Προεδρικό διάταγμα 134/17 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Διεύθυνση Προμηθειών και Μέριμνας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Προμηθειών και Μέριμνας είναι η ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τη χρήση όλων των αναγκαίων πόρων και υπηρεσιών, ήτοι με:

 

α) την κατάρτιση και εκτέλεση κάθε είδους προμήθειας του Υπουργείου, συγχρηματοδοτούμενης ή μη από κοινοτικούς πόρους,

 

β) τη διοικητική μέριμνα αυτού,

 

γ) τη διαχείριση του υλικού και την εγκατάστασή του

 

δ) την εποπτεία και τον έλεγχο τεχνικών έργων και μελετών του Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων και

 

ε)την καταγραφή, μελέτη και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Υπουργείου.

 

2. Η Διεύθυνση Προμηθειών και Μέριμνας συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:

 

α) Τμήμα Προμηθειών.

 

β) Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Διαχείρισης Υλικού.

 

γ) Τμήμα Τεχνικών Έργων και Μελετών.

 

3. α. Αρμοδιότητες του Τμήματος Προμηθειών:

 

α)α) Η μέριμνα για την προμήθεια κάθε μηχανήματος, υλικού, εφοδίων ή άλλου περιουσιακού στοιχείου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

β)β) Η παρακολούθηση των συγχρηματοδοτούμενων και μη έργων που αναλαμβάνει το Υπουργείο και το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, καθώς και η μέριμνα για τις διαδικασίες προκήρυξης, αξιολόγησης και ανάθεσης μελετών, έργων και εργασιών.

 

β. Αρμοδιότητες του Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας και Διαχείρισης Υλικού:

 

α)α) Η εκπόνηση μελετών και ο καθορισμός προδιαγραφών για τον εξοπλισμό και την παροχή υπηρεσιών συντήρησής του.

 

β)β) Η επίβλεψη εργασιών που σχετίζονται με τη στέγαση, καθαριότητα, συντήρηση, ασφάλεια και φύλαξη των υπηρεσιών του Υπουργείου.

 

γ)γ) Η διαχείριση υλικών.

 

δ)δ) Η έκδοση διαταγών κίνησης και η μέριμνα συντήρησης οχημάτων του Υπουργείου.

 

ε)ε) Η μελέτη και κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών των εφοδίων εκτάκτων αναγκών. Η πρόταση προμήθειας, εφοδιασμού, διακίνησης, διαλογής και επισκευής του υλικού αυτού, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου και την Κεντρική Αποθήκη Υλικού του Υπουργείου Υγείας όπου φυλάσσεται το υλικό αυτό, καθώς και τις Περιφέρειες.

 

γ. Αρμοδιότητες του Τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών:

 

α)α) Η εποπτεία και ο έλεγχος των εποπτευόμενων φορέων για την τήρηση των διαδικασιών για την πραγματοποίηση των τεχνικών έργων και τη γνωμοδότηση για την απόκτηση και χρησιμοποίηση πάγιων περιουσιακών στοιχείων τους.

 

β)β) Ο καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών ίδρυσης και λειτουργίας δομών Κοινωνικής Προστασίας σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

γ)γ) Η μέριμνα για την έκδοση αποφάσεων που αφορούν σε άρσεις απαλλοτριώσεων, τροποποιήσεις ρυμοτομικών διαγραμμάτων, ο εντοπισμός διαγραμμάτων απαλλοτριώσεων, οι τοπογραφήσεις προσφυγικών συγκροτημάτων και οι διεκπεραιώσεις θεμάτων Κτηματολογίου.

 

δ)δ) Η παροχή βεβαίωσης στις εκάστοτε αρμόδιες Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την πληρωμή έργων τα οποία χρηματοδοτούνται από την ΣΑΕ 093 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία του φακέλου της αρμόδιας Διευθύνουσας Υπηρεσίας της Προϊσταμένης Αρχής του έργου.

 

ε)ε) Η μελέτη, επεξεργασία, θέσπιση, επιμέλεια εφαρμογής μέτρων και σύνταξη σχεδίων κανονιστικών πράξεων που αφορούν στην κτήση, διάθεση, αξιοποίηση, εκμετάλλευση ή εκποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.

 

στ)στ) Η διαχείριση της περιουσίας του Υπουργείου και η αντίστοιχη εποπτεία της περιουσίας των εποπτευόμενων νομικών προσώπων με την επιφύλαξη των υποπεριπτώσεων δ)δ' και στ)στ' της περίπτωσης β' της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του παρόντος.

 

ζ)ζ) Ο έλεγχος της σκοπιμότητας των τεχνικών έργων και τεχνικών μελετών που εκτελούνται από όλους τους εποπτευόμενους φορείς, ο έλεγχος εφαρμογής των μελετών και ο έλεγχος της κοστολόγησης των έργων, καθώς και ο έλεγχος της αμοιβής των ιδιωτών μηχανικών που χρησιμοποιούνται στα ανωτέρω έργα και μελέτες.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 18 του νόμου 4529/2018 (ΦΕΚ 105/Α/2018), με την παράγραφο 1 του άρθρου 50 του νόμου 4554/2018 (ΦΕΚ 130/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.