Προεδρικό διάταγμα 134/17 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Διάρθρωση Υπηρεσιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης διαρθρώνεται, ως εξής:

 

1. α. Πολιτικό Γραφείο Υπουργού.

 

β. Πολιτικά Γραφεία Αναπληρωτών Υπουργών.

 

γ. Πολιτικό Γραφείο Υφυπουργού.

 

δ. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

ε. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

στ. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

ζ. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων.

 

η. Γραφείο Ειδικού Γραμματέα Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.

 

θ. Γραφείο Ειδικού Γραμματέα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

 

ι. Γραφείο Ειδικού Γραμματέα Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά.

 

2. α. Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

Στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης προΐσταται Διοικητικός Γραμματέας που υπάγεται στον Υπουργό.

 

Ο Διοικητικός Γραμματέας είναι επικεφαλής της διοικητικής ιεραρχίας και είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση και τη διοικητική εφαρμογή της πολιτικής των υπηρεσιών των οποίων προΐσταται, όπως αυτή καθορίζεται από την Κυβέρνηση και τα όργανά της.

 

Η Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αποτελείται από τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 

α)α) Γραφείο Διοικητικού Γραμματέα.

 

β)β) Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

 

γ)γ) Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.

 

δ)δ) Γενική Διεύθυνση Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και Ένταξης στην Εργασία.

 

ε)ε) Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου.

 

στ)στ)Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας.

 

ζ)ζ) Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου.

 

η)η) Τμήμα Πολιτικού Σχεδιασμού έκτακτης Ανάγκης (ΠΣΕΑ).

 

θ)θ) Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων.

 

β. Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης Στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης υφίσταται θέση Τομεακού Γραμματέα. Ο Τομεακός Γραμματέας είναι επικεφαλής της διοικητικής ιεραρχίας της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση και τη διοικητική εφαρμογή της πολιτικής των υπηρεσιών των οποίων προΐσταται, όπως αυτή καθορίζεται από την Κυβέρνηση και τα όργανά της.

 

Η Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης αποτελείται από τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 

α)α) Γραφείο Τομεακού Γραμματέα, το οποίο στελεχώνεται από υπαλλήλους του Υπουργείου και επικουρεί τον Τομεακό Γραμματέα στην άσκηση των καθηκόντων του.

 

β)β) Γενική Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

γ. Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων Στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων υφίσταται θέση Τομεακού Γραμματέα. Ο Τομεακός Γραμματέας είναι επικεφαλής της διοικητικής ιεραρχίας της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση και τη διοικητική εφαρμογή της πολιτικής των υπηρεσιών των οποίων προΐσταται, όπως αυτή καθορίζεται από την Κυβέρνηση και τα όργανά της.

 

Η Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων αποτελείται από τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 

α)α) Γραφείο Τομεακού Γραμματέα, το οποίο στελεχώνεται από υπαλλήλους του Υπουργείου και επικουρεί τον Τομεακό Γραμματέα στην άσκηση των καθηκόντων του.

 

β)β) Γενική Διεύθυνση Κοινωνικής Ασφάλισης.

 

δ. Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων.

 

Στη Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων υφίσταται θέση Τομεακού Γραμματέα. Ο Τομεακός Γραμματέας είναι επικεφαλής της διοικητικής ιεραρχίας της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων και είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση και τη διοικητική εφαρμογή της πολιτικής των υπηρεσιών των οποίων προΐσταται, όπως αυτή καθορίζεται από την Κυβέρνηση και τα όργανά της.

 

Η Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων αποτελείται από τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 

α)α) Γραφείο Τομεακού Γραμματέα, το οποίο στελεχώνεται από υπαλλήλους του Υπουργείου και επικουρεί τον Τομεακό Γραμματέα στην άσκηση των καθηκόντων του.

 

β)β) Ειδική Υπηρεσία Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας (ΕΔ ΕΣΠΑ ΑΠΚΟ).

 

ε. Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας Στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας υφίσταται θέση Ειδικού Τομεακού Γραμματέα που υπάγεται στον Υπουργό.

 

Ο Ειδικός Τομεακός Γραμματέας είναι επικεφαλής της διοικητικής ιεραρχίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση και τη διοικητική εφαρμογή της πολιτικής των υπηρεσιών των οποίων προΐστανται, όπως αυτή καθορίζεται από την Κυβέρνηση και τα όργανά της.

 

στ. Ειδική Γραμματεία Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

 

Στην Ειδική Γραμματεία Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας υφίσταται θέση Ειδικού Τομεακού Γραμματέα.

 

Ο Ειδικός Τομεακός Γραμματέας είναι επικεφαλής της διοικητικής ιεραρχίας της Ειδικής Γραμματείας και είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση και τη διοικητική εφαρμογή της πολιτικής των υπηρεσιών των οποίων προΐστανται, όπως αυτή καθορίζεται από την Κυβέρνηση και τα όργανά της.

 

Η Ειδική Γραμματεία Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας αποτελείται από τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 

α)α) Γραφείο Ειδικού Τομεακού Γραμματέα, το οποίο στελεχώνεται από υπαλλήλους του Υπουργείου και επικουρεί τον Ειδικό Τομεακό Γραμματέα στην άσκηση των καθηκόντων του.

 

β)β) Διεύθυνση Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

 

ζ. Ειδική Γραμματεία Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά Στην Ειδική Γραμματεία Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά υφίσταται θέση Ειδικού Τομεακού Γραμματέα. Ο Ειδικός Τομεακός Γραμματέας είναι επικεφαλής της διοικητικής ιεραρχίας της Ειδικής Γραμματείας και είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση και τη διοικητική εφαρμογή της πολιτικής των υπηρεσιών των οποίων προΐστανται, όπως αυτή καθορίζεται από την Κυβέρνηση και τα όργανά της.

 

Η Ειδική Γραμματεία Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά αποτελείται από τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 

α)α) Γραφείο Ειδικού Τομεακού Γραμματέα, το οποίο στελεχώνεται από υπαλλήλους του Υπουργείου και επικουρεί τον Ειδικό Τομεακό Γραμματέα στην άσκηση των καθηκόντων του.

 

β)β) Τμήμα Σχεδιασμού, Συντονισμού και Παρακολούθησης.

 

γ)γ) Τμήμα Τεκμηρίωσης, Αξιολόγησης, Υποστήριξης και Εξειδίκευσης.

 

3. Στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης λειτουργούν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις οι ακόλουθες υπηρεσίες:

 

α. Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία υπάγεται στον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

β. Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Τομέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης), η οποία υπάγεται στον Αναπληρωτή Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

γ. Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας.

 

4. Επίσης στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης λειτουργούν, σύμφωνα με τις κείμενες σχετικές διατάξεις:

 

α. Γραφείο Νομικού Συμβούλου.

 

β. Αυτοτελές Γραφείο Νομικού Συμβούλου της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων (άρθρο 76 του νόμου 3996/2011 (ΦΕΚ 170/Α/2011)).

 

γ. Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου.

 

δ. Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων.

 

ε. Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.