Προεδρικό διάταγμα 12/10/77 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Σε όλους τους ανωτέρω οικισμούς Πυργαδακίων, Ουρανούπολης, Κρυοπηγής και Αθύτου καθορίζονται οι κάτωθι ειδικοί όροι και περιορισμοί δομήσεως:

 

1. Το μέγιστον επιτρεπόμενο ύψος των οικοδομών σε πρόσοψη καθορίζεται εις 8.00 m συνυπολογιζομένης και της στέγης, μετρούμενο από της στάθμης της οδού της αντιστοιχούσης στο μέσο της όψεως του κτιρίου, προκειμένου περί μεσαίου οικοπέδου, ή από την κατωτέρα στάθμη προκειμένου περί γωνιαίου οικοπέδου.

 

Ουδεμία όψη ή τμήμα του κτιρίου δύναται να προεξέχει λόγω κλίσεως του εδάφους.

 

2. Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων δύο (2).

 

3. Η οικοδομή δέον όπως καλύπτεται με στέγη εκ κεράμων Βυζαντινού τύπου προεξεχούσης εκ των εξωτερικών όψεων του κτιρίου κατά 0,50 - 0,70 m. Απαγορεύεται η συνέχιση των οικοδομικών εργασιών προς αποπεράτωση του δευτέρου ορόφου εάν δεν έχει περαιωθεί η κατασκευή της στέγης.

 

4. Όλες οι εξωτερικές όψεις των κτιρίων, εφ' όσον δεν είναι κατασκευασμένες εκ λιθοδομής δέον όπως επιχρίονται καθ' όλον το ύψος αυτών δια κοινών επιχρισμάτων ασβεστοκονίας.

 

5. Τα κουφώματα των θυρών και παραθύρων δέον να είναι ξύλινα με ξύλινα υαλοστάσια, η δε αναλογία αυτών δέον να είναι αναλογία ανοίγματος παραθύρου 3/2 - 25/2, θυρών 4/2.

 

6. Τα εξώφυλλα των παραθύρων δέον να είναι επίσης ξύλινα αναδιπλούμενα ταμπλαδωτά ή καρφωτά, ή γερμανικού τύπου. Εις περίπτωσιν βαφής των κουφωμάτων, ο χρωματισμός αυτών θα εγκρίνεται υπό της Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

7. Οι προθήκες των καταστημάτων δέον να είναι ξύλινες, τα δε παραπετάσματα ασφαλείας αυτών δέον να είναι ξύλινα αναλόγου μορφής με τα εξώφυλλα των παραθύρων.

 

8. Όλα τα κιγκλιδώματα (εξωστών, περιτοιχίσεων, κλιμάκων) ενδείκνυται να είναι ξύλινα. Εις περίπτωσιν κιγκλιδωμάτων εκ σιδήρου ταύτα δέον να είναι παραδοσιακής μορφής και να επιχρίονται εκ μαύρου χρώματος.

 

9. Οι εξώστες ή χαγιάτια δέον όπως εγκρίνονται ως προς την θέσιν και το μέγεθος αυτών υπό της Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

10. Οι κατά το πρόσωπον των οικοπέδων μαντρότοιχοι δέον όπως κατασκευάζονται εξ εμφανούς λιθοδομής ή με επιχρίσματα εξ ασβεστοκονίας, μεγίστου ύψους 1.00 m από του εδάφους. Η ως άνω περίφραξις δύναται να συμπληρωθεί εκ ξύλινων η σιδηρών κιγκλιδωμάτων μέχρι συνολικού ύψους 1,70 m.

 

11. Οι αυλόθυρες δέον όπως κατασκευάζονται επίσης ξύλινες.

 

12. Εις περίπτωσιν κατασκευής κλιμάκων ορατών από κοινοχρήστους χώρους, οι βαθμίδες αυτών δέον να επιστρώνονται εκ φυσικών πλακών.

 

13. Κατά την διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων επιβάλλεται η χρήσις φυσικών πλακών λίθου ή και σκυροδέματος.

 

14. Παν βοηθητικό κτίσμα δέον όπως προσαρμόζεται κατά τις όψεις αυτού προς τις ανωτέρω διατάξεις εφ' όσον προβάλλεται η παρουσία του εντός του οικισμού.

 

15. Απαγορεύεται η εγκατάστασις φωτεινών επιγραφών και γενικώς διαφημιστικών πινακίδων εις τις θύρας των καταστημάτων. Η ανάρτησις μη φωτεινών επιγραφών θα επιτρέπεται κατόπιν εγκρίσεως της αρμοδίας Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού ελέγχου, ως προς τις διαστάσεις, το υλικόν και τα χρώματα αυτών.

 

16. Παν έργον προς διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων ή υποδομής (Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος, Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού) δέον όπως διαμορφώνεται κατά τοιούτον τρόπον ώστε να μη προσβάλει τον περιβάλλοντα χώρο και το ειδικό τοπικό χρώμα του οικισμού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.