Προεδρικό διάταγμα 12/10/77

ΠΔ 12-10-1977: Περί τροποποιήσεως και καθορισμού όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων των κειμένων εντός των εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων των οικισμών Πυργαδακίων και Ουρανούπολης ως και των υφισταμένων προ του έτους 1923 οικισμών Κρυοπηγής και Αθύτου Νομού Χαλκιδικής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 12-10-1977: Περί τροποποιήσεως και καθορισμού όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων των κειμένων εντός των εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων των οικισμών Πυργαδακίων και Ουρανούπολης ως και των υφισταμένων προ του έτους 1923 οικισμών Κρυοπηγής και Αθύτου Νομού Χαλκιδικής, (ΦΕΚ 434/Δ/1977), 07-11-1977.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντες υπ' όψει τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα των άρθρων 9, 10 (παράγραφος 2) και 20 (παράγραφοι 1 και 3) αυτού, του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, ως τροποποιήθηκε δια του νομοθετικού διατάγματος 205/1974 (ΦΕΚ 363/Α/1974), και ειδικότερα των άρθρων 68 (παράγραφος 1), 69 (παράγραφος 1), 70, 72 (παράγραφος 3), 73 (παράγραφος 2), 79 (παράγραφοι 1, 2, 3, 4 και 5) και 80 (παράγραφοι 2 και 3) αυτού, της παραγράφου 3)στ του άρθρου 1 του αναγκαστικού νόμου 314/1968 (ΦΕΚ 47/Α/1968), ως τούτο αντικαταστάθηκε δια του άρθρου 1 του νομοθετικού διατάγματος 1018/1971 περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του αναγκαστικού νόμου 314/1968 περί παροχής εις τον Υπουργόν Βορείου Ελλάδος και τους Νομάρχες αρμοδιότητος επί θεμάτων εγκρίσεως, επεκτάσεως ή τροποποιήσεως σχεδίων πόλεων και κωμών (ΦΕΚ 220/Α/1971) και την εις εκτέλεσιν ταύτης εκδοθείσα υπ' αριθμόν 15687/2060/1973 απόφαση του Υπουργού Δημοσίων Έργων περί εξαιρέσεως εκ της αρμοδιότητος του Νομάρχου ως προς την έγκριση, επέκτασιν, τροποποίηση κ.λ.π. των σχεδίων πόλεων και κωμών περιοχών ιδιαίτερου ενδιαφέροντος (ΦΕΚ 956/Β/1973) και ιδόντες την υπ' αριθμόν 676/1977 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Μελετών), ως και την υπ' αριθμόν 949/1977 του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του επί των Δημοσίων Έργων Υπουργού, αποφασίσαμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

 

Εις τον αυτόν επί των Δημοσίων Έργων Υπουργόν, ανατίθεμεν την δημοσίευση και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.

 

Εν Αθήναις τη 12-10-1977

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

Ο Υπουργός Δημοσίων Έργων

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.