Νόμος 2508/97 - Άρθρο 25

Άρθρο 25: Τροποποιούμενες - Καταργούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 6 του άρθρου 6 του νόμου 1337/1983, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 του νόμου 1512/1983, καταργείται.

 

με την επιφύλαξη εφαρμογής της σε περιοχές που καθορίζονται ως Ζώνες Κοινωνικού Συντελεστή από Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια που έχουν εγκριθεί ή εγκρίνονται κατά τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 σε συνδυασμό με το άρθρο 4 παράγραφος 11 του νόμου αυτού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 10 του νόμου 2947/2001 (ΦΕΚ 228/Α/2001).

 

2. Η παράγραφος 7 του άρθρου 7 του νόμου 1337/1983, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του νόμου 2052/1992 (ΦΕΚ 94/Α/1992), καταργείται.

 

3. Στο τέλος του άρθρου 8 του νόμου 1337/1983 προστίθεται παράγραφος 13 ως εξής:

 

{13. Στις περιπτώσεις κατάτμησης οικοπέδων μετά την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης και πριν την κύρωση της πράξης εφαρμογής, επιβάλλεται, πέρα από τα ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων, η εξασφάλιση στη μεταβιβαζόμενη και στην εναπομένουσα έκταση του αναλογούντος σε κάθε τμήμα ποσοστού της εισφοράς σε γη που προκύπτει βάσει των διατάξεων του άρθρου αυτού. Κάθε δικαιοπραξία (εν ζωή ή αιτία θανάτου) που έχει αντικείμενο μεταβίβαση κυριότητας κατά παράβαση των ανωτέρω είναι αυτοδικαίως και εξ υπαρχής άκυρη.}

 

4. α) Καταργείται η παράγραφος 3 του άρθρου 9 του νόμου 1337/1983 και η παράγραφος 4 του ίδιου άρθρου αριθμείται ως 3. Το πρώτο εδάφιο της νέας παραγράφου 3 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Η εισφορά σε χρήμα υπολογίζεται στο εμβαδόν της ιδιοκτησίας, όπως αυτή διαμορφώνεται με την πράξη εφαρμογής και στην οικοπεδική αξία που έχει κάθε ιδιοκτησία κατά το χρόνο κύρωσης της πράξης εφαρμογής.

 

β) Οι παράγραφοι 5 και 6 του ίδιου άρθρου 9 του νόμου 1337/1983 αριθμούνται ως 4 και 5 και προστίθεται νέα παράγραφος 6 ως εξής:

 

{6. Οι οργανισμοί κοινής ωφέλειας και τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου δεν απαλλάσσονται της εισφοράς σε χρήμα για τους προβλεπόμενους από την πολεοδομική μελέτη κοινωφελείς χώρους

αρμοδιότητάς τους. Η καταβολή της εισφοράς αυτής γίνεται μετά την απόκτηση του χώρου από το φορέα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.}

 

5. Μέχρι την έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου ή Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης κατά τον παρόντα νόμο,εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 1337/1983.

 

6. Οι διατάξεις του άρθρου 14 του νομοθετικού διατάγματος της 17-07-1923 έχουν εφαρμογή:

 

α) σε συγκροτημένους οικισμούς προϋφιστάμενους του νομοθετικού διατάγματος της 17-07-1923 που στερούνται εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου,

β) σε ρυμοτομικό σχέδια εγκεκριμένα με τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος της 17-07-1923 ή με τις προγενέστερες του νομοθετικού διατάγματος αυτού διατάξεις,

γ) σε ρυμοτομικά σχέδια διανομών για αστική αποκατάσταση δικαιούχων του Υπουργείου Γεωργίας, τα οποία έχουν κυρωθεί κατά τις διατάξεις της εποικιστικής νομοθεσίας, πριν από τη δημοσίευση του νόμου 1337/1983,

δ) σε ρυμοτομικά σχέδια του άρθρου 37 του νόμου 1337/1983

ε) και σε ρυμοτομικά σχέδια εκτάσεων οικοδομικών συνεταιρισμών, τα οποία έχουν ενσωματωθεί σε ευρύτερες περιοχές με ρυμοτομικό σχέδιο εγκεκριμένο πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983).

 

Ως όριο του οικισμού για τον υπολογισμό της ζώνης λαμβάνεται το όριο του οικισμού του προϋφιστάμενου του νομοθετικού διατάγματος της 17-07-1923 ή το όριο του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου. Σε περίπτωση που η ζώνη επικαλύπτεται κατά τμήμα της με επέκταση ρυμοτομικού σχεδίου κατά τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 ή με οικισμό οριοθετημένο κατ' εφαρμογή του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985), οι διατάξεις του άρθρου 14 του νομοθετικού διατάγματος της 17-07-1923 έχουν εφαρμογή μόνο στο υπόλοιπο τμήμα της ζώνης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

7. Η παράγραφος 3 του άρθρου 33 του νόμου 1337/1983 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{3. Με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, μπορεί να μεταβιβαστούν στους δήμους και τις κοινότητες που αποδεδειγμένα διαθέτουν οργανωμένη υπηρεσία πολεοδομικού σχεδιασμού όλες οι αρμοδιότητες που αφορούν την υλοποίηση και εξειδίκευση των στόχων και κατευθύνσεων του γενικού πολεοδομικού σχεδίου και κυρίως η εκπόνηση και έγκριση της πολεοδομικής μελέτης και ο καθορισμός των χρήσεων γης και των όρων και περιορισμών δόμησης. Η έγκριση και ο καθορισμός αυτός γίνεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μαζί με τις σμικρύνσεις των σχετικών διαγραμμάτων με παραγγελία του δημάρχου ή του προέδρου της κοινότητας. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων καθορίζονται οι προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν για τη διαπίστωση, σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, της ύπαρξης της οργανωμένης υπηρεσίας πολεοδομικού σχεδιασμού.}

 

8. Οι διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 43 του νόμου 1337/1983, όπως ισχύει, καθώς και όλες οι διατάξεις του νόμου 1337/1983 που αναφέρονται σε διάκριση πυκνοδομημένων, αραιοδομημένων και αδόμητων περιοχών, εφαρμόζονται μόνο σε εκκρεμείς διαδικασίες πολεοδόμησης, που διέπονται από τον παραπάνω νόμο 1337/1983. Επίσης, εφαρμόζονται μόνο σε εκκρεμείς διαδικασίες πολεοδόμησης οι διατάξεις των άρθρων 1 και 2 της παραγράφου 7 του άρθρου 6, των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 8, των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 και του άρθρου 13 του νόμου 1337/1983, όπως ισχύουν.

 

9. α. Οι ρυθμίσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του νόμου 2242/1994 γίνονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, μετά από γνώμη του Περιφερειακού Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

Εκκρεμείς διαδικασίες για ρυθμίσεις κατά τα ανωτέρω συνεχίζονται με τις προϊσχύουσες διατάξεις, εφόσον κατά τη δημοσίευση του παρόντος έχει γνωμοδοτήσει γι' αυτές το Κεντρικό Συμβούλιο Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

β. Ειδικά ο καθορισμός των ορίων και των όρων και περιορισμών δόμησης, καθώς και η έγκριση ή τροποποίηση σχεδίων πόλεων και πολεοδομικών μελετών χαρακτηρισμένων ως παραδοσιακών, γίνεται με προεδρικό διάταγμα, κατόπιν προτάσεως του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, μετά από γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος. Προκειμένου για παραδοσιακούς οικισμούς περιοχών αρμοδιότητας Υπουργών Μακεδονίας - Θράκης και Αιγαίου, οι ανωτέρω ρυθμίσεις ασκούνται από τους Υπουργούς αυτούς, αντίστοιχα. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 13Α του νόμου 4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α/2014).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.