Προεδρικό διάταγμα 12/12 - Άρθρο 79b

ΠΔ 12-12-1979: Περί τροποποιήσεως και επεκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών στην περιοχή Ακαδημίας Πλάτωνος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 12-12-1979: Περί τροποποιήσεως και επεκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών στην περιοχή Ακαδημίας Πλάτωνος, (ΦΕΚ 720/Δ/1979), 29-12-1979.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντες υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα των άρθρων 3 και 70 αυτού

 

2. Του από 08-09-1923 βασιλικού διατάγματος περί καθορισμού της κατά το άρθρο 3 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. προθεσμίας (ΦΕΚ 257/Α/1923) και το ότι η κατά το διάταγμα αυτό προθεσμία παρήλθε άπρακτος.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 947/1979 περί οικιστικών περιοχών (ΦΕΚ 169/Α/1979) και ειδικότερα το άρθρο 62 (παράγραφοι 1 και 2) αυτού.

 

4. Την υπ' αριθμόν ΕΔ2Α/04/20/ΦΘ211/1979 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Δημοσίων Έργων περί αντικαταστάσεως της υπ' αριθμόν ΕΔ2Α/04/59/ΦΘ211/1978 απόφασης περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων του Υπουργού Δημοσίων Έργων εις τον Υφυπουργό του αυτού Υπουργείου (ΦΕΚ 106/Β/1979).

 

5. Τις υπ' αριθμούς 528/1979, 1018/1979, 1084/1979 και 1151/1979 γνωμοδοτήσεως του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Οικισμού), με πρόταση του Υφυπουργού Δημοσίων Έργων, αποφασίσαμε:

 

Άρθρο μόνο

 

Εγκρίνεται η τροποποίησις και η επέκταση του ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών εις την περιοχήν Ακαδημίας Πλάτωνος, δια του χαρακτηρισμού του υπό στοιχεία Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι, Κ, Λ, Μ, Ε, Ξ, Ο, Π, Ρ, Σ, Τ, Υ, Φ, Α, χώρου, ως χώρου δια την δημιουργίαν Άλσους Ακαδημίας Πλάτωνος, ως εμφαίνεται εις το υπό του Γενικού Διευθυντού Οικισμού, θεωρημένου δια της υπ' αριθμόν Γ34515/1979 πράξεως αυτού σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα υπό κλίμακα 1 : 1.000. του οποίου συνοπτικό αντίτυπον δημοσιεύεται μετά του παρόντος.

 

pd.12.12.79b

 

Εις τον Υφυπουργό Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.

 

Εν Αθήναις τη 12-12-1979

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.