Προεδρικό διάταγμα 12/10/95 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το από [ΠΔ] 19-02-1975 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 53/Δ/1975) που αφορά στον καθορισμό μεγίστου επιτρεπόμενου ύψους και μεγίστου αριθμού ορόφων οικοδομών που βρίσκονται στις περιοχές πέριξ των αρχαιολογικών χώρων Ακροπόλεως, Φιλοπάππου, Θησείου, Κεραμεικού, Ολυμπιείου, Παναθηναϊκού Σταδίου, Αρδηττού και Λόφου Κολωνού τμήμα των οποίων εμπίπτει στο Ιστορικό Κέντρο που έχει καθορισθεί με το από 21-09-1979 προεδρικό διάταγμα, συμπληρώνεται με την προσθήκη μετά την παράγραφο 4 του άρθρου 4 αυτού, παράγραφοι 5, 6, 7, 8 και 9 ως εξής:

 

{5. Η αφετηρία μέτρησης των υψών των ανεγειρομένων οικοδομών εξαιρουμένων των ειδικών περιοχών(θέσεων) που αναφέρονται στο άρθρο 3 του παρόντος διατάγματος είναι κατά περίπτωση οικοπέδων, η εξής:

 

α) Μεσαία οικόπεδα:

 

1. Η αφετηρία μέτρησης του ύψους του κτιρίου, που ανεγείρεται σε μεσαίο οικόπεδο, με την επιφύλαξη των αναφερομένων στην επόμενη παράγραφο είναι η στάθμη του πεζοδρομίου στο μέσο της κύριας όψης ασχέτως αν αυτή τοποθετείται κοντά ή πάνω στη ρυμοτομική γραμμή.

 

2. Σε δρόμο με κλίση, όταν το οικόπεδο έχει μεγάλο μήκος προσώπου, η κύρια όψη του κτιρίου διαιρείται σε τμήματα μήκους όχι μικρότερου των 8 m και ούτε μεγαλυτέρου των 25 m. Αφετηρία μέτρησης του ύψους καθενός από τα παραπάνω τμήματα της κύριας όψης, είναι η στάθμη του πεζοδρομίου στο μέσο αυτών.

 

β) Γωνιακά οικόπεδα:

 

Σε περίπτωση γωνιαίου, δισγωνιαίου, τρισγωνιαίου, κ.λ.π. οικοπέδου, τα ύψη του κτιρίου μετρώνται από κάθε σημείο της ρυμοτομικής γραμμής στη στάθμη του οριστικά διαμορφωμένου πεζοδρομίου, όπως βεβαιώνεται από τον οικείο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

Αν δεν υπάρχει οριστικά διαμορφωμένο πεζοδρόμιο, η στάθμη αυτή προκύπτει από την εγκεκριμένη υψομετρική μελέτη της οδού. Αν δεν υπάρχει υψομετρική μελέτη ή η υπάρχουσα χρειάζεται τροποποίηση, ο οικείος Δήμος ή Κοινότητα έχει υποχρέωση να καταρτίσει σχετική μελέτη κατά μήκος ενός τουλάχιστον οικοδομικού τετραγώνου. Σε περίπτωση αδυναμίας του Δήμου ή της Κοινότητας η μελέτη συντάσσεται από ιδιώτη μηχανικό και εγκρίνεται από το Δήμο ή την Κοινότητα.

 

γ) Διαμπερή οικόπεδα:

 

Αφετηρία μέτρησης του ύψους των κτιρίων, που ανεγείρονται σε διαμπερή οικόπεδα, είναι η σε κάθε πρόσωπο αντιστοιχούσα αφετηρία μέτρησης του ύψους ή σε κάθε σημείο της ρυμοτομικής γραμμής για τα πρόσωπα που εμπεριέχουν γωνία, κατά τις διατάξεις των προηγουμένων περιπτώσεων α, β.

 

6. Σε περίπτωση μεσαίων οικοπέδων με κατωφέρεια ως προς το βάθος του οικοπέδου, η αφετηρία μέτρησης του ύψους του κτιρίου επί της ρυμοτομικής γραμμής λαμβάνεται η καθοριζόμενη από την περίπτωση α της προηγουμένης παραγράφου 5 το δε κτίριο κλιμακώνεται προς το βάθος του οικοπέδου εις τρόπον ώστε κανένα σημείο του να μην υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος της περιοχής μετρούμενο από το φυσικό έδαφος.

 

7. Σε περίπτωση κεκλιμένων διαμπερών οικοπέδων εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο 6 μέχρι το ήμισυ του βάθους μετρούμενο επί της γραμμής που ενώνει τα μέσα του προσώπου αυτού, όσον αφορά την αφετηρία μέτρησης του ύψους επί της ρυμοτομικής γραμμής με την ψηλότερη στάθμη. Για το υπόλοιπο τμήμα του οικοπέδου εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στα διαμπερή οικόπεδα στην περίπτωση γ της παραγράφου 5.

 

8. Οι διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων 6 και 7 δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση που το επιτρεπόμενο ύψος και ο αριθμός των ορόφων στα κατωφερικά οικόπεδα οικοδομικού τετραγώνου έχει καθορισθεί μικρότερος από τον αντίστοιχο των ανωφερικών.

 

9. Από την εφαρμογή των προαναφερομένων διατάξεων εξαιρείται η περιοχή της Πλάκας της οποίας τα όρια καθορίζονται στο άρθρο 1 του από 29-04-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 468/Δ/1987).}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.