Άρθρο 27: ΤΕ1 Αξιωματικών Εμπορικής Ναυτιλίας

Άρθρο 28: ΤΕ2 Διοικητικού - Λογιστικού

Άρθρο 29: ΤΕ3 Τεχνολογικών Εφαρμογών

Άρθρο 30: ΤΕ4 Κοινωνικής Εργασίας

Άρθρο 31: ΤΕ5 Πληροφορικής

Άρθρο 32: ΤΕ6 Τουριστικών Επιχειρήσεων

Άρθρο 33: ΤΕ7 Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών

Άρθρο 34: ΔΕ1 Διοικητικού - Λογιστικού

Άρθρο 35: ΔΕ2 Διοικητικών Γραμματέων

Άρθρο 36: ΔΕ3 Τεχνικών

Άρθρο 37: ΔΕ4 Προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Άρθρο 38: ΔΕ5 Τηλεφωνητών

Άρθρο 39: ΔΕ6 Κηπουρικής - Ανθοκομίας

Άρθρο 40: ΔΕ7 Οδηγών Αυτοκινήτων

Άρθρο 41: ΥΕ1 Επιμελητών

Άρθρο 42: ΥΕ2 Προσωπικό Καθαριότητας

Άρθρο 43: Διαβάθμιση Θέσεων Προσωπικού

Άρθρο 44

 

Κεφάλαιο Β: Προσωπικό ιδιωτικού δικαίου

 

Άρθρο 45

 

Κεφάλαιο Γ: Μεταβατικές διατάξεις

 

Άρθρο 46: Κατάταξη Προσωπικού

 

Κεφάλαιο Δ: Καθήκοντα θέσεων έρευνας

 

Άρθρο 47: Καθήκοντα Γενικού Διευθυντή

Άρθρο 48: Καθήκοντα Προϊσταμένων Διευθύνσεων

Άρθρο 49: Καθήκοντα Προϊσταμένων Τμημάτων

 

Κεφάλαιο Ε: Προϊστάμενοι

 

Άρθρο 50: Προϊστάμενοι Οργανικών Μονάδων

Άρθρο 51: Σύνθεση υπηρεσιακών μονάδων ως Παράρτημα

Άρθρο 52: Τελικές και λοιπές διατάξεις

 

Στον Υπουργό Αιγαίου αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 17-05-2001

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.