Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι ακόλουθες διατάξεις:

 

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 του από 23-06-1978 προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού συντελεστών δόμησης περιοχής Αθηνών (ΦΕΚ 312/Δ/1978).

 

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 του από 17-07-1978 προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού συντελεστών δόμησης περιοχής Πειραιώς (ΦΕΚ 359/Δ/1978).

 

3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 του από 24-07-1978 προεδρικού διατάγματος Περί καθορισμού συντελεστών και όρων δόμησης σε περιοχές του Λεκανοπεδίου Αττικής, (ΦΕΚ 376/Δ/1978).

 

4. Η παράγραφος 3 του άρθρου 4 του από 29-07-1978 προεδρικού διατάγματος Περί καθορισμού συντελεστών δομήσεως και όρων δομήσεως σε κάποιους Δήμους και Κοινότητες του Λεκανοπεδίου Αττικής και τροποποιήσεως του από 23-06-1978 προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού συντελεστών δομήσεως περιοχής Αθηνών, (ΦΕΚ 389/Δ/1978).

 

5. Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 του από 11-08-1978 προεδρικού διατάγματος Περί καθορισμού συντελεστών δόμησης και όρων δόμησης σε κάποιους Δήμου και Κοινότητες (Δυτικά Προάστια) του Λεκανοπεδίου Αττικής, (ΦΕΚ 417/Δ/1978).

 

6. Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 του ζττό 23.8.78 προεδρικού διατάγματος ττττ: κζθορ:σμοΰ συνττλτστών δομήσιω; ::; την ιντό; του ζνκτκί:υ.άνου ρυκοτο·χ:κοΰ σχσόίου ττττ'.Ο/τήν Ιωτ.ν-.ίνων (ΦΕΚ 572/Λ/73).

 

7. Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 του ζττό 23.8.78 προεδρικού διατάγματος ττιρ: κζθορ:σμον σονττλτστών δομήσιω; κζ: όρων δομήσιω; ι:; την ιντός του τγκτκρ'.μΐνου ρυμοτομικού σχτδ'.ού τττρ:οχήν Λζρίση;η (ΦΕΚ 572.Ά/73).

 

8. Η παράγραφος 3 του άρθρου 2 του ζττό 23.3.78 προεδρικού διατάγματος τττρϊ κχΟορ:σμού συνττλτστών δομήσιωσ του ιγκχκτκιτνου τυ·χοτομ:κού σχτδϊου της ττόλιως Σττάϊτη; (Λζκονίζς) (ΦΕΚ 571/Α/4.11.78).

 

9. Η παράγραφος 3 του άρθρου 2 του ζττό 27.9.78 προεδρικού διατάγματος τττρϊ καθορισμού συν ττλιστών δομή σι ω; κζ: τροττοττονήστω; τνίων όρων κζι τττρ:ορ:σμών δομήσιω; του τγκικ:νχίνο. ουχοτοχικοΰ σ/ιδίου Κζλχαάτχ; (ΦΕΚ 572Ά/75).

 

10. Η παράγραφος 4 του άρθρου 2 του ζττό 12.10.73 προεδρικού διατάγματος ττττ: κζθορ:σμού συντχλιστού δομήσιω; κζ: ττοττοττοιήττω; τνϊων όρων κζ: τττρ:ορ:<χμών δομήσιω; του ιγκζκτταάνου ρυμοτομ<ού σχιδίου Αμζλ'.άδος (Ηλχίας) (ΦΕΚ 608/Δ/1978).

 

11. Η παράγραφος 3 n ifflpov 2 του ζττό 12.10.78 προεδρικού διατάγματος τττρ: κχθορ:σμοϋ συντιχζστών δομήσιω; κζ: όρων δομήστω; it; την ιντό; του τγκζκριυάνου ρυμοτομι. κού σχιδίου κιριοχήν Κορίνθου (ΦΕΚ 608/Α/78).

 

12. Η παράγραφος 3 του άρθρου 2 του ζκό 2.11.78 προεδρικού διατάγματος ττιρί τροττοκοιήσιως των συ'/ηλιστών δομήσιω; του ιγκικιικΐνου ρυαοτοαικοΰ σ/ιδίου Πζττώνιι (ΦΕΚ 615/A/21.U.78). ' Η ^παράγραφος 3 του άρθρου 2 του ζπό 12.10.78 Π. Αιατά-^ζατος πιρί καθορισμού συ·/τι>αστών δομήσιω; κζι όρων δομήσιω; ιι; την r/τό; του ζγκικριμινου ρυμοτομικού σχιδίου - ριοχήν Μυτιλήνη; (ΦΕΚ 616/A/tS).

 

14. Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 του ζπό 27.9.78 προεδρικού διατάγματος πιρί καθορισμού συνπλιστών δομήσιω; και τροποποιήστω; r/ίων όρων και πιριορισμών δομήσιω; του ιγκικριμίνου ιυαοτομικού σχιδίου Βόλου και Χίος Ιωνία; (Μαγνησίας) (ΦΕΚ 571Α.'78).

 

15. Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 του ζπό 31.S.78 προεδρικού διατάγματος πιρί καθορισμού συνπλιστών .δομήσιω; κζι όρων δομήσιοις τις την r/τός του ιγκικριμί-Λυ ρυμοτομικού σχτδίου πςτιονήν Λζαίζ; (Φθιώτιδο:) (ΦΕΚ 573: Α/78).

 

16. Η παράγραφος 3 του άρθρου 4 του ζπό 3I.8.7S προεδρικού διατάγματος πιρί τροποποιήσιω; κζι καθορισμού συνπλιστών δομήσιω; του ρυμοτομικού σχιδίου Εοίσση; και καθορισμού ινίων όρων και πιριοιισμών δομήσιω; των οικοπέδου αυτού)' ι Φ ΕΚ 574. Α 78).

 

17. Η παράγραφος 3 του άρθρου 2 του από 6.19.73 προεδρικού διατάγματος ι πιρί καθορισμού συνπλιστών δομήσιω; και τροποποιήσιω; των όρων δομή πω; τη; ιντό; του ιγκτ/.ρι- μάνου ρυαοτοκικον σχιδίου πιιιονή; Ξζνθτ; ΙΦΕΚ 584· Α.78)..

 

18. Η παράγραφος 3 του άιθρου 3 του ζπό 22.11.78 προεδρικού διατάγματος πιρί καθορισμού συνπλιστή δομήσιως και όρων δομή τι ω ς ιι; την r/τό; του ιγκικριαένου ουμοτομι- κού σχιδίου ππ·.οχ;ήν Βιροίζ; ίΦΕΚ 663-Ά;78). Ι'.,'. Η παράγραφο; 3 του άρθρου 2 του ζπό IS.10.78 ΓΙ. Διατάγματος πιρί τροποποιήσιω; των συντιλιστών δομήσιω; του τνκικο'.αένου ιυκοτοκικού σχιδίου Πτοί-ΐκαί- δος (ΦΕΚ 622 Α 28.11.78).

 

29. Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 του από ι5.11.78 προεδρικού διατάγματος πορί καθορισμού συνπλιστών δομήστω: και όρων δομήπω: :ι: την r/τό; του χγκτκριμτ/ου ρυμοτομικού σχιδίου πιριοχήν Τρικάλων (ΦΕΚ 630/Α<78).

 

21. Η παράγραφος 3 του άοθρου 3 του από 10.11.78 προεδρικού διατάγματος πιρί καθορισμού συνπλιστών δομήσιω; και όρων δομήσιω; τι; την r/τό; του ιγκικριμίνου ρυμοτομικού σχιδίου ππιοχήν Ριθύκνου- (ΦΕΚ 634/Α/73).

 

22. Η παράγραφος 3 του άρθρου 2 του από 21.11.78 προεδρικού διατάγματος πιρί καθορισμού συνπλιστών δομήσιω; και όρων δομήσιω; ιι; την πιριοχήν του ιγκικριμίνου ρυμοτομικού σχιδίου Αιγίου (Αχαία;) (ΦΕΚ 667/Δ.78).

 

23. Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 του από 16.11.73 προεδρικού διατάγματος πιρί καθορισμού συνπλιστών δομήσιω; και όρων δομήσιω; ιις την r/τό; του ιγκικριμίνου ρυμοτομικού σχιδίου πιριοχήν Μισολογγίου (ΦΕΚ 667/Δ/78).

 

24. Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 του από 21.11.73 προεδρικού διατάγματος πιρί καθορισμού συνπλιστών δομήσιω; και όρων δοαήσιως ιι; την r/τός του ιγκικριμίνου ρυμοτομικού σχιδίου πιριοχήν Πριβίζης (ΦΕΚ 662/Δ/78).

 

25. Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 του από [ΠΔ] 21-11-1978 προεδρικού διατάγματος Περί καθορισμού συντελεστών δόμησης και όρων δόμησης στην εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής Δράμας, (ΦΕΚ 664/Δ/1978).

 

26. Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 του από 21.11.78 προεδρικού διατάγματος πιρί καθορισμού συνπλιστών δομήσιω; κ όρων δομήσιω; π; την r/τό; του ιγκικριμίνου ρυμοτομικού σχιδίου πιριοχήν Κοζάνης (ΦΕΚ 664/Δ/78).

 

27. Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 του από 21-11-1978 προεδρικού διατάγματος Περί καθορισμού συντελεστών δόμησης και όρων δόμησης στην εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής Κιλκίς, (ΦΕΚ 664/Δ/1978).

 

28. Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 του από 21.11.78 προεδρικού διατάγματος παρί καθορισμού συνταλαστών οοιιήσχως και όρων όομήσχως αις την r/τός του αγκακριμάνου ρυμοτομικού σχαόίου παριοχήν Τριπόλαως (ΦΕΚ 664/Δ/78).

 

29. Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 του από 2i.ll.7S προεδρικού διατάγματος παρί καθορισμού συνταλιστών όομήσχως και όρων όομήστως ιις την r/τός του αγκακριαάνου ρυμοτομικού σχαόίου πάριοχήν Θηβών (ΦΕΚ 666/Δ/78). '

 

30. Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 του από 16.11.78 προεδρικού διατάγματος παρί καθορισμού συνταλιστών όομήσχως και όρων όοαήσαως ϊΐς την r/τός του χγκακριμάνου ρυμοτομικού σχαόίου παριοχήν Καβάλας (ΦΕΚ 668/Δ/78).

 

31. Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 του από 21.11.78 προεδρικού διατάγματος παρί καθορισμού συνταλαστών όομήσαως και •όρων οομήσιως αις την r/τός του αγκακριμάνου ρυμοτομικού σχχςίου πααιοχήν Γιαννιτσών (Πάλληα) (ΦΕΚ 669/ Α/78).

 

32. Η παράγραφος 3 του άρθρου 2 του από 21.li.7S προεδρικού διατάγματος παρί καθορισμού συνταλιστών όομήσαως και όρων οομήσιως αις την r/τός του αγκακριμάνου ρυμοτομικού σχαόίου παριοχήν Αγρινίου (ΦΕΚ 6S6/Ai7S).

 

33. Η παράγραφος 3 του άαβ*ου 3 του από 21.11.73 προεδρικού διατάγματος ιιπαρί καθΛισμού τυττολαστών όομήσαως και όρων όομήσαως αις την r/τός του σ/κακριιιάνου ρυμοτομικού σχαόίου παριοχήν Χανίων (Κρήτης) (ΦΕΚ 687 Δ 7S).

 

34. Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 του από 10.11.78 προεδρικού διατάγματος παρί καθορισμού τυνταλαστών όομήσαως και όρων όομήσαως αις την r/τός του Γ/κτκριμένου ρυμοτομικού σ/αόίου πααιοχήν Η:ακ>σίου (Καήτη:) (ΦΕΚ I Δ. 79).

 

35. Η παράγραφος 3 του άρθρου ο του από 21.11.78 προεδρικού διατάγματος ιιπαρί καθορισμού τυνταλαστών όομήσαως και όρων όομήσαως ιις την r/τός του -"κακαιμάνου ρυμοτομικού σγαόίου πααιοχήν Χαούσηα (Ημαθίας) (ΦΕΚ 682' Δ73)."

 

36. Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 του από 04-01-1979 προεδρικού διατάγματος Περί καθορισμού συντελεστών δόμησης και όρων δόμησης στην εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχή Κέρκυρας, (ΦΕΚ 78/Δ/1979).

 

37. Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 του από 4.1.79 προεδρικού διατάγματος ιιπαρί καθορισμού συνταλιστών όομήσχως και όρων όομήσαως αις την r/τός του αγκακριμάνου ρυμοτομικού σχαόίου παριοχήν Καταρίνης (ΦΕΚ 93*Δ/79).

 

38. Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 του από 4.1.79 προεδρικού διατάγματος ιιπαρί καθορισμού συνταλιστών οομήσιως και όρων όομήσαως αις την r/τός του αγκακριμάνου ρυμοτομικού σχαοίου παριοχήν Ορασπάοας (Έβαου) (ΦΕΚ 88/ Δ;79).

 

39. Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 του από 4.1.79 προεδρικού διατάγματος παρί καθορισμού συνταλαστών όομήσαως και όρων όοαήσαως αις την r/τός του αγκακριμάνου ρυμοτομικού σχαόίου παριοχήν Κομοτηνής (Ροδόπης) (ΦΕΚ 30/Δ79).

 

40. Η παράγραφος 3 του άρθρου 2 του από 4.1.79 προεδρικού διατάγματος παρί καθορισμού συνταλαστών όομήσαως και όρων όομήσαως ιις την αντός του αγκακριμάνου ρυμοτομικού σχαόίου παριοχήν Λαβαόαίας (Βοιωτίας) (ΦΕΚ 80/ Δ/79).

 

41. Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 του από 4.1.79 προεδρικού διατάγματος παρι καθορισμού συνταλαστών όομήσαως και όρων όομήσαως ης την αντος του αγκακριμάνου ρυμοτομικού σχαόίου παριοχήν 'Αργούς (Αργολίδος) (ΦΕΚ 80/ Δ/79).

 

42. Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 του από 8.1.79 προεδρικού διατάγματος παρί καθορισμού συνταλαστών όομήσζως και όρων όομήσαως τις την r/τός του ιγκικριμένου ρυμοτομικού σχαόίου παριοχήν Σχαρών (ΦΕΚ 83/Δ/79).

 

43. Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 του από 4.1.79 προεδρικού διατάγματος παρί καθορισμού συνταλαστών όομήσαως και όρων οαμήσαως τις την r/τός του αγκακριμάνου ρυμοτομικού σχαόίου παριοχήν Πύργου (Ηλαίας) (ΦΕΚ 107/Δ/79).

 

44. Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 του από 8.1.79 προεδρικού διατάγματος παρί καθορισμού συνταλαστών όομήσχως και όρων όομήσχως αις την r/τός του αγκακριμάνου ρυμοτομικού σχαόίου παριοχήν Χαλκίδος (Ευβοίας) (ΦΕΚ 105'Δ/79).

 

45. Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 του από 13.2.79 προεδρικού διατάγματος παρί καθορισμού συνταλαστών όομήσαως και όρων όομήσχως αις τη/ r/τός του σ,οακριμάνου ρυμοτομικού σχαόίου παριοχήν Καστοριάς (ΦΕΚ 166/Δ/79).

 

46. Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 του από 26.1.79 προεδρικού διατάγματος παρί καθορισμού συνταλαστών όομήσαως και όρων όομήσαως χις τη/ r/τός του αγκακριμάνου ρυμοτομικού σχαόίου παριοχήν Αλαςανόρουπόλαως ('Εβαον) (ΦΕΚ 1481Δ/79).

 

47. Η παράγραφος 3 του άρθρου 4 του από 26-01-1979 προεδρικού διατάγματος Περί καθορισμού συντελεστών δομήσεως και όρων δομήσεως στην εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχή Ρόδου, (ΦΕΚ 132/Δ/1979).

 

48. Η παράγραφος 3 του άρθρου 2 του από 26-01-1979 προεδρικού διατάγματος Περί καθορισμού συντελεστών δομήσεως και όρων δομήσεως εις την εντός του του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχήν Χίου, (ΦΕΚ 149/Δ/1979).

 

49. Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 του από 30-03-1979 προεδρικού διατάγματος Περί καθορισμού συντελεστών δομήσεως και όρων δομήσεως εις την εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχήν Φλωρίνης (ΦΕΚ 252/Δ/1979).

 

50. Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 του από 07-06-1979 προεδρικού διατάγματος Περί καθορισμού συντελεστών δομήσεως και όρων δομήσεως εις την εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχή Άρτας (ΦΕΚ 545/Δ/1979).

 

51. Η παράγραφος 4 του άρθρου 4 του από 18-08-1979 προεδρικού διατάγματος Περί καθορισμού συντελεστών δομήσεων και όρων δομήσεως στις εντός των εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων περιοχές των Δήμων Θεσσαλονίκης, Σταυρουπόλεως, Νεαπόλεως, Πολίχνης, Τριανδρίας, Πυλαίας, Αγίου Παύλου, Νέας Μενεμένης, Νέας Μαγνησίας, Καλοχωρίου, Ωραιοκάστρου, Ευκαρπίας, Θέρμης, Νέου Ρυσίου, Περαίας, Νέων Επιβατών, Εμβόλου, Αγγελοχωρίου, Αγίας Τριάδος, Ελευθερίου, Διαβατών, Νέας Μηχανιώνας και Πανοράματος, (ΦΕΚ 440/Δ/1979).

 

52. Η παράγραφος 3 του άρθρου 2 του από 6.10.78 προεδρικού διατάγματος παρί καθορισμού συνταλαστών όομήσχως και τροπο ποιήσχως r/ίων όρων και παριορισμών όομήσαως αις τη/ r/τός του r/κακριμάνου ρυμοτομικού σχαόίου παριοχήν Κααόίτσης (ΦΕΚ 574/A/7S), αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Άδειες οικοδομής εκδιδόμενες με τους προ της δημοσιεύσεως του παρόντος όρους δομήσεως, ισχύουν μέχρι 31-05-1984.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 36 του άρθρου 1 του από 22-06-1983 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 284/Δ/1983).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.