Προεδρικό διάταγμα 11/1/85b - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στη ζώνη Α επιτρέπονται αποκλειστικά και μόνο επισκευές των υπαρχόντων ιδιωτικών κτισμάτων για λόγους χρήσης, υγιεινής και προστασία; τους, ως και η γεωργική εκμετάλλευση της γης.

 

2. α) Στη ζώνη Β και στα γήπεδα που έχουν επιφάνεια τουλάχιστον 4.000 m2, επιτρέπεται η ανέγερση μικρών βοηθητικών κτισμάτων (αποθήκες, αντλιοστάσια) επιφάνειας το πολύ 6 m2, για εξυπηρέτηση αποκλειστικά και μόνον των αναγκών που προέρχονται από τη γεωργική χρήση της γης.

 

β) Το μέγιστο ύψος των παραπάνω βοηθητικών κτισμάτων ορίζεται σε 3 m, μετρούμενο από το περιβάλλον τα κτίσματα έδαφος (διαμορφωμένο ή φυσικό). Το ύψος του κτίσματος μέχρι την επιφάνεια εδράσεως της κεκλιμένης στέγης δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 2.5 m.

 

Η στέγη των κτισμάτων αυτών είναι κεκλιμένη και σκεπάζεται με κεραμίδια βυζαντινού τύπου.

 

3. α) Στα γήπεδα που περιλαμβάνονται στα όρια της ζώνης Γ επιτρέπεται η ανέγερση κτιρίων μόνο για χρήση κατοικίας, αντλητικών εγκαταστάσεων, υδατοδεξαμενών, ιερών ναών και κοινής ωφελείας.

 

β) Απαγορεύεται η εγκατάσταση και λειτουργία κάθε είδους ορυχείων και λατομείων, όπως και κάθε είδους επέκταση γυψορυχείων που λειτουργούν σήμερα στην περιοχή.

 

γ) Τα παραπάνω επιτρεπόμενα κτίρια καλύπτονται υποχρεωτικά με τετράρριχτη κεραμοσκεπή στέγη. Η μεγίστη κλίση της στέγης είναι 35%.

 

δ) Οι εξώστες έχουν μήκος το πολύ 2 m.

 

ε) Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του από 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος, περί καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των γηπέδων των κειμένων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων και εκτός των ορίων των νομίμως υφισταμένων προ του έτους 1923 οικισμών (ΦΕΚ 538/ Δ/1978), χωρίς να ισχύουν οι παρεκκλίσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του και αφορούν στον αριθμό των ορόφων, στο μέγιστο ύψος των κτιρίων, στο συντελεστή δόμησης και την κάλυψη των οικοπέδων.

 

4. α) Στη ζώνη Δ τα όρια της οποία συμπίπτουν με τον οικισμό Κάστρο (Ρ. Ηλείας, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του από 02-03-1981 προεδρικού διατάγματος, περί των ληπτέων υπ' όψιν στοιχείων και του τρόπου καθορισμού των ορίων των προ της 16-08-1923 υφισταμένων οικισμών των στερουμένων εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, ως και καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτών (ΦΕΚ 138/Δ/1981) χωρίς να ισχύουν οι παρεκκλίσεις που αφορούν στον αριθμό των ορόφων, στο μέγιστο ύψος όλων γενικά των κτιρίων, στον συντελεστή δόμησης και στην κάλυψη των οικοπέδων.

 

β) Γενικά όλα τα κτίρια καλύπτονται με τετράρριχτη στέγη η οποία επικαλύπτεται με κεραμίδια βυζαντινού τύπου.

 

γ) Τα κουφώματα να είναι ξύλινα απλοποιημένης μορφής.

 

δ) Το μέγιστο μήκος των εξωστών καθορίζεται σε 2 m.

 

ε) Τα κιγκλιδώματα των εξωστών και κλιμάκων να είναι ξύλινα ή σιδερένια απλής μορφής.

 

στ) Οι εξωτερικοί τοίχοι των κτιρίων κατασκευάζονται από λιθοδομή κατά τα παραδοσιακά πρότυπα του οικισμού ή είναι επιχρισμένοι πάλι κατά τα παραδοσιακά τοπικά πρότυπα.

 

ζ) Για την εκτέλεση οποιασδήποτε οικοδομικής εργασίας στις παραπάνω οριζόμενες ζώνες Α, Β, Γ και Δ εκδίδεται άδεια από το αρμόδιο Πολεοδομικό Γραφείο. Για την έκδοση της οικοδομικής αδείας πρέπει να υπάρχει η έγκριση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών και της Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.