Προεδρικό διάταγμα 12/10/95

ΠΔ 12-10-1995: Συμπλήρωση του από 19-02-1975 προεδρικού διατάγματος Περί καταργήσεως του από 10-11-1971 βασιλικού διατάγματος περί τροποποιήσεως του από 30-08-1965 βασιλικού διατάγματος περί όρων δομήσεως εν Αθήναις (ΦΕΚ 53/Δ/1975)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 12-10-1995: Συμπλήρωση του από [ΠΔ] 19-02-1975 προεδρικού διατάγματος Περί καταργήσεως του από [ΒΔ] 10-11-1971 βασιλικού διατάγματος περί τροποποιήσεως του από [ΒΔ] 30-08-1965 βασιλικού διατάγματος περί όρων δομήσεως εν Αθήναις (ΦΕΚ 53/Δ/1975), (ΦΕΚ 855/Δ/1995), 25-10-1995.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 (παράγραφος 1) του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985) που αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992).

 

4. Την 91130/1968/1994 του Πρωθυπουργού και της Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Ελισάβετ Παπαζώη (ΦΕΚ 878/Α/1994).

 

5. Την από 20-09-1994 εισήγηση - αιτιολογική έκθεση του Τμήματος Παραδοσιακών Οικισμών της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού.

 

6. Το υπ' αριθμόν 98918/11442/14-12-1994 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού προς τον Δήμο Αθηναίων για την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας και το γεγονός ότι η προθεσμία του άρθρου 4 παράγραφος 1 του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 210/Α/1985) παρήλθε άπρακτη.

 

7. Το ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ03/8624/441/20-02-1995 έγγραφο της Διευθύνσεως Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού.

 

8. Την 358/1994 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

9. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

10. Την 519/1995 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με την πρόταση του Υπουργού και της Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε την εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.

 

Αθήνα, 12-10-1995

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.