Προεδρικό διάταγμα 110/01 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Διεύθυνση Προγραμμάτων, Μελετών και Έργων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τη Διεύθυνση Προγραμμάτων - Μελετών και Έργων αποτελούν τα παρακάτω Τμήματα:

 

α) Τμήμα Α' Προγραμμάτων και Επενδύσεων

 

β) Τμήμα Β' Μελετών και Έργων

 

2. Η Διεύθυνση Προγραμμάτων - Μελετών και Έργων έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες που κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της ως εξής:

 

α) Τμήμα Α' Προγραμμάτων και Επενδύσεων

 

Το Τμήμα Προγραμμάτων και Επενδύσεων έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 

α) Την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής σε θέματα Περιφερειακής Ανάπτυξης και τη συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς για την ανάπτυξη και αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών πηγών της περιοχής του Αιγαίου.

 

β) Τη μελέτη και εισήγηση των αναγκαίων θεσμικών και άλλων μέτρων για την αντιμετώπιση και επίλυση αναπτυξιακών προβλημάτων.

 

γ) Τη συγκέντρωση, μελέτη και γενικά επεξεργασία στοιχείων για την κατάρτιση Περιφερειακών Προγραμμάτων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Αιγαίου και με τα καθ' ύλην αρμόδια Υπουργεία και φορείς, με σκοπό την ανάπτυξη του αιγαιοπελαγίτικου χώρου.

 

δ) Την επεξεργασία προτάσεων, σε συνεργασία με κάθε αρμόδιο φορέα για τη λήψη εξειδικευμένων μέτρων αναπτυξιακής πολιτικής στο χώρο του Αιγαίου και εντός της Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

ε) Τη διενέργεια κάθε πράξης για την κατάρτιση και τροποποίηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Αιγαίου και την υποβολή του για έγκριση στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας.

 

στ) Την λογιστική διαχείριση του Προγράμματός Δημοσίων Επενδύσεων.

 

ζ) Τη χρηματοδότηση των μελετών και έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Αιγαίου, που δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα άλλης υπηρεσίας του Υπουργείου Αιγαίου.

 

η) Την παρακολούθηση των μελετών και έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Αιγαίου, που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλης υπηρεσίας.

 

θ) Τη διάθεση πιστώσεων του Τακτικού Προϋπολογισμού για έργα και ενέργειες που δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα άλλης υπηρεσίας του Υπουργείου Αιγαίου.

 

ι) Την ευθύνη της αξιολόγησης, ιεράρχησης και λοιπής επεξεργασίας προτάσεων μελετών, έργων και ενεργειών που υποβάλλονται από τις Περιφέρειες του Αιγαίου, τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τους Κοινωνικούς φορείς και τη σχετική πρόταση για ένταξη αυτών στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και τον Τακτικό Προϋπολογισμό.

 

ι)α) Την παρακολούθηση της πορείας των Ιδιωτικών Επενδύσεων στο χώρο ευθύνης του Υπουργείου Αιγαίου.

 

ι)β) Την υπαγωγή των παραγωγικών επενδύσεων του πρωτογενή και τριτογενή τομέα στις διατάξεις των αναπτυξιακών νόμων. Την μέριμνα για τη λειτουργία της οικείας γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 8 του νόμου 1262/1982.

 

β) Τμήμα Β' Μελετών και Έργων

 

Το Τμήμα Μελετών και Έργων έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

α) Τη διεκπεραίωση της διοικητικής διαδικασίας εκπόνησης και ανάθεσης μελετών που αφορούν κατασκευή έργων και εκτέλεση έργων.

 

β) Την τήρηση, την εφαρμογή και τον έλεγχο των συμβάσεων εκπόνησης μελετών και εκτέλεση έργων.

 

γ) Την παρακολούθηση και πιστοποίηση της προόδου των μελετών και των έργων.

 

δ) Την παραλαβή των μελετών και των έργων.

 

ε) Τη διενέργεια κάθε άλλης πράξης που σχετίζεται από τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων.

 

στ) Τη χρηματοδότηση των μελετών και έργων που αναθέτει το Υπουργείο Αιγαίου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.