Προεδρικό διάταγμα 11/2/91 - Άρθρο 7

Άρθρο 7


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Α) Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου, καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων, καθορίζονται ως εξής:

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο και ελάχιστο εμβαδόν οικοπέδων

 

1.1 Άρτια και οικοδομήσιμα είναι τα οικόπεδα ανάλογα με τη χρήση των ανεγειρομένων εντός αυτών κτιρίων που έχουν ελάχιστο πρόσωπο και ελάχιστο εμβαδόν κατά τον κανόνα ή κατά την παρέκκλιση, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

 

Χρήσεις

Παρέκκλιση

Κανόνας

ελάχιστο πρόσωπο

ελάχιστο εμβαδόν

α. Κατοικία

10/200

25/2000

β. Γραφεία, Εμπορικά Καταστήματα, Διοίκηση, Τράπεζες

15/400

25/2000

γ. Βιομηχανία, Βιοτεχνία, Χονδρεμπόριο, χώροι συνάθροισης κοινού, κτίρια στάθμευσης, κτίρια αποθήκευσης, εκπαίδευση, εμπορικές εκθέσεις, εγκαταστάσεις μέσων μαζικών μεταφορών, αθλητικές εγκαταστάσεις

20/800

50/4000

 

1.2 Κατά την προηγούμενη περίπτωση, παρέκκλιση ισχύει μόνο για οικόπεδα που προϋπήρχαν της ισχύος του από 12-12-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 717/Δ/1985) Καθορισμός χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης της εκτός σχεδίου περιοχής των Δήμων Αθήνας, Αιγάλεω, Περιστερίου, Ταύρου και Αγίου Ιωάννη Ρέντη (Ελαιώνα).

 

2. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων

 

2.1 Το μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων κατά κατηγορία χρήσεων ορίζεται όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

 

Χρήσεις

Μέγιστο ποσοστό κάλυψης

α. Κατοικία

30% και μέχρι 50% εφόσον η κάλυψη δεν υπερβαίνει τα 100 m2

β. Γραφεία - Διοίκηση

30% και μέχρι 50% εφόσον η κάλυψη δεν υπερβαίνει τα 200 m2

γ. Βιομηχανία, Βιοτεχνία, εμπορικά καταστήματα, τράπεζες, χώροι συνάθροισης κοινού, κτίρια αποθήκευσης και στάθμευσης, χονδρεμπόριο, εμπορικές εκθέσεις, εγκαταστάσεις μέσων μαζικών μεταφορών, εκπαίδευση, αθλητικές εγκαταστάσεις.

50%

 

2.2 Σε περίπτωση μικτών χρήσεων, το μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων ορίζεται ανάλογα με το ποσοστό του εμβαδού κτιρίου της κατηγορίας χρήσεων που έχει ως ποσοστό κάλυψης 30%, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

 

Ποσοστό εμβαδού κτιρίου χρήσεως με ποσοστό κάλυψης 30% = α

Ποσοστό κάλυψης οικοπέδου

α > 50%

30%

20% < α ≤ 50%

40%

α ≤ 20%

50%

 

3. Συντελεστής δόμησης των οικοπέδων

 

3.1 Ανάλογα με το εμβαδόν των οικοπέδων και με τη χρήση των εντός αυτών ανεγειρόμενων κτιρίων, ο συντελεστής δόμησης ορίζεται όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

 

ε = Εμβαδόν οικοπέδου (m2)

ε < 1000

1000 ≤ ε < 2000

ε ≥ 2000

Χρήσεις

α. Κατοικία

0.80

1.10

1.60

β. Γραφεία, Εμπορικά Καταστήματα, Διοίκηση, χώροι συνάθροισης κοινού, κτίρια στάθμευσης, εκπαίδευση, τράπεζες, εμπορικές εκθέσεις

0.60

0.80

1.20

γ. Βιομηχανία, Βιοτεχνία, χονδρεμπόριο, κτίρια αποθήκευσης, εγκαταστάσεις μέσων μαζικών μεταφορών, αθλητικές εγκαταστάσεις

0,40

0,50

0,80

 

3.2 Σε περίπτωση μικτών χρήσεων, ο έλεγχος εξάντλησης του συντελεστή δόμησης γίνεται με τον τύπο:

 

Ε(α)/ΣΔ(α) + Ε(β)/ΣΔ(β) + Ε(γ)/ΣΔ(γ) = Ε οικοπέδου

 

όπου Ε(α) , Ε(β), Ε(γ) είναι το αντίστοιχο εμβαδόν κτιρίου ή τμήματός του των (α), (β), (γ) χρήσεων.

 

4. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων

 

Εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου 1577/1985, όπως εκάστοτε ισχύει.

 

Β. Επιπλέον των ανωτέρω ισχύουν τα εξής:

 

1. Επιβάλλεται η υποχρεωτική φύτευση των οικοπέδων.

 

1.1. Το ποσοστό του εμβαδού των οικοπέδων που υποχρεωτικά πρέπει να φυτεύεται ορίζεται ανάλογα με το ποσοστό κάλυψής τους, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

 

Ποσοστό κάλυψης οικοπέδων

Ποσοστό εμβαδού οικοπέδων για φύτευση

30%

40%

40%

30%

50%

20%

 

1.2 Η υποχρεωτική φύτευση με υψηλό πράσινο (δέντρα) θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της από 30-01-1989 απόφασης Κτιριοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 59/Δ/1989) όπως τροποποιήθηκε με την από 27-06-1989 απόφαση Τροποποίηση... (ΦΕΚ 535/Β/1989).

 

2. Επιτρέπεται η δημιουργία διόδου για τη διέλευση οχημάτων μέσα από κοινόχρηστο πράσινο στις περιπτώσεις οικοπέδων που έχουν προσπέλαση προς οδό μέσω κοινοχρήστου πρασίνου.

 

2.1 Τα εν λόγω οικόπεδα επιτρέπεται να έχουν μία είσοδο - έξοδο ανά 50 m πρόσοψης, πλάτους για μεν τη χρήση κατοικίας 3 m, για δε τις υπόλοιπες χρήσεις 4 m.

 

Η απόσταση των 50 m τηρείται μεταξύ των αξόνων των δύο εισόδων - εξόδων.

 

2.2 Η θέση των εισόδων - εξόδων καθορίζεται από το πολεοδομικό γραφείο της περιοχής οίκοθεν ή ύστερα από πρόταση των ιδιοκτητών των οικοπέδων.

 

Σε περίπτωση καθορισμού των εισόδων - εξόδων από την υπηρεσία οίκοθεν, η σχετική πρόταση του πολεοδομικού γραφείου κοινοποιείται στους ιδιοκτήτες (σε περίπτωση συνιδιοκτησίας σε ένα τουλάχιστον από τους ιδιοκτήτες),οι οποίοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση μέσα σε 15 μέρες. Την ίδια ένσταση μπορούν να υποβάλουν και οι ιδιοκτήτες των οποίων η πρόταση δεν έγινε δεκτή από το πολεοδομικό γραφείο.

 

Επί των ενστάσεων αποφαίνεται οριστικά η διεύθυνση Ειδικών Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

3. Επιβάλλεται, σύμφωνα με το νόμο 960/1979, η δημιουργία χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, ως ακολούθως:

 

3.1 Για κτίρια τα οποία προορίζονται για χρήση κατοικίας, ο απαιτούμενος αριθμός των θέσεων στάθμευσης μικρών επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως υπολογίζεται ανάλογα με την επιφάνεια του κτιρίου σε μία θέση ανά 120 m2 κτιρίου.

 

Σε καμία περίπτωση, ο αριθμός θέσεων που προκύπτει δεν μπορεί να είναι μικρότερος της μιας θέσης ανά διαμέρισμα.

 

3.2 Για κτίρια που προορίζονται για άλλες χρήσεις, πλην κατοικίας, ο απαιτούμενος αριθμός των θέσεων στάθμευσης μικρών επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως ορίζεται ανάλογα με τη χρήση και την επιφάνεια του κτιρίου ως κατωτέρω:

 

3.2.1 Για Γραφεία (ιδιωτικά ή δημόσια), Τράπεζες, Ασφαλιστικές Εταιρείες, Ραδιοφωνικούς σταθμούς και γενικά χρήσεις του τριτογενούς τομέα παραγωγής που δεν αναφέρονται στο παρόν, μία θέση ανά 50 m2 επιφάνειας κτιρίου. Σε καμία περίπτωση ο αριθμός των θέσεων που προκύπτει δεν μπορεί να είναι μικρότερος της μιας θέσης ανά γραφείο ή γενικά χώρο εργασίας.

 

3.2.2 Για καταστήματα και εν γένει εμπορικές επιχειρήσεις, μια θέση ανά 30 m2 επιφάνειας κτιρίου. Σε καμία περίπτωση ο αριθμός των θέσεων που προκύπτει δεν μπορεί να είναι μικρότερος της μιας θέσης ανά κατάστημα.

 

3.2.3 Για υπεραγορές τροφίμων (Σούπερ Μάρκετ), μια θέση ανά 10 m2 επιφάνειας κτιρίου.

 

3.2.4 Για κέντρα διασκέδασης, αναψυχής, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, αναψυκτήρια και γενικά χρήσεις αναψυχής, που δεν αναφέρονται στο παρόν, μια θέση ανά 30 m2 επιφάνειας κτιρίου.

 

3.2.5 Για χώρους συνάθροισης κοινού (θέατρα, κινηματογράφοι, αίθουσες συγκεντρώσεις κ.λ.π.), μία θέση ανά 30 m2 επιφάνειας κτιρίου. Σε καμία περίπτωση ο αριθμός των θέσεων που προκύπτει δεν μπορεί να είναι μικρότερος της μιας θέσης ανά 10 καθίσματα.

 

3.2.6. Για κτίρια πολιτιστικών λειτουργιών (βιβλιοθήκες, αίθουσες εκθέσεων, μουσεία κ.λ.π.), μια θέση ανά 50 m2 επιφάνειας κτιρίου.

 

3.2.7 Για εμπορικές εκθέσεις, εγκαταστάσεις χονδρεμπορίου, αποθήκες, μια θέση ανά 50 m2 επιφάνειας κτιρίου.

 

3.2.8 Για νοσοκομεία, κλινικές, θεραπευτήρια, μια θέση ανά 6 κλίνες.

 

3.2.9 Για γηροκομεία, άσυλα και λοιπές παρεμφερείς χρήσεις, μια θέση ανά 10 κλίνες.

 

3.2.10 Για παιδικούς σταθμούς, εκπαιδευτήρια (ιδιωτικά ή δημόσια) στοιχειώδους και μέσης βαθμίδας εκπαίδευσης και λοιπές παρεμφερείς χρήσεις, μια θέση ανά αίθουσα διδασκαλίας.

 

Για ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, μια θέση ανά 100 m2 επιφάνειας κτιρίου.

 

3.2.11. Για γυμναστήρια, γήπεδα αθλοπαιδιών και εν γένει αθλητικές εγκαταστάσεις, μια θέση ανά 200 m2 επιφάνειας άθλησης. Στον αριθμό των θέσεων που προκύπτει προστίθεται μία θέση ανά 15 θέσεις θεατών, εφόσον για τα υπόψη κτίρια προβλέπονται κερκίδες.

 

3.2.12. Για συνεργεία αυτοκινήτων, μια θέση ανά 20 m2 επιφάνειας κτιρίου.

 

3.2.13. Για βιομηχανίες, βιοτεχνίες, επαγγελματικά εργαστήρια και λοιπές παρεμφερείς χρήσεις, μια θέση ανά 80 m2 επιφάνειας κτιρίου.

 

3.2.14 Για ξενοδοχεία και εν γένει τουριστικές εγκαταστάσεις, μια θέση ανά 10 κλίνες. Ειδικά για ξενοδοχεία διαθέτοντα αίθουσες εστιατορίων και εν γένει αίθουσες συνάθροισης κοινού, ισχύουν ανάλογα και οι ρυθμίσεις που αφορούν χώρους συνάθροισης κοινού και κτίρια πολιτιστικών λειτουργιών.

 

3.3.1 Για τον υπολογισμό της συνολικής επιφάνειας του δημιουργούμενου χώρου στάθμευσης, ο αριθμός θέσεων που προκύπτει σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις περιπτώσεις 3.1. και 3.2 ανάγεται σε επιφάνεια χώρου στάθμευσης ως εξής:

 

α. Για μια θέση στάθμευσης λαμβάνονται 25 m2 επιφάνειας χώρου στάθμευσης.

 

β. Ειδικά για τις περιπτώσεις κατασκευής χώρων στάθμευσης που λειτουργούν αποκλειστικά με μηχανικό τρόπο τοποθέτησης αυτοκινήτων, η απαιτούμενη για κάθε θέση επιφάνεια του χώρου στάθμευσης, προκύπτει βάσει των στοιχείων του τύπου του κατασκευαζόμενου χώρου στάθμευσης.

 

Το αυτό ισχύει και για μικτό τρόπο λειτουργίας, όσον αφορά στις θέσεις στάθμευσης που αναλογούν στο μηχανικό τρόπο λειτουργίας του χώρου στάθμευσης.

 

3.3.2 Ο υπολογισμός των απαιτούμενων χώρων στάθμευσης ανάλογα με τη χρήση και το μέγεθος του κτιρίου υπολογίζεται ως εξής:

 

3.3.3 Διαιρείται το σύνολο των επιφανειών κάθε χρήσης του κτιρίου με την επιφάνεια τ.μ. που απαιτείται για μια θέση σύμφωνα με τις περιπτώσεις 3.1. και 3.2.

 

Όταν το δεκαδικό μέρος του πηλίκου είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 0,5 προστίθεται μια θέση.

 

Όταν αυτό είναι μικρότερο του 0,5 δεν λαμβάνεται υπόψη.

 

Οι θέσεις που προκύπτουν από κάθε χρήση προστίθενται και αποτελούν το συνολικό αριθμό θέσεων.

 

3.3.4 Στην επιφάνεια του κτιρίου δεν υπολογίζονται οι χώροι εισόδου - εξόδου και οι εν γένει βοηθητικοί χώροι.

 

3.4.1 Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες προκύπτει απαιτούμενος αριθμός θέσεων στάθμευσης μεγαλύτερος των 15, επιβάλλεται η εξασφάλιση ποσοστού τουλάχιστον 50% των θέσεων στο αυτό ακίνητο ή σε άλλο, σε απόσταση όχι μεγαλύτερη των 300 m μετρούμενη σε νοητή ευθεία γραμμή μεταξύ των πλησιέστερων σημείων των δύο ακινήτων.

 

3.4.2 Ειδικά δε για χρήσεις υπεραγοράς τροφίμων επιβάλλεται η εξασφάλιση του ως άνω ποσοστού στο αυτό ακίνητο ή σε άλλο που γειτνιάζει άμεσα με αυτό.

 

3.4.3 Οι διατάξεις της παραγράφου 3.4.1 δεν ισχύουν προκειμένου για αλλαγή χρήσης κτιρίων νομίμως υφισταμένων προ του νόμου 960/1979 όπως ισχύει, εφόσον η αλλαγή χρήσης δεν απαγορεύεται από τις ισχύουσες στην περιοχή διατάξεις.

 

3.5.1 Για τις αναφερόμενες στον πίνακα της παραγράφου 3.5.6 χρήσεις κτιρίων, επιβάλλεται πέραν των οριζομένων στην περίπτωση 3.2 η εξασφάλιση προ της εισόδου του κτιρίου θέσεων στάθμευσης μεγάλων αυτοκινήτων, εφόσον η συνολική επιφάνεια του κτιρίου αναλόγως της χρήσεως αυτού είναι μεγαλύτερη ή ίση από την οριζόμενη στη στήλη (α) του Πίνακα-1.

 

3.5.2 Ο απαιτούμενος αριθμός θέσεων στάθμευσης μεγάλων αυτοκινήτων υπολογίζεται ανάλογα με τη χρήση και την επιφάνεια του κτιρίου και σύμφωνα με τα οριζόμενα στη στήλη (β) του πίνακα της παραγράφου 3.5.6.

 

3.5.3 Για τον υπολογισμό της συνολικής επιφάνειας του χώρου στάθμευσης ο αριθμός των θέσεων βάσει του πίνακα της παραγράφου 3.5.6 ανάγεται σε επιφάνεια χώρου στάθμευσης ως εξής:

 

Για μια θέση στάθμευσης μεγάλου αυτοκινήτου λαμβάνονται 50 m2 χώρου στάθμευσης.

 

3.5.4 Ο υπολογισμός των απαιτούμενων θέσεων στάθμευσης ανάλογα με τη χρήση και το μέγεθος του κτιρίου υπολογίζεται ως εξής:

 

α. Διαιρείται το σύνολο των επιφανειών κάθε χρήσης του κτιρίου με το σχετικό αριθμό του πίνακα της παραγράφου 3.5.6. Για το δεκαδικό μέρος του πηλίκου και ανεξάρτητα από το μέγεθος αυτού, προστίθεται μία θέση. Οι θέσεις που προκύπτουν από κάθε χρήση προστίθενται και αποτελούν το συνολικό αριθμό των θέσεων.

 

β. Σε περίπτωση ανάπτυξης περισσότερων της μιας χρήσεων, των οποίων η επιφάνεια κτιρίου χωριστά είναι μικρότερη από το όριο που φαίνεται στη στήλη (α) του πίνακα της παραγράφου 3.5.6., αλλά η συνολική επιφάνεια ανάπτυξης υπερβαίνει τα 1.000 m2, υπολογίζεται μία θέση ανά 4.000 m2 επιφάνειας κτιρίου.

 

3.5.5 Για τις θέσεις στάθμευσης μεγάλων αυτοκινήτων δεν επιτρέπεται η εφαρμογή των περιπτώσεων β και γ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου 960/1979 όπως ισχύει.

 

 

3.5.6 Πίνακας απαιτήσεων στάθμευσης για μεγάλα αυτοκίνητα.

 

Χρήση κτιρίου

Επιφάνεια κτιρίου σε m2

α

β

Υπεραγορές τροφίμων πολυκαταστήματα

1.000

2.500

Μουσεία, τουριστικές εγκαταστάσεις

Καταστήματα χονδρικής πωλήσεως, βιομηχανίες, βιοτεχνίες

1.000

4.000

Νοσοκομεία, κλινικές και εν γένει κτίρια περίθαλψης, κτίρια εκπαίδευσης

1.000

10.000

Τράπεζες

1.000

10.000

 

3.6.1 Οι προσθήκες σε υφιστάμενα κτίρια οι οποίες απαλλάσσονται της κατά το νόμο 960/1979 όπως ισχύει υποχρέωσης εξασφάλισης χώρου στάθμευσης καθορίζονται ως εξής:

 

3.6.2 Απαλλάσσονται της κατά το νόμο 960/1979 υποχρέωσης, προσθήκες καθ' ύψος ή κατ' επέκταση υφιστάμενων κτιρίων μέχρι 60 m2, εφόσον προορίζονται για χρήση κατοικίας, το δε συνολικό εμβαδόν του υφιστάμενου κτιρίου δεν υπερβαίνει τα 100 m2.

 

4. Σε περίπτωση προσθήκης σε υφιστάμενα κτίρια, λόγω μεταφοράς συντελεστή δόμησης, πρέπει να τηρούνται όλες οι πολεοδομικές διατάξεις που ισχύουν κατά την έκδοση της άδειας προσθήκης, ως προς αυτήν.

 

5. Εγκαταστάσεις και κτίρια ή τμήματά τους, που εμπίπτουν μέσα σε κοινόχρηστο πράσινο και φαίνονται με κόκκινη διαγράμμιση στα σχετικά διαγράμματα, δεν κατεδαφίζονται προ της παρόδου 20 χρόνων από την ισχύ του παρόντος, εκτός αν υποβάλει σχετικό αίτημα ο ιδιοκτήτης αυτών ή παύσει να λειτουργεί η μονάδα στην οποία ανήκουν.

 

Οι παραπάνω εγκαταστάσεις και κτίρια μέχρι την κατεδάφισή τους επιτρέπεται να επισκευάζονται και να διαρρυθμίζονται με σκοπό τη συνέχιση της λειτουργίας ή εκσυγχρονισμό της μονάδας στην οποία ανήκουν.

 

6. Στα κτίρια ή τμήματά τους που εμπίπτουν μέσα σε προκήπια.

 

α. Επιτρέπεται η ανακαίνιση των όψεων με σκοπό τη βελτίωση της εξωτερικής εμφάνισής τους.

β. Απαγορεύεται η αλλαγή της χρήσης τους.

 

7. Για τα οικόπεδα που βρίσκονται κατά μήκος της λεωφόρου Κηφισού, ισχύουν τα εξής:

 

α. Η περίφραξη των οικοπέδων τοποθετείται, όπου το προκήπιο έχει πλάτος 22 m, τουλάχιστον 5 m εσώτερα της ρυμοτομικής γραμμής.

 

β. Η φύτευση με δένδρα των τμημάτων των προκηπίων, που δεν καλύπτονται από κτίρια ή εγκαταστάσεις, σε όλα τα οικόπεδα που εντάσσονται στο σχέδιο με το παρόν διάταγμα, πρέπει να γίνει το αργότερο μέσα σε 6 μήνες μετά την κύρωση της πράξης εφαρμογής, άλλως η φύτευση θα γίνει από το δήμο ή άλλο ειδικό φορέα και η δαπάνη θα καταλογισθεί στους ιδιοκτήτες των οικοπέδων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ισχύει με την επιφύλαξη του άρθρου 8 του από 20-09-1995 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 1049/Δ/1995).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.