Προεδρικό διάταγμα 11/2/91

ΠΔ 11-02-1991: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης των Δήμων Αθηναίων, Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Αιγάλεω, Περιστερίου και Ταύρου (περιοχή Ελαιώνα) (νομού Αττικής) και τροποποίηση των εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων στα όρια σύνδεσής τους


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 11-02-1991: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης των Δήμων Αθηναίων, Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Αιγάλεω, Περιστερίου και Ταύρου (περιοχή Ελαιώνα) (νομού Αττικής) και τροποποίηση των εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων στα όρια σύνδεσής τους, (ΦΕΚ 74/Δ/1991), 14-02-1991.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 6 (παράγραφοι 1, 4, 5 και 6) και 7 (παράγραφοι 1, 2 και 4) του νόμου 1337/1983 Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις (ΦΕΚ 33/Α/1983), όπως το άρθρο 6 τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του νόμου 1512/1985 Τροποποίηση και συμπλήρωση πολεοδομικών διατάξεων, ρύθμιση συναφών θεμάτων και θεμάτων του Ταμείου Νομικών (ΦΕΚ 4/Α/1985) καθώς επίσης και με την παράγραφο 14 του άρθρου 98 του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990).

 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 9, 29 και 70 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. (ΦΕΚ 228/Α/1923) όπως το άρθρο 3 μεταγενέστερα τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.

 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 6 (παράγραφος 1), 7, 8, 9 του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 210/Α/1985) όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 13 (παράγραφοι 1, 2, 3) του νόμου 1647/1986 Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας και άλλες σχετικές διατάξεις (ΦΕΚ 141/Α/1986) και το άρθρο 1 (παράγραφοι 3, 4) του νόμου 1772/1988 Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες σχετικές διατάξεις (ΦΕΚ 91/Α/1988).

 

4. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985).

 

5. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του νόμου 880/1979 Περί καθορισμού ανωτάτου ορίου συντελεστού δομήσεως κ.λ.π. (ΦΕΚ 58/Α/1979).

 

6. Τις διατάξεις του νόμου 960/1979 Περί επιβολής υποχρεώσεων προς δημιουργία χώρων σταθμεύσεως αυτοκινήτων, δια την εξυπηρέτηση των κτιρίων και ρυθμίσεων συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 194/Α/1979) όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 1221/1981 Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του νόμου 960/1979 (ΦΕΚ 292/Α/1981).

 

7. Τις διατάξεις του από 18-12-1990 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 709/Δ/1990) Καθορισμός Ζώνης Ελεγχόμενης Ανάπτυξης στην περιοχή Ελαιώνα των δήμων Αθηναίων, Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Αιγάλεω, Περιστερίου και Ταύρου (νομού Αττικής).

 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης όπως τροποποιήθηκε με το από 08-12-1990 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 706/Δ/1990) Συμπλήρωση του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος.

 

9. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του νόμου 1892/1990 Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 101/Α/1990).

 

10. Τις διατάξεις της 79347/6021/1990 κοινής απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας Καθορισμός ειδικών προδιαγραφών εκπόνησης πολεοδομικών μελετών Βιομηχανικών (ΒΙΠΑ) και Βιοτεχνικών (ΒΙΟΠΑ), Πάρκων και ΒΙΠΑ - ΒΙΟΠΑ προς εξυγίανση (ΦΕΚ 674/Δ/1990).

 

11. Την 84426/6465/1990 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Τροποποίηση των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων των δήμων Αθηναίων, Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Αιγάλεω, Περιστερίου και Ταύρου (ΦΕΚ 729/Δ/1990).

 

12. Τις 1315/1990, 93/1990, 134/1990 και 168/1990, 506/1990 και 606/1990, 350/1990 αποφάσεις των δημοτικών συμβουλίων Αθηναίων, Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Ταύρου, Περιστερίου και Αιγάλεω, αντίστοιχα.

 

13. Τη 19/1990 γνωμοδότηση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού Αθήνας.

 

14. Την 37/1991 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 8

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 11-02-1991

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ισχύει με την επιφύλαξη του άρθρου 8 του από 20-09-1995 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 1049/Δ/1995).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.