Προεδρικό διάταγμα 11/3/14

ΠΔ 11-03-2014: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης της Μυτιλήνης στην περιοχή Επάνω Σκάλα (Καρά Τεπέ), στο οικοδομικό τετράγωνο Γ503 και στο οικοδομικό τετράγωνο Γ500 επί της παραλιακής οδού Μυτιλήνης - Θερμής (Βόρεια Παράκαμψη Μυτιλήνης)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 11-03-2014: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης της Μυτιλήνης στην περιοχή Επάνω Σκάλα (Καρά Τεπέ), στο οικοδομικό τετράγωνο Γ503 και στο οικοδομικό τετράγωνο Γ500 επί της παραλιακής οδού Μυτιλήνης - Θερμής (Βόρεια Παράκαμψη Μυτιλήνης), (ΦΕΚ 99/ΑΑΠ/2014), 31-03-2014.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α) Του άρθρου 25 παράγραφος 9)β του νόμου 2508/1997 Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 124/Α/1997).

 

β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το προεδρικό διάταγμα 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

2. Την υπ' αριθμόν 1035935/3336/Β0010/2000 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 312/Δ/2000) καθορισμός των ορίων του αιγιαλού και δημιουργία ζώνης παραλίας στην περιοχή Επάνω Σκάλα, Καλαμάρι, Δήμου Μυτιλήνης, νήσου Λέσβου, Νομού Λέσβου, ενδιαφερόμενος Ηνωμένα Εργοστάσια Ι. Καλαμάρης Ανώνυμη Εταιρεία.

 

3. Την υπ' αριθμόν 1068969/6888/Β0010/2000 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 572/Δ/2000) καθορισμός των ορίων αιγιαλού και δημιουργία ζώνης παραλίας στην περιοχή Κουρτζή, Δήμου Μυτιλήνης, νήσου Λέσβου, Νομού Λέσβου, ενδιαφερόμενη η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Μυτιλήνης.

 

4. Την υπ' αριθμόν 26178/507/Α.Φ.5.6.1/2007 Έγκριση Αναθεώρησης - Επέκτασης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Μυτιλήνης, Νομού Λέσβου απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (ΦΕΚ 328/ΑΑΠ/2007).

 

5. Το υπ' αριθμόν 108161/2006 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

6. Το προεδρικό διάταγμα 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α/2012) Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως, όπως τροποποιήθηκε με το προεδρικό διάταγμα 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α/2013).

 

7. Το προεδρικό διάταγμα 119/2013 Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (ΦΕΚ 153/Α/2013).

 

8. Τις διατάξεις του νόμου 3028/2002 Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΦΕΚ 153/Α/2002).

 

9. Τις υπ' αριθμούς ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/13947/747/1991 (ΦΕΚ 273/Β/1991) και ΥΠΠΟ/ΓΔΑ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/53285/3162/2001 (ΦΕΚ 907/Δ/2001) υπουργικές αποφάσεις, με τις οποίες κηρύχθηκε ως αρχαιολογικός χώρος η πόλη της Μυτιλήνης.

 

10. Το υπ' αριθμόν ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ20/74138/2008 ανακοινοποίηση στο ορθό 20-10-2008 έγγραφο της Γενικής Διευθύντριας Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, το οποίο αφορά στη έγκριση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την κατασκευή κόμβου (Κ2) στο έργο Βόρεια Παράκαμψη Μυτιλήνης.

 

11. Την υπ' αριθμόν 631/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης και την υπ' αριθμόν 61/2011 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λέσβου.

 

12. Την από 24-09-2010 εισηγητική έκθεση του Τμήματος Παραδοσιακών Οικισμών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων προς το Συμβούλιο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

 

13. Το υπ' αριθμόν 1/2010 (θέμα 4ο) πρακτικό συνεδρίασης του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας.

 

14. Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ20/49474/2272/2011 έγγραφο της Γενικής Διευθύντριας Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

 

15. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

16. Τις υπ' αριθμούς 210/2012 και 4/2014 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Ναυτιλίας και Αιγαίου και Πολιτισμού και Αθλητισμού, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Στον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 11-03-2014

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.