Προεδρικό διάταγμα 11/8/78 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι μέχρι της δημοσιεύσεως του παρόντος διατάγματος ισχύοντες όροι δομήσεως, εφ' όσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις οι αναφερόμενες εις τα εδάφια α' και β' της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του αυτού ως άνω νόμου 651/1977 περί καταργήσεως του νομοθετικού διατάγματος 349/1974 κ.λ.π. (ΦΕΚ 207/Α/1977).

 

2. Στις περιπτώσεις του εδαφίου β της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του αυτού ως άνω νόμου 651/1977 η μελέτη προς έκδοση οικοδομικής αδείας δέον όπως υποβληθεί εντός τετραμήνου από της δημοσιεύσεως του παρόντος Διατάγματος. Παρερχόμενης απράκτου της προθεσμίας ταύτης, η άδεια εκδίδεται βάσει των δια του παρόντος διατάγματος, καθοριζόμενων όρων και περιορισμών δομήσεως.

 

3. Άδειες οικοδομής εκδιδόμενες με τους προ της δημοσιεύσεως του παρόντος όρους δομήσεως, ισχύουν μέχρι 31-05-1984.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 1 του από 22-06-1983 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 284/Δ/1983).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.