Προεδρικό διάταγμα 127/17 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Επιχειρησιακός στόχος, αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού έχει ως επιχειρησιακό στόχο τη συγκεκριμενοποίηση των γενικών στόχων της τουριστικής πολιτικής και την επιλογή των επιμέρους σχεδιασμών και μέσων εφαρμογής της σε θεσμικό και τεχνικό επίπεδο.

 

Οι αρμοδιότητες των τμημάτων της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού κατανέμονται σε αυτά, ως ακολούθως:

 

1. το Τμήμα Σχεδιασμού Τουριστικής Πολιτικής είναι αρμόδιο για:

 

α) Τη λήψη των αναγκαίων θεσμικών μέτρων για την εφαρμογή της τουριστικής πολιτικής.

 

β) Την εκπόνηση μακροπρόθεσμου Στρατηγικού Σχεδίου Μάρκετινγκ για τον ελληνικό τουρισμό, βάσει στοιχείων που συλλέγονται από τις λοιπές υπηρεσίες του Υπουργείου και τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού και σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της πολιτικής ηγεσίας.

 

γ) Την εκπόνηση μεσοπρόθεσμων Σχεδίων Μάρκετινγκ για την τουριστική ανάπτυξη της χώρας.

 

δ) Την εκπόνηση βραχυπρόθεσμων Σχεδίων Ενεργειών Δράσης Μάρκετινγκ ανά τουριστικό προϊόν, γεωγραφική περιοχή και αγορά-στόχο.

 

ε) Τη διαβίβαση των σχεδίων μάρκετινγκ στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμούγια την εκτέλεσή τους.

 

στ) Την ενημέρωση για την εφαρμογή του προγράμματος διαφήμισης και προβολής από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού και τα Γραφεία Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού Εξωτερικού.

 

ζ) Την παρακολούθηση των στρατηγικών σχεδίων μάρκετινγκ των ανταγωνιστριών χωρών.

 

η) Τη συλλογή και μελέτη βέλτιστων πρακτικών τουριστικού μάρκετινγκ.

 

θ) Τη συλλογή και αξιολόγηση των πληροφοριών για την αποτελεσματικότητα των εκτελούμενων από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού διαφημιστικών προγραμμάτων και την υποβολή προτάσεων για την τροποποίησή τους.

 

ι) Τη διαχείριση ζητημάτων που τυχόν προκύπτουν κατά τη διαμόρφωση και εκτέλεση προγραμμάτων που εγκρίνονται από τα διοικητικά συμβούλια των εποπτευόμενων νομικών προσώπων του Υπουργείου.

 

ι)α) Την έγκριση των αποφάσεων των προγραμμάτων τουριστικής προβολής που λαμβάνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 55 του νόμου 4688/2020 (ΦΕΚ 101/Α/2020).

 

2. Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αρμόδιο για:

 

α) Τη διμερή και πολυμερή συνεργασία και την ενίσχυση των προγραμμάτων διακρατικής συνεργασίας σε τουριστικά θέματα με χώρες προέλευσης τουριστών.

 

β) Τη συμμετοχή στις εργασίες και δραστηριότητες διεθνών οργανισμών, τη συμμετοχή στις εργασίες και τη στήριξη των θέσεων της χώρας στα όργανα, στις επιτροπές και στις ομάδες εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα τουρισμού, σε συνεργασία με τη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία.

 

γ) Την κατάρτιση και υλοποίηση προγραμμάτων στο πλαίσιο της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και την παρακολούθηση υλοποίησης των προγραμμάτων αυτών από τα εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα.

 

δ) Την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

ε) Την επεξεργασία συμβάσεων διμερούς και πολυμερούς συνεργασίας σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου και των εποπτευόμενων νομικών προσώπων και την παρακολούθηση της εφαρμογής τους στην Ελλάδα.

 

3. Τμήμα Ειδικών Μορφών Τουρισμού, στο οποίο ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

α) Η συλλογή και επεξεργασία στοιχείων για τις δυνατότητες ανάπτυξης στην χώρα ειδικών μορφών τουρισμού.

 

β) Η κατάρτιση, έγκριση και υλοποίηση προγραμμάτων τουρισμού για συγκεκριμένες κοινωνικές κατηγορίες, όπως ενδεικτικά προγραμμάτων για άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), προγραμμάτων κοινωνικού τουρισμού, προγραμμάτων εσωτερικού τουρισμού και προγραμμάτων τουρισμού νέων.

 

γ) Η διαμόρφωση και εξασφάλιση θεσμικού πλαισίου για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που αξιοποιούν τα πολιτιστικά, ιστορικά, θρησκευτικά, λαογραφικά, αρχιτεκτονικά και γαστρονομικά στοιχεία και χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής και δραστηριοτήτων που προάγουν τον τουρισμό περιπέτειας με την ενεργή συμμετοχή και δράση στη φύση.

 

δ) Η λήψη μέτρων και η διαμόρφωση ρυθμίσεων για την ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού όπως, ενδεικτικώς αναφέρονται, του θαλάσσιου τουρισμού, του τουρισμού υγείας, του αθλητικού τουρισμού, του εκθεσιακού τουρισμού, του συνεδριακού τουρισμού, του οικολογικού τουρισμού, του θρησκευτικού τουρισμού, του πολιτιστικού τουρισμού.

 

ε) Η υποστήριξη του έργου της Επιτροπής Προστασίας Ιαματικών Φυσικών Πόρων.

 

στ) Τη μέριμνα για κάθε θέμα σχετικό με την ανάπτυξη του ιαματικού τουρισμού και τη διαχείριση ιαματικών φυσικών πόρων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 41 του νόμου 4582/2018 (ΦΕΚ 208/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.