Προεδρικό διάταγμα 12/12 - Άρθρο 17

ΠΔ 12-12-2017: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο οικοδομικό τετράγωνο 80 και 81 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Γαλαξιδίου του Δήμου Δελφών (νομού Φωκίδας)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 12-12-2017: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο οικοδομικό τετράγωνο 80 και 81 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Γαλαξιδίου του Δήμου Δελφών (νομού Φωκίδας), (ΦΕΚ 300/ΑΑΠ/2017), 29-12-2017.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 152 (παράγραφοι 1, 2 και 6), 154 και 160 (παράγραφοι 1, 2) του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 6 (παράγραφοι 1 και 2), 31 (παράγραφος 1), όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 62 του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/2014) και 32 του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012), όπως ίσχυε πριν από την αντικατάστασή του με το άρθρο 3 παράγραφος 2 του νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014).

 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 14 και 18 του νόμου 3028/2002 Για την προστασία της αρχαιότητας και της εν γένει πολιτιστικής κληρονομιάς (ΦΕΚ 153/Α/2002).

 

4. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του νόμου 4315/2014 Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα - Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 269/Α/2014).

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του νόμου 2508/1997 Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας (ΦΕΚ 124/Α/1997), όπως ίσχυε πριν την αντικατάστασή του με το άρθρο 1 παράγραφος 7 του νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014).

 

6. Τις διατάξεις της παραγράφου 4)α του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 Τροποποίηση των διατάξεων του νόμου 1577/1985 ΝΟΚ και άλλες πολεοδομικές διατάξεις (ΦΕΚ 140/Α/2000) όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση της με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του νόμου 4315/2014.

 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

8. Την 5833/1996 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

 

9. Την υπ' αριθμόν 30/2004 γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γαλαξιδίου και τις 145/2013 και 335/2013 γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών.

 

10. Τα υπ' αριθμόν Φ26/2733/2014, ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΦΩΚ/27930/16339/362/2017 και ΥΠΟΠΑΙΘ/ΥΝΕΜΤΕΔΕΠΝ1/Φ11Ε/5858/2015 έγγραφα της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φωκίδας και της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίου αντίστοιχα.

 

11. Την 198/2001 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος και τις 110/2012 και 11/2014 γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων.

 

12. Την 33/2016 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής.

 

13. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

14. Τις υπ' αριθμόν 52/2016 και 218/2017 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Πολιτισμού και Αθλητισμού και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 12-12-2017

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.