Νόμος 4688/20 - Άρθρο 55

Άρθρο 55: Τροποποίηση του Οργανισμού του Υπουργείου Τουρισμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το προεδρικό διάταγμα 127/2017 (ΦΕΚ 157/Α/2017) τροποποιείται ως εξής:

 

1. Η υποπερίπτωση γ)γ' της περίπτωσης β' της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος 127/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ)γ) Οι Σχολές Ξεναγών Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Κέρκυρας, Κρήτης και Ρόδου, οι οποίες αποτελούν Διευθύνσεις χωρίς εσωτερική διάρθρωση υπαγόμενες στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών.}

 

2. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του προεδρικού διατάγματος 127/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ) Την έκδοση των προβλεπομένων από την υφιστάμενη νομοθεσία αποφάσεων που αφορούν στον τρόπο λειτουργίας, τα όργανα διοίκησης, την οργάνωση, τη στελέχωση, τη διαχείριση και γενικά τον έλεγχο πράξεων των οργάνων και υπηρεσιών των εποπτευόμενων νομικών προσώπων και φορέων, πλην της έγκρισης αποφάσεων των προγραμμάτων τουριστικής προβολής που λαμβάνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.}

 

3. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 15 του προεδρικού διατάγματος 127/2017 προστίθεται περίπτωση ι)α' ως εξής:

 

{ι)α) Την έγκριση των αποφάσεων των προγραμμάτων τουριστικής προβολής που λαμβάνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.}

 

4. Το πρώτο εδάφιο της υποπερίπτωσης β)β' της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του προεδρικού διατάγματος 127/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β)β) Θέσεις μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εκπαιδευτικού προσωπικού που υπηρετούν στα Ι.Ε.Κ. ή την κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού ως εξής:}

 

5. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 30 του προεδρικού διατάγματος 127/2017 η περίπτωση β' αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β. Στο Τμήμα Πληρωμής Δαπανών και Εποπτευόμενων Φορέων προΐσταται υπάλληλος κλάδου /ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Τουριστικών Επιχειρήσεων.}

 

6. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 30 του προεδρικού διατάγματος 127/2017 η περίπτωση η' αντικαθίσταται ως εξής:

 

{η. Στο Τμήμα Γραμματείας και Ενημέρωσης του Πολίτη προΐσταται υπάλληλος κλάδων / ειδικοτήτων ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΤΕ Τουριστικών Επιχειρήσεων.}

 

7. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 30 του προεδρικού διατάγματος 127/2017 η περίπτωση θ' αντικαθίσταται ως εξής:

 

{θ. Στο Τμήμα Σχεδιασμού Τουριστικής Εκπαίδευσης προΐσταται υπάλληλος κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή εκπαιδευτικό προσωπικό - με εμπειρία σε θέση ευθύνης με διοικητικά καθήκοντα τουλάχιστον 12 μηνών - ΠΕ 09 Οικονομολόγων ή ΠΕ 18 Τουριστικών Επιχειρήσεων.}

 

8. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 30 του προεδρικού διατάγματος 127/2017 η περίπτωση ι' αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ι. Στο Τμήμα Υποστήριξης Εκπαιδευτικών Μονάδων προΐσταται υπάλληλος κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή εκπαιδευτικό προσωπικό - με εμπειρία σε θέση ευθύνης με διοικητικά καθήκοντα τουλάχιστον 12 μηνών - ΠΕ 09 Οικονομολόγων ή ΠΕ 18 Τουριστικών Επιχειρήσεων.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.