Προεδρικό διάταγμα 127/17 - Άρθρο 24

Άρθρο 24: Θέσεις προσωπικού στο Υπουργείο Τουρισμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για τις ανάγκες της Κεντρικής και των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού υφίστανται 732 θέσεις, μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού ως εξής:

 

α) Οι οργανικές θέσεις του μόνιμου διοικητικού, τεχνικού και βοηθητικού προσωπικού ανέρχονται σε 447 και κατανέμονται κατά κατηγορία και κλάδο ως εξής:

 

Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

 

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού: 146 θέσεις

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών: 67 θέσεις

Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής: 6 θέσεις

 

Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

 

Κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού: 36 θέσεις

Κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τουριστικών Επιχειρήσεων: 55 θέσεις

Κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών: 13 θέσεις

Κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πληροφορικής: 7 θέσεις

Κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Βιβλιοθηκονομίας: 6 θέσεις

 

Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών - Γραμματέων: 73 θέσεις

Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών: 12 θέσεις

Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Οδηγών: 3 θέσεις

Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών: 5 θέσεις

 

Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης

 

Κλάδος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Βοηθητικού Προσωπικού: 18 θέσεις

 

Συνιστάται 1 οργανική θέση κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Περιβάλλοντος με αντίστοιχη μείωση στις οργανικές θέσεις του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής.

 

β) Οργανικές θέσεις του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ανέρχονται σε 225 και κατανέμονται ανά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα, ως εξής:

 

Εκπαιδευτική βαθμίδα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

 

Ειδικότητα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού: 38 θέσεις

Ειδικότητα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών: 13 θέσεις

Ειδικότητα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής: 2 θέσεις

Ειδικότητα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Δημοσιογράφων: 2 θέσεις

Ειδικότητα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Περιβαλλοντολόγων: 1 θέση

 

Εκπαιδευτική βαθμίδα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

 

Ειδικότητα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού: 28 θέσεις

Ειδικότητα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τουριστικών Επιχειρήσεων: 14 θέσεις

 

Εκπαιδευτική βαθμίδα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Ειδικότητα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών - Γραμματέων: 76 θέσεις

Ειδικότητα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών: 10 θέσεις

Ειδικότητα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοσιογράφων: 1 θέση

Ειδικότητα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Οδηγών: 4 θέσεις

Ειδικότητα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών: 5 θέσεις

 

Εκπαιδευτική βαθμίδα Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης

 

Ειδικότητα Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Βοηθητικού Προσωπικού: 31 θέσεις

 

Συνιστάται 1 οργανική θέση εκπαιδευτικής βαθμίδας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της ειδικότητας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Περιβάλλοντος με αντίστοιχη μείωση στις οργανικές θέσεις της ειδικότητας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής.

 

γ) Οι οργανικές θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού ανέρχονται σε 60 και κατανέμονται ως εξής:

 

α)α) Εκπαιδευτικό προσωπικό Ανώτερων Σχολών: 14 θέσεις μονίμων Αναπληρωτών ή Επίκουρων Καθηγητών, 10 θέσεις μονίμων Καθηγητών Τεχνικών μαθημάτων και 6 θέσεις μονίμων Καθηγητών Ξένων Γλωσσών.

 

β)β) Θέσεις μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εκπαιδευτικού προσωπικού που υπηρετούν στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης ή την κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού ως εξής:

 

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 09 Οικονομολόγων: 3 θέσεις μονίμων και 1 θέση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 13 Νομικών και Πολιτικών Επιστημών: 1 θέση μονίμου εκπαιδευτικού.
Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 18 Τουριστικών Επιχειρήσεων: 5 θέσεις μονίμων και 12 θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 19 Πληροφορικής: 1 θέση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ιατρών: 1 θέση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
ΤΕ 01 Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Επιχειρήσεων: 2 θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
ΔΕ 01 Ζαχαροπλαστικής: 1 θέση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
ΔΕ 01 Μαγειρικής: 2 θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
ΔΕ 01 Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Επιχειρήσεων: 1 θέση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 55 του νόμου 4688/2020 (ΦΕΚ 101/Α/2020).

 

2. Με την καθ' οιονδήποτε τρόπο κένωση κάθε οργανικής θέσης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των ειδικοτήτων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τουριστικών Επιχειρήσεων, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών - Γραμματέων, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Οδηγών της περίπτωσης β της παραγράφου 1, αυτή μετατρέπεται σε οργανική θέση δημοσίου δικαίου, αντίστοιχης κατηγορίας και κλάδου, στον οποίο και προσμετράται.

 

3. Οι θέσεις του άρθρου αυτού κατανέμονται στην Κεντρική και τις περιφερειακές υπηρεσίες με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 54 του νόμου 4178/2013.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 45 του νόμου 4582/2018 (ΦΕΚ 208/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.