Προεδρικό διάταγμα 11/10/80 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Όροι δομήσεως


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων ως και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δομήσεως του στο άρθρο 1 του παρόντος αναφερομένου οικισμού Σαγιάδας καθορίζονται ως κάτωθι:

 

Α. Δια τα οικόπεδα τα κείμενα εντός των ορίων του νομίμως υφισταμένου προ του έτους 1923 παλαιού οικισμού Σαγιάδος (ορεινού) ορίζονται οι προβλεπόμενοι υπό των διατάξεων του από 19-10-1978 προεδρικού διατάγματος περί χαρακτηρισμού ως παραδοσιακών οικισμών τινών κ.λ.π. (ΦΕΚ 594/Δ/1978).

 

Β. Διά τα οικόπεδα τα κείμενα εντός των ορίων του νέου οικισμού (πεδινού), ορίζονται ως ακολούθως:

 

1. Ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων των οικοπέδων είναι τα προβλεπόμενα υπό των οικείων βασιλικού διατάγματος και αποφάσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του παρόντος διά των οποίων εντάχθηκαν στο εγκεκριμένο σχέδιο του οικισμού.

 

2. Σύστημα δομήσεως το των πτερύγων.

 

3. Μέγιστον ποσοστόν καλύψεως των οικοπέδων 50%.

 

4. Συντελεστής δομήσεως των οικοπέδων 0.8. Εις τον συντελεστή δομήσεως των οικοπέδων προσμετρούνται οι χώροι των όποιων ή οροφή υπέρκειται της στάθμης του περιβάλλοντος αυτού φυσικού εδάφους πέραν του 1.2 m.

 

5. Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων 2 ανεξαρτήτως πλάτους οδού.

 

6. Το μέγιστον επιτρεπόμενο ύψος των διωρόφων κτιρίων ορίζεται εις 7.5 m μετρούμενο από του φυσικού εδάφους εις την εξεταζόμενη θέση του κτιρίου μέχρι του υψηλότερου σημείου αυτού, μη συμπεριλαμβανομένης της στέγης. Το ύψος των ισογείων τμημάτων κτιρίων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 4.5 m μετρούμενο κατά τ' ανωτέρω.

 

7. Υπεράνω του μεγίστου επιτρεπομένου ύψους των κτιρίων απαγορεύεται οιαδήποτε κατασκευή πλην στέγης, καπνοδόχων, αεραγωγών και ηλιακών συλλεκτών. Οι ηλιακοί συλλέκτες θα ενσωματώνονται εις την στέγη και εφ' όσον τούτο δεν είναι τεχνικώς εφικτό θα επικάθονται αυτής ακολουθώντας την κλίση της, το δε δοχείο αποθηκεύσεως του θερμού ύδατος θα τοποθετείται κάτωθεν αυτής. Η τοποθέτηση καπνοσυλλεκτών δεν επιτρέπεται.

 

8. Η επικάλυψη των οικοδομών δέον να γίνεται διά κεραμοσκεπούς στέγης με κλίσεις ουχί μεγαλύτερες των 25%, χρησιμοποιουμένων κεράμων βυζαντινού τύπου.

 

9. Άπαντα τα κουφώματα των όψεων των κτιρίων επιβάλλεται να είναι ξύλινα με αναλογίες εις τις οποίες θα κυριαρχεί η κατακόρυφος διάστασις. Δεν επιτρέπεται η κατασκευή μεταλλικών κουφωμάτων (σιδηρών, εξ αλουμινίου κ.λ.π.). Τα εξώφυλλα των παραθύρων και των εξωστοθυρών δέον να είναι ταμπλαδωτά, καρφωτά ή γαλλικού τύπου.

 

10. Επιτρέπεται ή κατασκευή ανοικτών εξωστών σε πρόβολο μεγίστου πλάτους 1.2 m και μήκους ουχί μεγαλυτέρου του 0.5 του μήκους της εξεταζόμενης όψεως. Οι εξώστες δέον να απέχουν τουλάχιστον 1 m εκ τω άκρων των όψεων. Οι εξώστες των πλαγίων και οπισθίων όψεων των κτιρίων δέον να απέχουν 2 μέτρα εκ των ορίων του οικοπέδου.

 

Απαγορεύονται οι γωνιακοί ακάλυπτοι εξώστες. Οι ανοικτοί εξώστες δεν προσμετρούνται εις τον συντελεστή δομήσεως του οικοπέδου.

 

11. Ανοικτές κλίμακες επιτρέπονται εντός των ακαλύπτων τμημάτων του οικοπέδου. Αυτές δεν προσμετρούνται εις το ποσοστόν καλύψεως και εις τον συντελεστή δομήσεως του οικοπέδου.

 

12. Τα κιγκλιδώματα των εξωστών και των κλιμάκων δέον να είναι ξύλινα ή σιδηρά απλής μορφής, μη επιτρεπομένης της χρησιμοποιήσεως αλουμινίου, πλαστικών υλικών ή υαλοπινάκων.

 

13. Η περίφραξις κατά το πρόσωπον των οικοπέδων θα γίνεται διά συμπαγούς βάσεως και κιγκλιδώματος (ξύλινου ή σιδηρού) συνολικού ύψους 1.2 m.

 

14. Δεν επιτρέπεται η ανάρτησις φωτεινών επιγραφών ή διαφημίσεων. Επιτρέπεται η τοποθέτηση απλών επιγραφών άνωθεν κουφωμάτων με μήκη ουχί μεγαλύτερα του πλάτους των κουφωμάτων.

 

15. Επιβάλλεται η εγκατάσταση ανά έκαστο οικοδομικό τετράγωνον μιας ομαδικής κεραίας τηλεοράσεως.

 

16. Δεν επιτρέπεται η κατασκευή κτιρίων επί υποστυλωμάτων (sub pilotis) ως και λυομένων οικίσκων.

 

17. Δεν επιτρέπεται ή εγκατάστασις και λειτουργία βιομηχανικών ή οχλουσών βιοτεχνιών.

 

18. Δια την διαμόρφωση των ακαλύπτων χώρων των οικοπέδων επιτρέπονται μόνον οι απολύτως αναγκαίες εκσκαφές. Σε περίπτωσιν κεκλιμένου εδάφους επιτρέπεται η διαμόρφωσις του οικοπέδου δι' αναλημματικών τοίχων ή πρανών μεγίστου ύψους 1.5 m, από του φυσικού εδάφους, παρέκκλιση του ανωτέρω μεγίστου ύψους επιτρέπεται κατόπιν εγκρίσεως της Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.