Προεδρικό διάταγμα 134/17 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εξυπηρέτησης του Πολίτη


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Ο επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εξυπηρέτησης του Πολίτη είναι η διαχείριση των Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Υποδομών και η αξιοποίηση της τεχνολογίας για την εξασφάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας των υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εξυπηρέτησης του Πολίτη συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:

 

α) Τμήμα Ανάπτυξης Δικτύων.

 

β) Τμήμα Σχεδιασμού, Ανάπτυξης και Διαχείρισης Εσωτερικών Συστημάτων.

 

γ) Τμήμα Διαλειτουργικότητας και Ασφάλειας Δεδομένων.

 

δ) Σημείο Επαφής ΙΡΙΔΑ, σε επίπεδο Τμήματος.

 

3. α. Αρμοδιότητες του Τμήματος Ανάπτυξης Δικτύων:

 

α)α) Η εγκατάσταση του αναγκαίου εξοπλισμού πληροφορικής και επικοινωνιών και η μέριμνα για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του, την αποκατάσταση βλαβών και τη συντήρησή του.

 

β)β) Η παρακολούθηση της εξέλιξης της τεχνολογίας στον εξοπλισμό πληροφορικής και επικοινωνιών και η διατύπωση απαιτήσεων για την αναβάθμιση ή την αντικατάσταση του υπάρχοντος εξοπλισμού και των εφαρμογών επικοινωνιών.

 

γ)γ) Η ανάπτυξη, η διαχείριση, η επίβλεψη, η υποστήριξη και η παρακολούθηση των συστημάτων εξωτερικής επικοινωνίας (internet), καθώς και των εσωτερικών δικτύων (intranet).

 

δ)δ) Η περιοδική και έκτακτη αξιολόγηση των δικτυακών υποδομών του Υπουργείου, και η εφαρμογή αρχών και προτύπων για την ασφάλεια των δικτύων από εσωτερικές και εξωτερικές απειλές και κινδύνους.

 

ε)ε) Ο προσδιορισμός των αναγκών των υπηρεσιών του Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων που δε διαθέτουν μονάδα πληροφορικής.

 

στ)στ) Η υποστήριξη στελεχών των διοικητικών υπηρεσιών σε θέματα χρήσης εφαρμογών.

 

ζ)ζ) Η παροχή έγκρισης ανάθεσης εργασιών για θέματα αρμοδιότητας του τμήματος σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης, όπου απαιτείται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

β. Αρμοδιότητες του Τμήματος Σχεδιασμού, Ανάπτυξης και Διαχείρισης Εσωτερικών Συστημάτων:

 

α)α) Η καταγραφή, ανάλυση, σχεδιασμός και αξιολόγηση των πληροφοριακών συστημάτων του Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων που δε διαθέτουν μονάδα πληροφορικής.

 

β)β) Η παρακολούθηση των εξελίξεων στον τομέα των τεχνολογιών της πληροφορικής και των προηγμένων επικοινωνιών.

 

γ)γ) Η συγκέντρωση των εισηγήσεων των χρηστών και η καταγραφή των αναγκών για θέματα πληροφορικής και επικοινωνιών.

 

δ)δ) Η σύνταξη μελετών και προτάσεων για θέματα πληροφορικής και επικοινωνιών.

 

ε)ε) Η αποτελεσματική λειτουργία των εφαρμογών πληροφορικής, η μέριμνα για την αναβάθμισή τους καθώς και η ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίου ασφάλειας των εφαρμογών και των δεδομένων τους.

 

στ)στ) Ο προγραμματισμός, η προετοιμασία και υποβολή προτάσεων για υλοποίηση έργων μέσω αναπτυξιακών προγραμμάτων (ΕΣΠΑ κ.λ.π.) και λοιπών ευρωπαϊκών στρατηγικών σχεδίων σε συνεργασία με την αρμόδια επιτελική δομή του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

ζ)ζ) Η παρακολούθηση και αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης των συμβάσεων με τους αναδόχους εκτέλεσης έργων και προμήθειας αναλώσιμων που αφορούν εξοπλισμό και εφαρμογές πληροφορικής και επικοινωνιών.

 

η)η) Η παροχή έγκρισης ανάθεσης εργασιών για θέματα αρμοδιότητας του τμήματος σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης όπου απαιτείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

γ. Αρμοδιότητες του Τμήματος Διαλειτουργικότητας και Ασφάλειας Δεδομένων:

 

α)α) Η διαχείριση και ενημέρωση των ηλεκτρονικών σελίδων του Υπουργείου στο διαδίκτυο.

 

β)β) Η παρακολούθηση των βάσεων δεδομένων του Υπουργείου και η διαχείριση δεδομένων και πληροφοριών των εργασιακών, ασφαλιστικών και προνοιακών Μητρώων.

 

γ)γ) Η επιμέλεια για τη σταδιακή ένταξη και ενσωμάτωση των δεδομένων άλλων φορέων στις βάσεις δεδομένων του Υπουργείου.

 

δ)δ) Ο καθορισμός των κανόνων ανταλλαγής των δεδομένων και η προετοιμασία και η σύναψη συμφωνιών ανταλλαγής δεδομένων με τους άλλους φορείς.

 

ε)ε) Ο προσδιορισμός, η ανάλυση και η ανάπτυξη εφαρμογών αυτόματης ανταλλαγής των δεδομένων, καθώς και η μέριμνα για την αδιάλειπτη λειτουργία των εφαρμογών ανταλλαγής δεδομένων (Διαλειτουργικότητα).

 

στ)στ) Η διασφάλιση της διαλειτουργικότητας των συστημάτων του Υπουργείου με αντίστοιχα συστήματα εθνικής εμβέλειας άλλων υπηρεσιών και η εφαρμογή του πλαισίου και των εξελίξεων της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης γενικότερα.

 

ζ)ζ) Η επιμέλεια για την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και γενικά των διαβαθμισμένων πληροφοριών.

 

η)η) Η περιοδική λήψη και φύλαξη αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων, καθώς και η μέριμνα για την ανάκαμψη από καταστροφές.

 

θ)θ) Η παρακολούθηση και η διαρκής ενημέρωση της εξέλιξης των τεχνολογιών σε θέματα ασφάλειας δεδομένων.

 

ι)ι) Η εκπόνηση μελετών και η διατύπωση προτάσεων για τη διαμόρφωση της πολιτικής και του σχεδίου ασφάλειας που θα εφαρμόζεται από το Υπουργείο.

 

ι)α)ι)α) Η διενέργεια περιοδικών και εκτάκτων ελέγχων για τη διαπίστωση της τήρησης των κανόνων ασφάλειας.

 

ι)β)ι)β) Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή διαδικασιών εναρμόνισης των πληροφοριακών συστημάτων του Υπουργείου με εθνικά και διεθνή πρότυπα ασφάλειας.

 

ι)γ)ι)γ) Η διαχείριση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

 

δ. Αρμοδιότητες Σημείου Επαφής ΙΡΙΔΑ:

 

α)α) Η μέριμνα για την πληροφόρηση των πολιτών σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου σε συνεργασία με τις καθ' ύλην αρμόδιες υπηρεσίες.

 

β)β) Η υπόδειξη και παρακολούθηση εφαρμογής μέτρων για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας των πολιτών με τις υπηρεσίες του υπουργείου.

 

γ)γ) Η μέριμνα για την τηλεφωνική παροχή πληροφοριών προς τους πολίτες για θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.