Προεδρικό διάταγμα 134/17 - Άρθρο 32

Άρθρο 32: Διεύθυνση Ειδικότερων Θεμάτων Ασφάλισης και Παροχών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Ειδικότερων Θεμάτων Ασφάλισης και Παροχών είναι ο σχεδιασμός, η μελέτη, επεξεργασία, θέσπιση, επιμέλεια εφαρμογής, παρακολούθηση και αξιολόγηση μέτρων και δράσεων που αφορούν στην εφαρμογή των Ευρωπαϊκών Κανονισμών Συντονισμού των Συστημάτων Κοινωνικής Ασφάλισης στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Διμερών Διακρατικών Συμβάσεων Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και των οργάνων των Διεθνών Οργανισμών στον τομέα της Κοινωνικής Ασφάλισης, στην ασφαλιστική κάλυψη για παροχές ασθένειας σε είδος και σε χρήμα για όλες τις κατηγορίες ασφαλισμένων σε όλους τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, εντός και εκτός του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και ανέργων, καθώς και στις προσυνταξιοδοτικές παροχές και λοιπές παροχές σε χρήμα.

 

2. Η Διεύθυνση Ειδικότερων Θεμάτων Ασφάλισης και Παροχών συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:

 

α) Τμήμα Εφαρμογής Κανονισμών Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

β) Τμήμα Διακρατικών Συμβάσεων Κοινωνικής Ασφάλισης και Σχέσεων με Διεθνείς Οργανισμούς στον Τομέα της Κοινωνικής Ασφάλισης.

 

γ) Τμήμα Ασφάλισης και Παροχών Ασθένειας, Αξιολόγησης Αναπηρίας και Ειδικών Θεμάτων.

 

δ) Τμήμα Προσυνταξιοδοτικών παροχών και Λοιπών Παροχών σε Χρήμα.

 

3. α. Αρμοδιότητες του Τμήματος Εφαρμογής Κανονισμών Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι:

 

α)α) Η συμμετοχή στις διαδικασίες ευρωπαϊκού συντονισμού των νομοθεσιών περί κοινωνικής ασφάλισης για την προστασία των δικαιωμάτων των διακινούμενων εργαζόμενων.

 

β)β) Η συμμετοχή και εκπροσώπηση στο σύνολο των αρμοδίων για την κοινωνική ασφάλιση επιτροπών, ομάδων εργασίας, υπουργικών διασκέψεων, συνεδρίων και άλλων δραστηριοτήτων των κοινοτικών οργάνων στο πλαίσιο των συμβατικών υποχρεώσεων της χώρας μας ως κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

γ)γ) Η παρακολούθηση διαδικασιών και διαμόρφωση θέσεων για τη σύγκλιση (εναρμόνιση) των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας, η παρακολούθηση της εξέλιξης ευρωπαϊκού κεκτημένου και η διαμόρφωση των προϋποθέσεων αντίστοιχης ανάπτυξης της ελληνικής νομοθεσίας.

 

δ)δ) Η ερμηνεία των διατάξεων των Ευρωπαϊκών Συνθηκών, Κανονισμών, Οδηγιών και Συστάσεων.

 

ε)ε) Η παρακολούθηση, συλλογή, μελέτη, συστηματοποίηση και καταχώριση της Νομολογίας του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ένωσης και η μέριμνα για την ορθή εφαρμογή της από τους ασφαλιστικούς φορείς.

 

στ)στ) Η συνεργασία με Πανεπιστήμια, Ινστιτούτα και λοιπά ερευνητικά κέντρα, τα οποία παρακολουθούν, εδραιώνουν, ερευνούν, μελετούν και εξελίσσουν το ευρωπαϊκό, διεθνές και διακρατικό (διμερές και πολυμερές) κεκτημένο στον τομέα της κοινωνικής ασφάλειας.

 

ζ)ζ) Η παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων προς τους ασφαλιστικούς φορείς της Ελλάδας (Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, Πανεπιστήμια, Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, Υπουργείο Ναυτιλίας κ.λ.π.) για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού κεκτημένου και παρακολούθηση της σχετικής πορείας.

 

η)η) Η αποστολή απόψεων επί προδικαστικών ερωτημάτων για θέματα συντονισμού νομοθεσιών κοινωνικής ασφάλισης, τα οποία επιβάλλονται στο ΔΕΕ από τα εθνικά δικαστήρια.

 

θ)θ) Απαντήσεις ερωτήσεων - αναφορών στη Βουλή σχετικά με θέματα εφαρμογής των Κανονισμών 883/2004 (ΕΕL 166/2004, σελίδα 1 και επόμενες) και 987/2009 (ΕΕL 284/2009, σελίδα 1 και επόμενες), όπως ισχύουν.

 

ι)ι) Η πάσης φύσεως επικοινωνία, τόσο με τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και με τις αρμόδιες Αρχές και Οργανισμούς Σύνδεσης των άλλων κρατών - μελών.

 

ι)α)ι)α) Η συμμετοχή και εκπροσώπηση στο δίκτυο MISSOC (Mutual Information System on Social Protection) αμοιβαίας πληροφόρησης των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα συστήματα κοινωνικής προστασίας.

 

ι)β)ι)β) Η μέριμνα για την εφαρμογή του παραρτήματος VIII του Κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (STATUT) για τη μεταφορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από το ειδικό συνταξιοδοτικό σύστημα προς το εθνικό συνταξιοδοτικό σύστημα και το αντίστροφο.

 

ι)γ)ι)γ) Η παρακολούθηση της σύναψης και της εφαρμογής των Συμφωνιών Σύνδεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τρίτες χώρες (συνδεδεμένες χώρες ή υπό προενταξιακό καθεστώς) και η μελέτη των επιπτώσεων τους στο εθνικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης.

 

ι)δ)ι)δ) Η μέριμνα για την διαπραγμάτευση, κατάρτιση και σύναψη διμερών συμφωνιών κοινωνικής ασφάλισης με ευρωπαϊκά κράτη - μέλη, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διατήρηση του ασφαλιστικού καθεστώτος προστασίας των διακινουμένων εργαζομένων, στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών κανονισμών για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης.

 

ι)ε)ι)ε) Ο συντονισμός του σχεδιασμού και του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information), το οποίο αφορά στην ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων κοινωνικής ασφάλισης μεταξύ των φορέων των κρατών - μελών και η παρακολούθηση της ανάπτυξης των εθνικών εφαρμογών συστημάτων και υποδομών, από τους εποπτευόμενους φορείς, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις των Ευρωπαϊκών Κανονισμών.

 

ι)στ)ι)στ) Η εφαρμογή της Διμερούς Συμφωνίας Διοικητικής Συνεργασίας Ελλάδας - Ελβετίας για την εφαρμογή του άρθρου 10 του Κανονισμού 1408/1971 (ΕΕL 28/1997, σελίδα 1).

 

β. Αρμοδιότητες του Τμήματος Διακρατικών Συμβάσεων Κοινωνικής Ασφάλισης και Σχέσεων με Διεθνείς Οργανισμούς στον Τομέα της Κοινωνικής Ασφάλισης είναι:

 

α)α) Η μελέτη, προπαρασκευή και κατάρτιση διμερών συμβάσεων κοινωνικής ασφάλειας, καθώς και η μέριμνα για την αναθεώρηση των Διμερών Διακρατικών Συμβάσεων Κοινωνικής Ασφάλειας, για την προστασία των κοινωνικών - ασφαλιστικών δικαιωμάτων των διακινούμενων εργαζόμενων σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

β)β) Η συμμετοχή και εκπροσώπηση στις διαπραγματεύσεις για τη σύναψη Διμερών Συμβάσεων Κοινωνικής Ασφάλειας.

 

γ)γ) Η μελέτη των ασφαλιστικών συστημάτων των αντισυμβαλλομένων χωρών και η παρακολούθηση της εξέλιξης της ασφαλιστικής νομοθεσίας τους.

 

δ)δ) Η επικοινωνία της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Ασφάλισης ως Αρμόδιας Αρχής με τις αρμόδιες αρχές των αντισυμβαλλομένων κρατών.

 

ε)ε) Η παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των Διεθνών Οργανισμών (Συμβούλιο Ευρώπης, Διεθνές Γραφείο Εργασίας, Ο.Ο.Σ.Α., I.S.S.A., E.I.S.S., Ο.Η.Ε., Μ.Κ.Ο. κ.λ.π.) σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης.

 

στ)στ) Η μελέτη, κύρωση και εφαρμογή των πολυμερών Συμβάσεων, Συστάσεων και Οδηγιών κοινωνικής ασφάλισης των Διεθνών Οργανισμών και η σύνταξη εκθέσεων ελέγχου εφαρμογής τους από τη χώρα μας.

 

ζ)ζ) Η επιμέλεια διοργάνωσης ενημερωτικών συναντήσεων, κλιμακίων των ανωτέρω Διεθνών Οργανισμών, καθώς και οποιαδήποτε άλλη απευθείας επικοινωνία με αυτούς, στον τομέα της κοινωνικής ασφάλειας.

 

γ. Αρμοδιότητες του Τμήματος Ασφάλισης και Παροχών Ασθένειας, Αξιολόγησης Αναπηρίας και Ειδικών Θεμάτων είναι:

 

α)α) Η μελέτη, η επεξεργασία, η θέσπιση και η επιμέλεια εφαρμογής μέτρων, που αφορούν στην ασφαλιστική κάλυψη για παροχές ασθένειας σε είδος και σε χρήμα, καθώς και παροχές μητρότητας ασφαλισμένων σε όλους τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, εντός και εκτός του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και ανέργων. Η συμπλήρωση ή τροποποίηση των Κανονισμών παροχών ασθένειας σε είδος και σε χρήμα των ασφαλιστικών οργανισμών που εντάχθηκαν στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, αλλά και αυτών που δεν εντάχθηκαν στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, με τους οποίους ρυθμίζονται το είδος, το ύψος, η έκταση και ο τρόπος χορήγησης των παροχών ασθένειας.

 

β)β) Η θεσμική υποστήριξη και λειτουργία θεσμών νοσηλείας στο εξωτερικό ασθενών/ασφαλισμένων ασφαλιστικών οργανισμών.

 

γ)γ) Ο προσδιορισμός του ύψους και του τρόπου είσπραξης των εισφορών υπέρ ασφάλισης ασθένειας και καθορισμός των υπόχρεων για την καταβολή και απόδοση τους στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και στους οικείους Λογαριασμούς Παροχών σε Χρήμα, καθώς και η επιμέλεια μέτρων ειδικών προγραμμάτων.

 

δ)δ) Η εποπτεία θεμάτων Συμπληρωματικής Ασφάλισης για παροχές ασθένειας (Ταμείο Ασθένειας Προσωπικού Εθνικού Τυπογραφείου).

 

ε)ε) Υποστήριξη της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής και κατάρτιση, κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης Ιατρικής Αξιολόγησης του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, και γνώμης της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής, υπουργικών αποφάσεων που αφορούν στην κατάρτιση και αναθεώρηση του Ενιαίου Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας, στην κατάρτιση και αναθεώρηση των παθήσεων, για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον, στον χαρακτηρισμό και στην αναθεώρηση, αποκλειστικά για τις ανάγκες του νόμου 2643/1998 (ΦΕΚ 220/Α/1998), των χρόνιων σωματικών ή πνευματικών ή ψυχικών παθήσεων ή βλαβών που ταυτόχρονα επιφέρουν περιορισμένες δυνατότητες για επαγγελματική απασχόληση, βάσει του Ενιαίου Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας.

 

δ) Αρμοδιότητες του Τμήματος Προσυνταξιοδοτικών Παροχών και Λοιπών Παροχών σε Χρήμα είναι:

 

α)α) Η μελέτη, επεξεργασία, θέσπιση και επιμέλεια εφαρμογής μέτρων που αφορούν τις προσυνταξιοδοτικές και λοιπές παροχές των τραπεζοϋπαλλήλων και την αναπροσαρμογή τους μετά τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων χορήγησης κύριας σύνταξης, που χορηγούνται από τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης στους, μέχρι 31-12-1992, ασφαλισμένους και συνταξιούχους του πρώην ETAT και στους συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος του πρώην ΕΤΕΑ (τέως ΕΤΕΑΜ).

 

β)β) Ο καθορισμός του ημερήσιου τροφείου και η έγκριση αποδέσμευσης ποσών για τη φιλοξενία παιδιών ασφαλισμένων σε ιδιωτικές κατασκηνώσεις θερινής περιόδου των ασφαλισμένων των ασφαλιστικών οργανισμών, καθώς και θέματα προγραμμάτων παραθερισμού συνταξιούχων.

 

γ)γ) Η εποπτεία, ο έλεγχος και η θέσπιση μέτρων για την υλοποίηση του προγράμματος κατ' Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων.

 

δ)δ) Η εποπτεία, θέσπιση, επιμέλεια εφαρμογής μέτρων και υλοποίησης της παροχής οικονομικής ενίσχυσης για την κάλυψη δαπανών νοσηλείας σε μονάδες χρόνιας φροντίδας ή αποθεραπείας κατ' οίκον.

 

ε)ε) Η μελέτη, επεξεργασία, θέσπιση και επιμέλεια εφαρμογής μέτρων που αφορούν στη χορήγηση επιδομάτων, βοηθημάτων ανεργίας και δώρων εορτών/ αδείας στα πρόσωπα που υπάγονται στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και δικαιούνται λήψης των ανωτέρω από τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

στ)στ) Ο χειρισμός θεμάτων που αφορούν τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.