Προεδρικό διάταγμα 134/17 - Άρθρο 17

Άρθρο 17: Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης είναι η αποτελεσματική διαχείριση και συντονισμός όλων των δραστηριοτήτων/υπηρεσιών που σχετίζονται με:

 

α) την εκτέλεση του Προϋπολογισμού, περιλαμβανομένης της επεξεργασίας και της έγκρισης των δεσμεύσεων και της πληρωμής των δαπανών,

 

β) την τήρηση του Μητρώου δεσμεύσεων, την επεξεργασία όλων των απαιτήσεων, λογαριασμών και τιμολογίων για πληρωμή καθώς και της μισθοδοσίας και την υποβολή όλων των απαιτήσεων, λογαριασμών και τιμολογίων για δημοσιονομικό έλεγχο μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά,

 

γ) την τήρηση των σχετικών Μητρώων και λογιστικών αρχείων και τον έλεγχο δεσμεύσεων και δαπανών,

 

δ) την κατάρτιση, έγκριση, εκτέλεση και παρακολούθηση της εφαρμογής του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και την εκκαθάριση των δαπανών αυτού.

 

2. Η Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:

 

α) Τμήμα Εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού.

 

β) Τμήμα Μισθοδοσίας.

 

γ) Τμήμα Πληρωμής Δαπανών.

 

δ) Τμήμα Εφαρμογής Προγραμμάτων Δημοσίων Επενδύσεων.

 

ε) Τμήμα Εκκαθάρισης και Πληρωμής Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

 

3. α. Αρμοδιότητες του Τμήματος Εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού είναι:

 

α)α) Η εκτέλεση του προϋπολογισμού του Υπουργείου και η καταχώριση μεταβολών του τακτικού προϋπολογισμού με εξαίρεση των δαπανών μισθοδοσίας.

 

β)β) Η τήρηση Μητρώου Δεσμεύσεων για κάθε διαχειριστική πράξη, των ανώτατων ορίων των πιστώσεων του προϋπολογισμού, των λοιπών λογιστικών βιβλίων και η υποβολή των σχετικών αναφορών στην αρμόδια Διεύθυνση.

 

γ)γ) Η κατάρτιση του σχεδίου απόφασης ανάληψης υποχρεώσεων, κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος του διατάκτη και καταχώριση των αναλαμβανόμενων δεσμεύσεων στα οικεία λογιστικά βιβλία και στο Μητρώο Δεσμεύσεων.

 

δ)δ) Ο έλεγχος τήρησης των περί ανάληψης υποχρεώσεων διατάξεων και παροχή βεβαίωσης επί των σχεδίων των σχετικών πράξεων, για την ύπαρξη της απαιτούμενης πίστωσης και για τη μη υπέρβαση του οριζόμενου κάθε φορά από το αρμόδιο όργανο ποσοστού διάθεσης της πίστωσης.

 

ε)ε) Η σύνταξη έκθεσης προς την αρμόδια Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3)δ του άρθρου 66 του νόμου [Ν] 4270/2014 όπως ισχύει και του περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες προεδρικού διατάγματος (προεδρικό διάταγμα 80/2016).

 

στ)στ) Ο έλεγχος και εκκαθάριση δαπανών με βάση τα πλήρη και νόμιμα δικαιολογητικά αυτών, καθώς και ο έλεγχος νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών.

 

ζ)ζ) Η έκδοση τίτλου για την του πληρωμή των δαπανών, μέσα στα καθοριζόμενα κατά μήνα όρια πληρωμών και εντός των προβλεπομένων προθεσμιών από το ενωσιακό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο και η έκδοση χρηματικών ενταλμάτων.

 

η)η) Η σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών με το διατάκτη ως προς τη νομιμότητα και κανονικότητα των εκκαθαριζόμενων δαπανών και υποβολή της μετά του σχετικού φακέλου στη Διεύθυνση Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων με σχετική κοινοποίηση στην αρμόδια Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 26 του νόμου [Ν] 4270/2014.

 

θ)θ) Η σύνταξη έκθεσης προς την αρμόδια Υπηρεσία προκειμένου να κινηθεί η προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις διαδικασία του επιτόπιου ελέγχου.

 

ι)ι) Η τακτοποίηση των χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.

 

ι)α)ι)α) Η Εισήγηση αρμοδίως για καταλογισμό δημόσιου υπολόγου, καθώς και λαβόντα αχρεώστητης πληρωμής.

 

ι)β)ι)β) Η παροχή απόψεων στα Δικαστήρια, εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων και κοινοποίηση στην αρμόδια Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου των δικαστικών αποφάσεων αυτών από τις οποίες προκύπτει επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του φορέα.

 

ι)γ)ι)γ) Η μέριμνα για την αποτροπή συσσώρευσης οφειλών.

 

ι)δ)ι)δ) Η καταχώριση των στοιχείων των δικαιούχων δαπανών και τήρηση του Μητρώου αυτών.

 

ι)ε)ι)ε) Η αποκατάσταση πάγιων προκαταβολών.

 

ι)στ)ι)στ) Η έκδοση επιτροπικών ενταλμάτων για τη μεταβίβαση πιστώσεων στους δευτερεύοντες διατάκτες.

 

ι)ζ)ι)ζ) Η παρακολούθηση μηνιαίως σε ξεχωριστή κατάσταση των εγγραφών που γίνονται στα λογιστικά βιβλία του φορέα για κάθε δευτερεύοντα διατάκτη.

 

ι)η)ι)η) Η παρακολούθηση του βιβλίου υπολόγων και εισήγηση στον ΓΔΟΥ για την έκδοση εντολών προς τους οικείους εκκαθαριστές αποδοχών για την επίσχεση των αποδοχών δημόσιων υπολόγων που καθυστερούν την απόδοση λογαριασμού, καθώς και εισήγηση στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον καταλογισμό του υπερήμερου υπολόγου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

ι)θ)ι)θ) Η έκδοση συμψηφιστικών ενταλμάτων (τακτικών και προπληρωμής) για την εμφάνιση των εξόδων που βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό στη δημόσια ληψοδοσία, καθώς και έκδοση λοιπών συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων, όπου προβλέπεται.

 

κ)κ) Η ορθολογική αξιοποίηση των πόρων του Υπουργείου βάσει των γενικών αρχών και κανόνων για την δημοσιονομική διαχείριση του νόμου [Ν] 4270/2014.

 

β. Αρμοδιότητες του Τμήματος Μισθοδοσίας:

 

Το Τμήμα Μισθοδοσίας ασκεί τις κατωτέρω αρμοδιότητες για δαπάνες αποδοχών, συντάξεων, πρόσθετων αμοιβών, αποζημιώσεων και με οποιανδήποτε άλλη ονομασία καταβαλλόμενων απολαβών του πάσης φύσεως προσωπικού του Υπουργείου, των φυσικών προσώπων με οποιονδήποτε τύπου μίσθωση έργου ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έμμισθης εντολής, καθώς και αποζημιώσεων φοιτητών και σπουδαστών για την πρακτική τους άσκηση σε Υπηρεσίες του Υπουργείου που βαρύνουν τους Ε.Φ. του Προϋπολογισμού του Υπουργείου ως ακολούθως:

 

α)α) Η εκκαθάριση αποδοχών και γενικά αποζημιώσεων προσωπικού που μισθοδοτείται από το Υπουργείο και βαρύνει όλους του Ε.Φ. του προϋπολογισμού του Υπουργείου.

 

β)β) Η διευθέτηση και καταβολή μισθών, αποδοχών και αποζημιώσεων στο προσωπικό του Υπουργείου και όλων των μισθοδοτούμενων που βαρύνουν πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου όλων των Ε.Φ. σε συνδυασμό με την Ενιαία Αρχή Πληρωμών.

 

γ)γ) Η εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων, σχετικά με αξιώσεις κατά του Δημοσίου, όπως για οικογενειακά επιδόματα, αποζημιώσεις κ.λ.π. όλων των μισθοδοτούμενων που βαρύνουν πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου όλων των Ε.Φ.

 

δ)δ) Η κατάρτιση του σχεδίου απόφασης ανάληψης υποχρεώσεων, κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος του διατάκτη και καταχώριση των αναλαμβανόμενων δεσμεύσεων στα οικεία λογιστικά βιβλία και στο Μητρώο Δεσμεύσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες προεδρικού διατάγματος (προεδρικό διάταγμα 80/2016).

 

ε)ε) Ο έλεγχος τήρησης των περί ανάληψης υποχρεώσεων διατάξεων και παροχή βεβαίωσης επί των σχεδίων των σχετικών πράξεων, για την ύπαρξη της απαιτούμενης πίστωσης και για τη μη υπέρβαση του οριζόμενου κάθε φορά από το αρμόδιο όργανο ποσοστού διάθεσης της πίστωσης.

 

στ)στ) Η σύνταξη έκθεσης προς την αρμόδια Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3)δ του άρθρου 66 του νόμου [Ν] 4270/2014 όπως ισχύει και του περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες προεδρικού διατάγματος (προεδρικό διάταγμα 80/2016).

 

ζ)ζ) Ο έλεγχος και εκκαθάριση των δαπανών αρμοδιότητας του Τμήματος με βάση τα πλήρη και νόμιμα δικαιολογητικά αυτών.

 

η)η) Η έκδοση τίτλου για την πληρωμή δαπανών, σε συνεργασία με την Ενιαία Αρχή Πληρωμών, μέσα στα καθοριζόμενα κατά μήνα όρια πληρωμών και εντός των προβλεπομένων προθεσμιών από το ενωσιακό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο.

 

θ)θ) Η σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών με το διατάκτη κατά τη διενέργεια ελέγχου νομιμότητας και κανονικότητας τω δαπανών και υποβολή της μετά του σχετικού φακέλου στη Διεύθυνση Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων με σχετική κοινοποίηση στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 26 του νόμου [Ν] 4270/2014.

 

ι)ι) Η σύνταξη έκθεσης προς την αρμόδια Υπηρεσία προκειμένου να κινηθεί η προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις διαδικασία του επιτόπιου ελέγχου.

 

ι)α)ι)α) Η τακτοποίηση των χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.

 

ι)β)ι)β) Η εισήγηση αρμοδίως για καταλογισμό δημόσιου υπολόγου, καθώς και λαβόντα αχρεώστητης πληρωμής.

 

ι)γ)ι)γ) Η τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων Τακτικού Προϋπολογισμού και η ενημέρωση του Πληροφοριακού Συστήματος.

 

ι)δ)ι)δ) Η παροχή απόψεων στα Δικαστήρια, εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων και κοινοποίηση στην αρμόδια Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου  των δικαστικών αποφάσεων αυτών από τις οποίες προκύπτει επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του φορέα για δαπάνες αρμοδιότητας του Τμήματος.

 

ι)ε)ι)ε) Η μέριμνα για την αποτροπή συσσώρευσης οφειλών.

 

ι)στ)ι)στ) Η τήρηση Μητρώου πάσης φύσεως προσωπικού του οικείου Υπουργείου.

 

ι)ζ)ι)ζ) Η παροχή στοιχείων, βεβαιώσεων και οδηγιών αναφορικά με αποδοχές, πρόσθετες αμοιβές, αποζημιώσεις, κρατήσεις κ.λ.π., για το πάσης φύσεως μισθοδοτούμενο προσωπικό από τις πιστώσεις του Υπουργείου.

 

ι)η)ι)η) Η παροχή στοιχείων μισθοδοσίας στο τμήμα ΜΠΔΣ και Προϋπολογισμού της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών με σκοπό την εγγραφή πρόβλεψης θέσεων σε πράξεις διορισμών, μετατάξεων και αποσπάσεων στο οικείο Υπουργείο υπαλλήλων Δημοσίου, νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου.

 

ι)ζ)ι)ζ) Η παροχή βεβαίωσης επί των πράξεων διορισμών, εντάξεων, μετατάξεων, αποσπάσεων και προαγωγών του προσωπικού κάθε κατηγορίας του Υπουργείου, για την ύπαρξη σχετικών προβλέψεων στον προϋπολογισμό του.

 

ι)θ)ι)θ) Η παροχή στοιχείων επί θεμάτων που αφορούν στο Τμήμα.

 

κ)κ) Η μηνιαία δήλωση στη μηχανογραφική εφαρμογή της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.

 

κ)α)κ)α) Η τήρηση των λογιστικών βιβλίων που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις.

 

κ)β)κ)β) Η καταχώριση των στοιχείων των δικαιούχων δαπανών και τήρηση του Μητρώου αυτών.

 

κ)γ)κ)γ) Η παρακολούθηση του βιβλίου υπολόγων και εισήγηση στον ΓΔΟΥ για την έκδοση εντολών προς τους οικείους εκκαθαριστές αποδοχών για την επίσχεση των αποδοχών δημόσιων υπολόγων που καθυστερούν την απόδοση λογαριασμού, καθώς και εισήγηση στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον καταλογισμό του υπερήμερου υπολόγου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

κ)δ)κ)δ) Ο έλεγχος και η εκκαθάριση των δαπανών αρμοδιότητας του Τμήματος με βάση τα πλήρη και νόμιμα δικαιολογητικά αυτών.

 

κ)ε)κ)ε) Η εκτέλεση του προϋπολογισμού του Υπουργείου και η καταχώριση μεταβολών του τακτικού προϋπολογισμού των κάθε είδους αποδοχών, απολαβών κ.λ.π. δαπανών μισθοδοσίας.

 

γ. Αρμοδιότητες του Τμήματος Πληρωμής Δαπανών:

 

α)α) Η παραγωγή στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής (Ο.Π.Δ.Σ.Δ.) ηλεκτρονικών εντολών μεταφοράς και πίστωσης λογαριασμού προς την Τράπεζα της Ελλάδος για την εξόφληση των εκδιδόμενων χρηματικών ενταλμάτων με πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων και την απόδοση των διενεργούμενων κρατήσεων υπέρ τρίτων σε αυτούς.

 

β)β) Η μέριμνα για τη διενέργεια συμψηφισμών και απόδοση στο Δημόσιο και στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία των οφειλών των δικαιούχων που αναγράφονται στις σχετικές βεβαιώσεις φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών.

 

γ)γ) Η ενημέρωση των δικαιούχων και των φορέων για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων και την πληρωμή των δικαιούχων.

 

δ)δ) Η καταχώριση στοιχείων και τήρηση των Μητρώων Κατασχέσεων και Εκχωρήσεων.

 

ε)ε) Η έκδοση Βεβαιώσεων Φορολογικών Στοιχείων. δ. Αρμοδιότητες του Τμήματος Εφαρμογής Προγραμμάτων Δημοσίων Επενδύσεων:

 

α)α) Οι Εκτιμήσεις Πληρωμών τρέχοντος έτους και προβλεπόμενων δαπανών στα πλαίσια του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής και συνεργασία με την αρμόδια Διεύθυνση για την διαμόρφωση των συνολικά απαιτούμενων πιστώσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

 

β)β) Η κατάρτιση, μέριμνα για την έγκριση, παρακολούθηση της εκτέλεσης και εφαρμογής του ετήσιο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και η αναθεώρησή του.

 

γ)γ) Η απόφαση κατανομής Πιστώσεων Προϋπολογισμού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ανά ΚΑΕ και μεταβολές του.

 

δ)δ) Η τήρηση Μητρώου Δεσμεύσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και αποστολή των μηνιαίων καταστάσεων στην αρμόδια Διεύθυνση για τη μηνιαία ενημέρωση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους μέσω του Portal.

 

ε)ε) Η παρακολούθηση μέσω του Διαχειριστή Οφειλών Δημοσίων Επενδύσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Πληρωμών και Οφειλών Δημοσίων Επενδύσεων (Π.ΣΥ.Π.Π.Ο.Δ.Ε.) των απλήρωτων υποχρεώσεων και ληξιπρόθεσμων οφειλών των έργων.

 

στ)στ) Η έκδοση αιτημάτων χρηματοδότησης-κατανομών και αποφάσεων κατανομής σε έργα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

 

ε. Αρμοδιότητες του Τμήματος Εκκαθάρισης και Πληρωμής Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων:

 

α)α) Η εισήγηση, έγκριση, έκδοση και υπογραφή τεχνικών δελτίων προτεινόμενων πράξεων που αφορούν τα συγχρηματοδοτούμενα έργα που χρηματοδοτεί το Υπουργείο μέσω του προϋπολογισμού του.

 

β)β) Η παρακολούθηση του έργου των υπολόγων διαχειριστών-υπευθύνων λογαριασμών και η έκδοση σχετικών οδηγιών σχετικά με τα προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διαδικασία των πληρωμών και την επίλυσή τους.

 

γ)γ) Ο έλεγχος των δικαιολογητικών και η εκκαθάριση των πληρωμών των έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων από τους υπόλογους-διαχειριστές- υπεύθυνους λογαριασμών.

 

δ)δ) Η έκδοση ισόποσων συμψηφιστικών Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής προς τακτοποίηση των υπολόγων-διαχειριστών- υπεύθυνων λογαριασμών των έργων.

 

ε)ε) Η έκδοση καταλογιστικών πράξεων.

 

στ)στ) Η έκδοση συμψηφιστικών ενταλμάτων (τακτικών και προπληρωμής) για την εμφάνιση των εξόδων που βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στη δημόσια ληψοδοσία, καθώς και η έκδοση λοιπών συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων, όπου προβλέπεται.

 

ζ)ζ) Η μέριμνα για την αποτροπή συσσώρευσης οφειλών.

 

η)η) Η καταχώριση στοιχείων και τήρηση των Μητρώων Κατασχέσεων και Εκχωρήσεων.

 

θ)θ) Η σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών με το διατάκτη κατά τη διενέργεια ελέγχου νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών και υποβολή της μετά του σχετικού φακέλου στη Διεύθυνση Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων με σχετική κοινοποίηση στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 26 του νόμου [Ν] 4270/2014.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.