Προεδρικό διάταγμα 127/17

ΠΔ 127/2017: Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 127/2017: Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού, (ΦΕΚ 157/Α/2017), 20-10-2017.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α. του άρθρου 54 του νόμου 4178/2013 Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 174/Α/2013), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις των άρθρων 27 του νόμου 4210/2013, 55 του νόμου 4238/2014, 46 του νόμου 4250/2014, 7 του νόμου 4275/2014, 30 του νόμου 4305/2014 και του άρθρου πέμπτου του νόμου 4464/2017,

 

β. της παραγράφου 4 του άρθρου 35 του νόμου 4024/2011 Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015 (ΦΕΚ 226/Α/2011), όπως ισχύει,

 

γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

2. Την υπ' αριθμόν Υ29/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη (ΦΕΚ 2168/Β/2015).

 

3. Την υπ' αριθμόν 8284/12-05-2017 εισήγηση του Προϊστάμενου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών, Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Τουρισμού (περίπτωση ε της παραγράφου 5 του άρθρου 24 του νόμου [Ν] 4270/2014).

 

4. Το γεγονός ότι από το παρόν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ύψους 98.400,00 ευρώ μηνιαίως για το τρέχον οικονομικό έτος 2017, ΚΑΕ 200, Ειδικού Φορέα 45-110. Για τα επόμενα έτη η δαπάνη ανέρχεται σε 1.180.800,00 ευρώ ετησίως και θα προβλεφθεί στις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Ειδικού Φορέα 45-110, ΚΑΕ 200. Η προκαλούμενη δαπάνη στοιχεί προς τις δεσμεύσεις και τους στόχους του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021.

 

5. Την από 17-05-2017 απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης, που αφορά σε μεταρρυθμιστικές δράσεις του Υπουργείου Τουρισμού.

 

6. Την υπ' αριθμόν Δ148/2017 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και των Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Τουρισμού, αποφασίζουμε:

 

Κεφάλαιο Α: Αποστολή Υπουργείου Τουρισμού, Διάρθρωση Υπηρεσιών

 

Άρθρο 1: Αποστολή Υπουργείου Τουρισμού

Άρθρο 2: Διάρθρωση Υπηρεσιών

Άρθρο 3: Πολιτικό Γραφείο Υπουργού και Γραφεία Γενικών / Διοικητικών / Τομεακών Γραμματέων

 

Κεφάλαιο Β: Στρατηγικοί Σκοποί - Διάρθρωση και αρμοδιότητες των οργανικών μονάδων της Κεντρικής Υπηρεσίας

 

Άρθρο 4: Στρατηγικοί σκοποί Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών

Άρθρο 5: Διάρθρωση Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών

Άρθρο 6: Επιχειρησιακοί στόχοι, αρμοδιότητες Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

Άρθρο 7: Επιχειρησιακοί στόχοι, αρμοδιότητες Διεύθυνσης Διοικητικού

Άρθρο 8: Επιχειρησιακοί στόχοι, αρμοδιότητες Διεύθυνσης Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Άρθρο 9: Επιχειρησιακός στόχος, αρμοδιότητες Διεύθυνσης Νομοθετικού Συντονισμού και Καλής Νομοθέτησης.

Άρθρο 10: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικού Σχεδιασμού Έκτακτης Ανάγκης

Άρθρο 11: Αρμοδιότητες Εκπαιδευτικών Μονάδων

 

Κεφάλαιο Γ: Διάρθρωση και αρμοδιότητες των οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης

 

Άρθρο 12: Γενική Γραμματεία Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης

Άρθρο 13: Στρατηγικοί σκοποί Γενικής Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής

Άρθρο 14: Διάρθρωση Γενικής Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής

Άρθρο 15: Επιχειρησιακός στόχος, αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού

Άρθρο 16: Επιχειρησιακός στόχος, αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Έρευνας

Άρθρο 17: Επιχειρησιακοί στόχοι, αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού και Υποδομών

Άρθρο 18: Επιχειρησιακοί στόχοι, αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ποιοτικών Προτύπων

Άρθρο 19: Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων (ΕΥΠΑΤΕ) και αρμοδιότητες Τμημάτων και Γραφείου

Άρθρο 20: Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού Διάρθρωση-Αρμοδιότητες

Άρθρο 21: Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Άρθρο 22: Αυτοτελές Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων

Άρθρο 23: Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου

 

Κεφάλαιο Δ: Θέσεις προσωπικού Κεντρικής Υπηρεσίας και Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού

 

Άρθρο 24: Θέσεις προσωπικού στο Υπουργείο Τουρισμού

Άρθρο 25: Προσόντα διορισμού

Άρθρο 26: Κατάταξη προσωπικού

Άρθρο 27: Περιγράμματα Θέσεων Προϊστάμενων Γενικών Διευθύνσεων

Άρθρο 28: Περιγράμματα Θέσεων Προϊσταμένων Διευθύνσεων

Άρθρο 29: Περιγράμματα Θέσεων Προϊσταμένων Τμημάτων

Άρθρο 30: Προϊστάμενοι Οργανικών Μονάδων

Άρθρο 31: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 32: Έναρξη Ισχύος

 

Στην Υπουργό Τουρισμού αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 13-10-2017

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.